Besluitenlijst 13 juli 2021

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 13 juli 2021

Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester, H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels en B. Bergsma  - wethouders, T. Dijkstra  - secretaris
Afwezig: J. Broekema (met kennisgeving)   - wethouder

Openbare bespreekstukken
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 6 juli 2021.     Vastgesteld.
02 Subsidies Regenboogbeleid 2021. (Z67226-2021, Z86657-2021, Z89950-2021) 1.1    In te stemmen met het verstrekken van een subsidie van € 5.000 aan Stichting Pride Photo Award voor het organiseren van een foto expositie in Assen van 25 september t/m 17 oktober 2021.
1.2    In te stemmen met het verstrekken van een subsidie van € 1.800 aan Stichting Ara voor het organiseren van een drietal optredens ‘Aal goud, elk en ain zichzulf’.
1.3    In te stemmen met het verstrekken van een subsidie van € 5.575,68 aan Calicocat voor het produceren van de podcast ‘Asser regenboogverhalen’ voor LHBTI-jonge-ren en andere geïnteresseerden.
1.4    Hiervoor een totaalbedrag van € 12.375,68 beschikbaar te stellen uit de daarvoor bestemde Regenbooggelden voor 2021 (budget 6500101 Minderhedenbeleid).
Assen is sinds 2014 Regenboogstad. De gemeente ontvangt een incidentele rijksbijdrage van € 20.000 per jaar om LHBTI emancipatiebeleid te ontwikkelen om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van de LHBTI-gemeenschap in de gemeente te bevorderen. 
Stichting Pride Photo zet zich in voor de acceptatie van de mensen die tot de LHBTI behoren 
Stichting Ara is in 2019 opgericht met als doel de sociale en maatschappelijke acceptatie van seksuele diversiteit en genderidentiteit te bevorderen. De groep Calicocat is een jonge organisatie die politiek-maatschappelijke discussies aanjaagt en voert met als doel te komen tot duurzame, innovatieve en inclusieve oplossingen te komen, gericht op mens, planeet en welzijn.
Conform. 
03 Milieueffectenstudie Zonneparken in Assen. (BB/335) 1.    Kennis te nemen van de resultaten van de milieueffectenstudie ‘zonneparken in Assen’.
2.    Via bijgevoegde brief de raad te informeren over de resultaten van de milieueffectenstudie ‘zonneparken in Assen’.
3.    De uitkomsten mee te nemen in het haalbaarheidsonderzoek ‘zonneparken in Assen’.
In het beleidskader ‘zonneparken in Assen’ (vastgesteld door de raad op 18 oktober 2018) staat dat er een vrijwillig Milieueffectrapportage (MER) voor zonneparken wordt opgesteld. Het doel hiervan is om de cumulatieve effecten van de zonneparken in beeld te brengen. Uw college heeft op 2 maart 2021 besloten een wijziging aan te brengen in de m.e.r.-procedure voor de locaties van onze zonneparken in ons beleidskader ‘zonneparken in Assen’. Bij brief van 3 maart 2021 heeft u de raad hierover geïnformeerd.  Conform, met redactionele wijzigingen.
04 Plan van aanpak overlast stadsduiven. (BB/336) Instemmen met bijgevoegd plan van aanpak, met als belangrijkste bestanddelen:
•    realiseren van een centrale duiventil, indien mogelijk op het dak van het stadhuis;
•    het instellen van een voerverbod voor duiven.
 Het college van B&W vindt de overlast door stadsduiven een ernstig probleem dat moet worden opgelost. Daarbij is er ook oog voor het welzijn van de stadsduif en haar waarde voor de stad. 
Het globale plan van aanpak dat door het college is vastgesteld, is omgezet naar een concreter plan dat inmiddels door de projectleider “aanpak overlast duiven” met de diverse betrokkenen in de binnenstad is besproken en zij kunnen hier mee instemmen:
•    een centrale duiventil, indien mogelijk op het dak van het stadhuis;
•    het instellen van een voerverbod voor duiven.
Conform. 
05 Nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw. (BB/337) Akkoord te gaan met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verzoeken ons bij brief van 17 juni 2021 om in te stemmen met een nieuwe achtervangovereenkomst.
Er ligt een nieuwe achtervangovereenkomst voor met een aantal wijzigingen die de positie van het WSW ten opzichte van deelnemende corporaties en de achtervangers verduidelijken. Op verzoek van de VNG wordt voor nieuwe leningen ook de verdeling van de tweede 25% achtervang veranderd. 
Voor bestaande leningen verandert er niks in de verdeling, maar er worden wel enkele algemene veranderingen aangekondigd.
Conform. 
06 Subsidieaanvraag expositie Viva La Frida! Drents Museum. (Z75988-2021) 1.1    In te stemmen met een eenmalige subsidie van € 50.000  voor de tentoonstelling Vivia la Frida! en het bijbehorende publieksprogramma van het Drents Museum.
1.2    Het budget van € 50.000 beschikbaar te stellen uit het budget Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV) uit de kunst en cultuurbegroting 2021. 
Op 14 juni 2021 heeft het Drents Museum een subsidieaanvraag ingediend waarin het museum vraagt om een subsidie van € 50.000 voor de komende tentoonstelling Viva la Frida! – Life and art of Frida Kahlo. Deze tentoonstelling wordt een wereldprimeur, waarbij voor het eerst de geschiedenis van twee majeure Frida Kahlo-collecties in Nederland bij elkaar komen. De tentoonstelling is van 8 oktober 2021 tot en met 27 maart 2022. Conform. 
07 Addendum Kloosterveen Transitievisie Warmte. (BB/338) 1.1    In te stemmen met het addendum op de Transitievisie Warmte voor de startwijk Klooster-veen.
1.2    Het addendum ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
1.3    De inwoners van Kloosterveen over het proces te informeren met bijgaande brief.
In maart 2021 heeft de gemeenteraad van Assen de Transitievisie Warmte vastgesteld. Hierin zijn de wijken de Lariks en Kloosterveen als startwijken aangewezen. Een deel van de bewoners heeft zich verenigd in de werkgroep Duurzaam Kloosterveen. Deze groep bewoners wil de wijk graag verduurzamen, maar heeft grote zorgen over het huidige plan.
In een aantal sessies is gezamenlijk toegewerkt naar het ophelderen van onduidelijkheden en het scherp stellen van de kaders voor een aardgasvrije toekomst van Kloosterveen.
De uitkomsten van de gesprekken zijn vertaald naar bijgaand addendum. Dit addendum vormt een aanvulling op de Transitievisie Warmte en heeft – na vaststelling door college en raad – dezelfde status als de Transitievisie Warmte. In geval van conflict met de Transitievisie Warmte zal voor de wijk Kloosterveen dit addendum leidend zijn.
Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Dekker.
08 Raadsbrief beantwoording vragen brief FvD. (BB/343) De raad te informeren over de beantwoording van de brief van Forum voor Democratie d.m.v. bijgevoegde brief. Er is een brief binnengekomen van de Tweede Kamer-fractie van Forum voor Democratie (FvD) waarin
men vraagt om een overzicht van de gemaakte kosten in de proeftuin Beek e.o.
De binnengekomen brief en de beantwoording van deze brief vindt u in de bijlage. Hierin zijn alle kosten
tot op heden genoemd.
Conform, met redactionele wijzigingen.

Vastgesteld in de vergadering van 17 augustus 2021.

 , burgemeester
 , secretaris

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 2 t/m 8 juli 2021)
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
09 Jaarrapportage 2020 Mijn Buurt Assen. (BB/329) 1.    Kennis te nemen van de Jaarrapportage 2020 Mijn Buurt Assen.
2.    De raad te informeren d.m.v. bijgevoegde brief.
 Hierbij delen wij met u de Jaarrapportage 2020 van Mijn Buurt Assen. Hierin kunt u lezen hoe Mijn Buurt Assen zich, samen met inwoners en partners, in 2020 heeft ingezet voor een prettige leefomgeving voor de inwoners van Assen.
Vanuit de samenwerking binnen Mijn Buurt Assen zetten we in op de koppeling van fysieke projecten en sociale activiteiten die binnen dezelfde buurt plaatsvinden. Investeringen in woningen en openbare ruimte of de aanpak van sociale problematiek in een buurt staan nooit op zichzelf. In de jaarrapportage leggen we uit wat we bedoelen met de fysiek-sociale koppeling.
010 Informeren raad over toekenning ZonMW subsidie ontmoeting in de wijk: onbekend maakt onbemind (BB/330) In te stemmen met het informeren van de raad met bijgevoegde raadsbrief over toekenning ZonMW subsidie Ontmoeting in de wijk: onbekend maakt onbemind.   Zoals eerder ook in de raad is gemeld, is op initiatief van het Leger des Heils, Cosis, Actium en de gemeente Assen een subsidieaanvraag ingediend bij het ZonMW subsidiefonds voor Lokale initiatieven Dak- en Thuisloosheid. Deze  subsidieaanvraag is toegekend.
011 Aanwijzing eendaagse buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs). (BB/331) Betrokkene aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag.
Hiertoe het bijgaande concept-aanwijsbesluit te ondertekenen.
Het aanstaande bruidspaar heeft verzocht hun huwelijk op 24 september 2021 te laten sluiten door de zuster van de bruidegom.