Besluitenlijst 14 april 2020

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 14 april 2020

Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester, H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders, T. Dijkstra - secretaris
Afwezig:  -

Openbare bespreekstukken
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 7 april 2020.     Wordt vastgesteld
02 Overeenkomst en opdracht MEE Drenthe 2020 (Z37190-2020) 1.1 De opdracht tot cliëntondersteuning, respijtzorg, deskundigheidsbevordering en prediagnostisch onderzoek aan  MEE Drenthe te verlenen conform bijgaande conceptovereenkomst.
1.2 De kosten ad € 600.000 ten laste te brengen van het Wmo-budget.
De huidige opdracht voor onafhankelijke cliëntondersteuning wordt uitgevoerd door MEE Drenthe.
Dit is een gemeentelijke taak, verankerd in de Wmo. Deze taak wordt sinds 1 januari 2015 in Assen, evenals in vele andere gemeenten, door MEE vervuld.
Onder de ‘noemer’ cliëntondersteuning levert MEE ook (soms langer durende) ondersteuning aan o.m. de specifieke doelgroep LVB,  prediagnostisch onderzoek en daarnaast respijtzorg in de vorm van ‘de logeerkring’ en deskundigheidsbevordering. Met ingang van dit jaar zijn deze verschillende taken en opdrachten duidelijk van elkaar onderscheiden in vier deelopdrachten. Deze zijn alle vier beschreven en gebundeld in één totaalopdracht voor 2020. Dit biedt meer mogelijkheden om te sturen op resultaten en om in 2020 - in de context van het Programma sociaal domein - de opdracht van MEE ter heroverwegen.
In het kader van het Herstelplan is het voorstel  om in 2020 € 25.000 te bezuinigen op de totale opdracht van MEE Drenthe 
 
Conform.
03 Startnotitie Binnenstadsvisie. (BB/141) De ‘Startnotitie Binnenstad Assen’ vast te stellen. In september 2019 heeft uw college de ‘Voortgangsrapportage Programma Binnenstad’ vastgesteld. Hierin is opgenomen dat we een nieuwe visie op de binnenstad gaan ontwikkelen. Vervolgens hebben wij overleg gehad met Vaart in Assen over hun rol bij de totstandkoming van deze binnenstadsvisie. Naar aanleiding van dat overleg hebben wij uw college op 21 januari 2020 geïnformeerd over de mogelijke samenwerkingsvormen. Uw college heeft op basis van de presentatie een voorkeur uitgesproken voor het ‘stakeholdersmodel’.
De Regiegroep Binnenstad – waarin we op bestuurlijk niveau afstemmen met Vaart in Assen – is hierover op 23 januari geïnformeerd. In afstemming met Vaart in Assen is daarna de ‘Startnotitie Binnenstadsvisie Assen’ opgesteld. In de startnotitie is een globaal Plan van Aanpak opgenomen, waarin met name de participatie wordt uitgewerkt. De startnotitie is op 12 maart besproken in de Regiegroep Binnenstad en Vaart in Assen heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de voorgestelde aanpak. 
 
Conform met redactionele aanpassing.
04 Herontwikkeling voormalige locatie Vredeveldschool Assen oost. (BB/139) 1.1 De  zienswijzen die zijn ingediend tegen de ontwerp-omgevingsvergunning te weerleggen en ongegrond te verklaren, en daarmee de nota zienswijzen vast te stellen.
1.2 De omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van  22 appartementen op de locatie "Vredeveldschool" aan de Zevensterstraat op grond van artikel 2.1 lid 1 onder c juncto artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3° van de Wabo.
1.3 Geen exploitatieplan vast te stellen.
De aanleiding van deze omgevingsvergunning is de herstructurering van de locatie van de voormalige Vredeveldschool op de hoek van Pinksterbloemstraat en Zevensterstraat in de wijk Assen Oost. Deze school is gesloopt en Woonstichting Actium heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een appartementengebouw met 22 sociale huurwoningen met parkeren op eigen terrein. Een woonfunctie past niet binnen de huidige maatschappelijk bestemming van deze locatie. De woningen worden mogelijk gemaakt via een vergunning waarbij van het geldende bestemmingsplan wordt afgeweken.  1.1 Conform met redactionele aanpassing.
1.2 Conform.
1.3 Conform.

 
05 Brief aan de raad over de pilot geldcoach. (BB/138) De bijgevoegde raadsbrief over de stand van zaken van de pilot geldcoach ter informatie  naar de raad te sturen. Aan de raad is toegezegd dat zij op de hoogte gehouden zullen worden m.b.t. de pilot geldcoach ( nu financieel regisseurs).  Conform met redactionele aanpassingen.
06 Gezinshuis Anreep 16 Assen. (Z33764-2020)


 1.1 Via een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied, Herziening ex artikel 30 WRO’’.
1.2 De ontwerp-omgevingsvergunning voor de vestiging van een gezinshuis in de panden op het perceel Anreep 16 in Assen conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht zes weken ter inzage te leggen.
1.3 Wanneer er geen zienswijzen zijn ingediend de onder 1.1 genoemde vergunning definitief te verlenen.
1.4 De gemeenteraad over dit besluit te informeren via bijgaande brief. 

Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend om de vestiging van een gezinshuis in de bestaande panden op het perceel Anreep 16 in Assen mogelijk te maken. Een gezinshuis is een woonvoorziening voor kinderen die uit huis geplaatst zijn. In het gezinshuis kunnen zij zich in gezinsverband ontplooien en (opnieuw) tot bloei te komen. De missie van het gezinshuis is om uit huis geplaatste kinderen een kans te bieden in een zo normaal mogelijke gezinssituatie op te groeien

 
 Conform met redactionele aanpassingen in de ontwerpbeschikking.

Vastgesteld in de vergadering van 21 april 2020.
, burgemeester
, secretaris

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 3 t/m 9 april 2020)
Nr. Onderwerp Voorstel Bekopte toelichting
07 Tijdelijke aanpassing reglement BRP. (BB/146) Het reglement Basisregistratie personen (BRP) tijdelijk aan te passen zodat het Kenniscentrum toegang krijgt tot reisdocumentgegevens uit de BRP. Vanwege de Coronacrisis is onze dienstverlening op dit moment beperkt. Dit wordt concreet vormgegeven doordat onze inwoners ons moeten bellen om een balieafspraak voor Burgerzakenproducten in te plannen. Veel van onze inwoners bellen voor het maken van een afspraak omdat het reisdocument bijna verloopt. Het Kenniscentrum heeft op dit moment geen inzicht in gegevens over reisdocumenten. Deze gegevens zijn echter wel bekend in de BRP. Door het Kenniscentrum tijdelijk te autoriseren voor deze gegevens kunnen zij het inplannen van afspraken beter prioriteren.
08 Wijziging van de gemeenschappelijke regeling GKB (WNRA. (BB/142) 1.1 De tekst van de gemeenschappelijke regeling GKB te wijzigen in verband met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA).
1.2 De tekst van de gemeenschappelijke regeling GKB te wijzigen  om te voldoen aan de voorwaarden van de BNG bank.
 De tekst van een gemeenschappelijke regeling  geeft de opdracht weer en taken die de Gemeenschappelijke regeling moet uitvoeren. Als er wijzigingen zijn in beleid, regelgeving of protocollen die effect hebben op de tekst moet de tekst worden aangepast. Altijd als de tekst wordt aangepast moet deze voor besluitvorming naar college en raad op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR)
De tekst van de gemeenschappelijke regeling gemeentelijke kredietbank (GKB) wordt aangepast om o.a. weer in overeenstemming te worden gebracht met recente ontwikkelingen in de regelgeving, Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.