Besluitenlijst 13 april 2021

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 13 april 2021
 
Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester
H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders
T. Dijkstra - secretaris

 
Afwezig:  
 
OPENBARE BESPREEKSTUKKEN
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 6 april 2021.     Vastgesteld.
02 Woonvisie Assen 2021-2025.  (BB/164) De raad via bijgaande brief te informeren over de (voorgestelde) ver-schillen tussen woonvisie zoals die ter consultatie en besluitvorming is verzonden en zoals die na consultatie van stakeholders wordt. De concept-woonvisie Assen is op 2 maart 2021 door de raad opiniërend besproken. Op dit moment wordt de woonvisie consulterend en besluitvormend besproken. De woonvisie die op 2 maart in concept voor lag, is sindsdien op onderdelen gewijzigd. Gewijzigd vastgesteld:
de raad via bijgaand erratum te informeren over de (voorgestelde) verschillen tussen de woonvisie zoals die ter consultatie en besluitvorming is ver-zonden en zoals die na consultatie van de stakeholders wordt.

 
03 Algemene Reserverings- en Optievoorwaarden Wonen 2021. (BB/146) 1.1 De Algemene Reserverings- en Optievoorwaarden 2015 gemeente Assen in te trekken.
1.2 De Algemene Reserverings- en Optievoorwaarden Wonen 2021 gemeente Assen vast te stellen.
1.3 De reserveringsvergoeding vast te stellen op € 200,- exclusief B.T.W. (€ 242,-  inclusief BTW) per reservering per kavel.
1.4 De optievergoeding vast te stellen op € 1.000,- exclusief B.T.W. (€ 1.210,-- inclusief B.T.W.)  voor een vrijstaande kavel en € 500,-- exclusief B.T.W. (€ 605,-- inclusief B.T.W.) voor een twee-onder-een-kapkavel per drie maanden per kavel.
De Algemene Reserverings- en Optievoorwaarden van 2015 zijn toe aan vernieuwing. De voorwaarden zijn aangepast naar de huidige maatstaven en praktijk van kaveluitgifte. Het is wenselijk om bij de komende kaveluitgifte in Kloosterakker te beschikken over up to date voorwaarden. Conform.
04 Schoonmaakhulp. (BB/163) 1.1 Bezwaren die ingediend zijn tegen de indicatie voor de maat-werkvoorziening ‘schoon- en leefbaar huis’en te laat zijn ontvangen, alsnog ontvankelijk verklaren en in behandeling nemen.
1.2 Meldingen van ca. 50 cliënten, die aangeven dat de inzet van schoonmaakhulp na 1 januari 2021 niet toereikend is, in be-handeling nemen en een beschikking te geven waarbij de inzet en frequentie is vastgesteld op uren en minuten op basis van het hhm-normenkader.
1.3 De overige groep cliënten, ca. 725 personen, niet opnieuw te herindiceren.
1.4 Het indiceren op basis van het resultaat schoon en leefbaar huis voor nieuwe cliënten handhaven.
1.5 In samenwerking met aanbieders een communicatietraject starten om te werken aan verwachtingenmanagement bij cliënten.
Met de nieuwe inkoop sociaal domein in het voorjaar van 2020, hebt u besloten om de algemene voorziening voor schoonmaakhulp om te vormen naar een maatwerkvoorziening. Dit als gevolg van de invoering van het abonnementstarief en de mogelijkheid om via een maatwerkvoorziening beter te kunnen sturen op de instroom. Vanaf 1 maart 2020 stroomden nieuwe cliënten in de maatwerkvoorziening ‘schoon- en leefbaar huis’en is de groep van 800 cliënten per 1 januari jl. eveneens overgeheveld naar deze voorziening.
In totaal zijn de afgelopen maanden 24 bezwaren ontvangen. Acht bezwaren zijn te laat ingediend. In de hoorzitting van de Algemene Commissie Bezwaarschriften van 9 maart jl. is het advies gegeven om deze bezwaren alsnog ontvankelijk te verklaren en in behandeling te nemen.
Daarnaast zijn ca. 50 reacties binnengekomen van cliënten zelf of via hun zorgaanbieder met de melding dat ze van mening zijn dat de inzet van de zorgaanbieder onvoldoende bijdraagt aan een schoon- en leefbaar huis en dat ze meer rechtszekerheid willen door de indicatie in uren/minuten op te laten stellen.
Conform.
05 Regionale Energiestrategie Drenthe 1.0. (BB/166) 1.1 In te stemmen met de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 regio Drenthe en deze vrij te geven voor inspraak.
1.2 De Regionale Energiestrategie Drenthe 1.0 Regio Drenthe ter informatie aan de gemeenteraad aan te bieden en de raad te informeren over de ter inzage legging.
Overheden en maatschappelijke organisaties in Drenthe zetten zich samen in om vanuit Drenthe bij te dragen aan de doelen van het Klimaatakkoord. Drenthe is een van de dertig energieregio's die elk de opdracht hebben om bij te dragen aan de landelijke opgave van grootschalige opwekking van 35 Twh in 2030.  In de Regionale Energiestrategie Drenthe 1.0 komen de lokale ambities en plannen op het gebied van grootschalige energieopwekking samen. Conform, met redactionele wijzigingen.

Vastgesteld in de vergadering van 20 april  2021.

           , burgemeester
           , secretaris
 
OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 2 t/m 8 april 2021)
Nr. Onderwerpl Voorstel Beknopte toelichting
06 Uitgifteprijzen particuliere kavels Kloosterakker. (BB/144)
De uitgifteprijzen voor de particuliere kavels in Kloosterakker vast te stellen op € 285,- oplopend tot € 315,- per vierkante meter.
Het bestemmingsplan Kloosterakker is medio februari onherroepelijk geworden. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om de woningbouwkavels eind 2021 (of uiterlijk begin 2022) bouwrijp op te kunnen leveren. De wens is om zo spoedig als mogelijk te starten met de uitgifte van de particuliere kavels, zodat particuliere kopers alvast aan de slag kunnen gaan met hun ontwerp, de benodigde financiering en de aanbesteding van de bouw. Voor deze uitgifte, de loting en daaropvolgende reserveringen en opties, is het nodig om reeds nu de kavelprijzen te bepalen.
07 Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie . (BB/153) 1. De ‘Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie Assen 2021’ ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
2. Vanaf 2022 het nog niet gedekte resterende deel a €31.000  in de meerjarenbegroting op te nemen.
3. Door middel van bijgevoegde conceptbrieven op de adviezen van de Participatieraad en de Raad voor Cliënten Participatie Assen te reageren.
In 2005 is de Wet op de kinderopvang in werking getreden. Deze wet regelt onder meer welke groepen ouders aan-spraak kunnen maken op de kinderopvangtoeslag.
In Assen hebben we op dit moment de ‘Verordening wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, vastgesteld in 2012. Deze verordening kent onderdelen die niet meer van toepassing zijn en daarom dient de verordening geactualiseerd te worden. Bij de actualisatie is gekeken naar hoe deze aansluit bij de laatste ontwikkelingen in het sociaal domein.
08 Aanwijzing ééndaagse buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs). (BB/165) 1.1 Mevrouw Désirée van den Berg voor één dag aan te wijzen als babs.
1.2 Hiertoe het bijgaande aanwijsbesluit te ondertekenen.
Bij het team Burgerzaken en subsidies is een verzoek van het aanstaande bruidspaar Haveman-Verbeek binnengekomen om hun huwelijk te laten sluiten door mevrouw D. van den Berg.
Hun huwelijk is gepland op 20 augustus 2021 op camping Gouberville te Assen (Witten).
09 Communicatie Schuldhulpverlening stand van zaken. (BB167) In te stemmen met de brief en het memo, waarin de raad zoals toegezegd wordt geïnformeerd over de communicatie over het beleidskader “Brede aanpak armoede en schuldhulpverlening Op 19 november 2020 heeft de raad het beleidskader “Brede aanpak armoede en schuldhulpverlening” vastgesteld.  Wethouder Broekema heeft toegezegd de raad te informeren over de aanpak van de communicatie hierover