Besluitenlijst 12 januari 2021

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari 2021

Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester, H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders, T. Dijkstra - secretaris
Afwezig: -        
 

Openbare bespreekstukken
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 5 januari 2021.     Wordt vastgesteld.
02 Reactie college advies adviesraden wet inburgering (BB/7)  1.    De gezamenlijke reactie van de adviesraden te beantwoorden d.m.v. bijgevoegde conceptbrief.
2.    De brief i.a.a. de gemeenteraad te sturen.
In afstemming met de gemeenten Tynaarlo en Aa& Hunze is het beleidskader ‘Nieuwe wet inburgering: samen naar een duurzame integratie’ opgesteld. De raad voor cliëntenparticipatie en de participatieraad hebben een gezamenlijk advies uitgebracht op dit beleidskader. 
 
Conform
03 Ontwerpbestemmingsplan Thorbeckelaan 99-193. (Z144288-2020) 1.1    Het ontwerpbestemmingsplan ‘Thorbeckelaan 99-193’ incl. het ontwerpbesluit hogere grenswaarden conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht zes weken ter inzage te leggen.
1.2    De raad over dit besluit te informeren met bijgevoegde raadsbrief.
In het kader van de uitwerking van de wijkvisie worden 3 flats aan de zuidzijde van de Thorbeckelaan (nummers 99 t/m 193) vervangen door 2 nieuwe gebouwen. Voor deze 2 nieuwe gebouwen is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk.
Ondanks dat de nieuwe gebouwen iets verder van de weg af worden gebouwd dan de bestaande gebouwen, is er - vanwege de hoeveelheid verkeer op de Thorbeckelaan - sprake van een geluidsbelasting die hoger is dan de voorkeurswaarde. Om de bouw van de 2 gebouwen mogelijk te maken, is ook een hogere grenswaarde nodig.
 
Conform met redactionele wijziging in de raadsbrief.

Vastgesteld in de vergadering van 19 januari 2021.
 , burgemeester
 , secretaris
 

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 31 december 2020 t/m 7 januari 2021)
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
04 Koopovereenkomst Kloosterakker. (BB/2)    1.1 1.1    Een koopovereenkomst Kloosterakker aan te gaan met Kloosterveen Assen C.V. voor een perceel grond in Kloosterakker.
1.2    De koopovereenkomst bedoeld onder punt 1 enkel aan te gaan indien de AvA van de beherend vennoot van Kloosterveen C.V. heeft ingestemd en tevens de rechtercommissarissen en curatoren namens 2 partijen binnen de Kloosterveen C.V. hebben ingestemd met de koopovereenkomst.
1.3    In het kader van het gevestigde voorkeursrecht goedkeuring te verlenen aan onderliggende transacties die benodigd zijn ter uitvoering van de koopovereenkomst tussen Kloosterveen Assen C.V. en de gemeente zoals genoemd onder 1.1.
1.4    Geheimhouding op te leggen op bijlage 1 van dit besluit op basis van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur tot en met de datum van passering van de koopakte.
De gemeente wenst de woonwijk Kloosterveen uit te breiden met de nieuwe ontwikkeling Kloosterakker. Het bestemmingsplan hiervoor is op 17 december 2020 door de raad vastgesteld. In het gebied Kloosterakker is nog een deel van de grond in particulier bezit. De gemeente en de eigenaren hebben overeenstemming bereikt over de aankoop van de grond en wensen daartoe een koopovereenkomst te sluiten. In de koopovereenkomst zijn de bepalingen waaronder de koop plaatsvindt vastgelegd
05 Voortgangsrapportage Energietransitie 2020. (BB/3) Kennis nemen van de Voortgangsrapportage Programma Energietransitie2020 en deze ter informatie met de raad te delen. Het programma energietransitie bevat alle activiteiten en projecten zoals verwoord in de Visie Energietransitie 2016-2020 en bijbehorend uitvoeringsprogramma 2018-2020. Ook maakt het programma de vertaling van de opgaven van het Klimaatakkoord naar de gemeente Assen. Het programma is opgestart in 2019. Bijgaande voortgangsrapportage geeft de voortgang over 2020 weer.
06 Verlenging opdracht HomeStart. (BB/4) 1.1    ICARE de vervolgopdracht geven voor de coördinatie en uitvoering van Homestart in 2021.
1.2    Deze opdracht te financieren vanuit de algemene voorziening jeugd.
Sinds 2016 wordt in Assen als preventieve interventie Homestart uitgevoerd. Dat deden we in het kader van het versterken van het voorliggend veld bekostigd vanuit provinciale middelen in het kader van de transitie jeugdhulp.  In Assen behalen we positieve resultaten met Homestart, vanaf 2018 financieren we Homestart uit eigen middelen. Gezinnen die gebruik maken van Homestart geven zowel op de relatie als op effectiviteit positieve feedback. We stellen voor om Homestart ook in 2021 te continueren. Wel gaan we in 2021 Homestart net als alle andere preventieve interventies evalueren. Dat kan gevolgen hebben voor de inzet van ICARE in 2022. Dit laten we ICARE weten in de opdrachtbrief.
 
07 Vervolgopdracht preventieve inzet Yorneo. (BB/5) 1.1    Verlenen van de opdracht aan Yorneo voor hun preventieve inzet in het voorliggende veld.
1.2    Deze te financieren vanuit de basisvoorziening jeugd.
Scholen, peuter- en kinderopvangorganisaties (voorliggende veld) maken sinds de transitie van de jeugdhulp gebruik van de ondersteuning door Yorneo. De inzet van Yorneo lijkt mee te werken aan het normaliseren en demedicaliseren. Een eerste analyse van jeugdhulpgebruikscijfers lijkt te onderbouwen dat met deze inzet instroom wordt voorkomen. Hiervoor zijn lokale methodes (door-) ontwikkeld die een positieve invloed hebben op het pedagogisch klimaat.
Jaarlijks bekijken we de opdracht aan Yorneo opnieuw in relatie tot de vraag vanuit het voorliggend veld. Ook dit jaar lukt het Yoreno weer om ondanks een toegenomen vraag binnen de financiële kaders te blijven.