Besluitenlijst 15 juni 2021

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 juni 2021

Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester, H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema    - wethouders, T. Dijkstra - secretaris
Afwezig: -        

Openbare bespreekstukken
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 8 juni 2021.     Vastgesteld.
02 Subsidie evenementen mei - augustus 2021. (BB/267) 1.1    De positieve advisering over de subsidieaanvragen over te nemen en de subsidies toe te kennen voor de aanvragen.
1.2    De negatieve adviezen over Keuning Jeugd Orkest en de Documentaire Harry Muskee niet over te nemen en hiervoor een subsidie van respectievelijk € 3.470 en € 15.000 beschikbaar te stellen.
1.3    De overige aanvragen die van de commissie een negatief advies hebben gekregen af te wijzen.
Elke vier maanden kunnen initiatiefnemers aanvragen indienen voor evenementen op basis van de Subsidieregeling evenementen. De externe Adviescommissie evenementen voorziet voor de gemeente Assen alle aanvragen van een inhoudelijk en financieel advies. Daarbij let ze op organisatorische en financiële aspecten en de toegevoegde waarde voor de levendigheid in de stad.  Er is voor twaalf evenementen € 125.816 aangevraagd. De commissie adviseert hiervan de helft toe te wijzen voor in totaal € 43.718. Aanvullend daarop wordt voorgesteld twee evenementen ook te honoreren voor in totaal € 18.470.
            
Conform.
03 Aanvullende brief Kaderbrief 2022. (BB/270) Bijgevoegde aanvullende brief over de kaderbrief  2022 aan de raad te verzenden. Onlangs heeft u de Kaderbrief 2022 vastgesteld en aan de raad verzonden.U heeft in de Kaderbrief 2022 aangegeven dat u met een aanvullende brief de raad wilt informeren over de prognose voor jeugd en wmo, de hoofdlijnen van de meicirculaire 2021 en de uitkomst van de arbitrage jeugdzorg voor 2022.
Aanvullend wordt in deze brief ook ingegaan op de nieuwe 
coronasteunmaatregelen en de incidentele middelen jeugd die onlangs door het kabinet voor 2021 beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast is ook de laatste ontwikkeling op het gebied van de herijking van het Gemeentefonds in deze brief opgenomen.
Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouders Pauwels.
04 Noordmidden-Drentse Inkoopsamenwerking. (BB/271) 1.1    In te stemmen met de contouren van het meerjarenplan.
1.2    In te stemmen met de uitvoeringskosten voor 2021 en verder met de verdeelsleutel.
Sinds 2014 werken de vijf gemeenten in  Noord en Midden-Drenthe samen in de Inkoopsamenwerking voor Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen. We zijn ervan overtuigd dat we met deze vijf gemeenten blijven samenwerken om de meest passende ondersteuning voor inwoners in te kopen voor Wmo en Jeugd.
Met dit collegevoorstel worden de Contouren van het meerjarenplan voorgelegd en de bij de samenwerking behorende begroting, deze treft u aan als bijlagen 2 en 3 bij dit collegevoorstel. Zo treft u ook bijlage 1 aan, een oplegger bij dit collegevoorstel met achtergrondinformatie en nadere argumentatie. De juridische vorm waarin de samenwerking wordt gegoten wordt later dit jaar ter besluitvorming aan u voorgelegd.    
Conform.
05 Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe. (BB/276) De evaluatie Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe met daarbij een aanbiedingsbrief van het Algemeen Bestuur, doorsturen aan de raad met de bijgaande brief. In het afgelopen jaar is in meerdere fasen een evaluatie van de RUD Drenthe uitgevoerd. Dit in lijn met de gemeenschappelijke regeling waarin is vastgelegd dat de doeltreffendheid en doelmatigheid van de regeling na vijf jaar wordt geëvalueerd. De aanbiedingsbrief met de belangrijkste kernconclusies & aanbevelingen en de twee deelonderzoeken zijn in het Algemeen Bestuur van 28 mei 2021 gepresenteerd en besproken.
Er is afgesproken dat het rapport zo spoedig mogelijk dient te worden aangeboden aan de raden en staten. Bijgaand is daarvoor de aanbiedingsbrief van het Dagelijks Bestuur en  het evaluatierapport opgenomen.
 Conform.
06 Onderzoek kansen en risico’s renovatie of nieuwbouw milieupark. (BB/273) 1.1    Op korte termijn vervolgonderzoek te doen naar de kansen en risico’s met betrekking tot renovatie of nieuwbouw van het milieupark.
1.2    De raad te informeren over de ontwikkelingen rond het milieupark door middel van de bijgevoegde brief.

Op 30 maart jl. heeft u het besluit genomen om de mechanische staat van het milieupark te laten onderzoeken. Hiervoor is een bedrag à € 50.000 gereserveerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat het huidige milieupark twee acute problemen kent.
Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek komt de vraag naar voren of het huidige milieupark nog kan worden gerenoveerd of dat er nieuwbouw moet worden gepleegd. Hierbij wordt ook in ogenschouw genomen dat de laatste jaren de onderhoudskosten steeds hoger zijn geworden. Om de vraag met betrekking tot renovatie of nieuwbouw te kunnen beantwoorden is vervolgonderzoek nodig naar de opties voor een veilig en duurzaam milieupark in de toekomst. Voor beide varianten is het uitgangspunt dat het milieupark de komende 40 jaar voldoet met in achtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

Conform, met redactionele wijziging in de brief aan de raad.
Onder redactie van wethouder Bergsma.
07 Reparatie containerkuil milieupark. (BB/275) De containerkuil op het milieupark te laten repareren en de kosten van € 78.400 excl. BTW ten laste brengen van de afvalstoffenheffing.    De containerkuil op het milieupark te laten repareren en de kosten van € 78.400 excl. BTW ten laste brengen van de post onvoorzien. Uit recent onderzoek naar de staat en de toekomst van het milieupark is gebleken dat de kuil op meerdere plaatsen lek is. In de kuil staan veel containers waar inwoners hun afval van bovenaf in kunnen storten. De kuil kan nu alleen nog voor oud papier en veegvuil worden gebruikt, alle andere containers staan op maaiveldhoogte verspreid over het milieupark.
In afwachting van renovatie of nieuwbouw van het milieupark (zie separaat collegevoorstel ‘Onderzoek kansen en risico’s renovatie of nieuwbouw milieupark’) moet deze onveilige (verkeers-)situatie worden opgelost. De kosten van de reparatie van de kuil zijn onvoorzien.
 Gewijzigd vastgesteld.
08 Beantwoording raadsvragen PLOP stadsduiven vervolg – direct stoppen voeren (Z60363-2021) Instemmen met beantwoording vragen Plop t.a.v. onmiddellijk stoppen voeren stadsduiven.  Omdat het voeren van de stadsduiven bijdraagt aan de overlast die stadsduiven veroorzaken wil PLOP dat er direct een voerverbod wordt ingesteld. Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Bergsma.
09 Uitstel huurverhoging – huurindexering. (BB/252) 

1.1 Het opnieuw uitstellen van de jaarlijkse huurverhoging goed te keuren voor:
1. bedrijfspanden waarvan contractueel de huur op 1 januari geïndexeerd mag
worden van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022;
2. bedrijfspanden waarvan contractueel de huur op 1 juli geïndexeerd mag worden
van 1 juli 2021 naar 1 juli 2022;
3. binnen-en buitensportaccommodaties van 1 augustus 2021 nu naar 1 augustus
2022.
1.2 De gederfde huurinkomsten, ad circa € 74.422,- te dekken uit de middelen die beschikbaar
zijn gesteld in het kader van de Corona Herstelagenda.

De coronacrisis houdt ons allemaal in zijn greep en zorgt voor onzekerheid. De maatregelen van de
overheid zijn nodig om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat al die maatregelen
nodig zijn daar twijfelt niemand aan. Gezondheid staat voorop! 

Maar al die maatregelen hebben ook grote invloed op het sociale leven en de economie in Nederland. Veel mensen maken zich zorgen over hun persoonlijke situatie. Als gemeente begrijpen wij dat en dit willen wij ook doen blijken. Met een uitstel van huurverhoging willen wij onze huurders laten weten dat wij begrip hebben voor de situatie. 

Conform.

Vastgesteld in de vergadering van 22 juni 2021
 , burgemeester
 , secretaris
 

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 4 t/m 10 juni 2021)
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
010 Kadernota Toezicht en Handhaving - niet actualiseren. (BB/269) Conform, met redactionele wijziging in de raadsbrief
(‘integrale tafel’)
1.1    De Kadernota Toezicht en Handhaving 2014-2019 niet te actualiseren.
1.2    Een 'handhavings-stappenplan' toevoegen aan nieuwe- en geactualiseerde beleidsdocumenten met toezicht- en handhavingstaken.
1.3    De raad d.m.v. bijgaande brief te informeren.
In de afgelopen jaren is twee keer een Kadernota Toezicht en Handhaving vastgesteld. Het is een document met een looptijd van vier jaar, de meest recente versie liep van 2016-2019. In de nota’s staan de kaders voor het toezicht en handhavingsbeleid voor verschillende domeinen. De reikwijdte is breed; van toezicht op bouwregelgeving tot regels voor kinderopvang.
De Kadernota is samen met de teams die belast zijn met toezicht en handhaving in Assen geëvalueerd. Hieruit blijkt dat het bepalen van gedeelde kaders voor generieke toezicht en handhaving lastig is. 
011 Jaarrekening en Jaarverslag 2020 PrO Assen. (BB/272)  De jaarrekening en het jaarverslag van 2020 van PrO Assen vast te stellen.     Jaarlijks stelt PrO Assen haar eigen jaarverslag en jaarrekening op. PrO Assen heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2020 (bijlage 3) op 10 mei 2021 aan het college aangeboden vergezeld van het accountantsverslag (bijlage 4) en de accountantsverklaring (bijlage 5).
012 Businesscase Aquathermie Beek e.o. (BB/262)     
 
Kennis nemen van de Businesscase Proeftuin Aardgasvrije Wijken de Lariks en deze ter informatie aan de raad te zenden. Nederland zoekt alternatieven voor aardgas. Willen we tegemoetkomen aan de doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord (bijna geen CO2-uitstoot meer in 2050), dan is het nodig om huizen alternatief te verwarmen. Om ervaring op te doen met deze opgave wil de overheid de komende jaren samen met gemeenten ongeveer 100 bestaande wijken aardgasvrij maken. In 2018 is gestart met de eerste tranche van 27 proeftuinen. De proeftuinen hebben een bijdrage ontvangen van de Rijksoverheid. Eén van deze proeftuinen is de buurt Beek en omgeving in Assen.
Bijgevoegde businesscase geeft de resultaten weer van het uitgevoerde onderzoek. Dit verdiepende onderzoek betreft een technische benadering. In deze businesscase is uitgegaan van landelijke kengetallen. De businesscase geeft de onderbouwing van de financiële haalbaarheid van een warmtenet op aquathermie. Om inzicht te krijgen in de variabelen en onzekerheden (knoppen waaraan gedraaid kan worden) zijn enkele varianten doorgerekend. Gedurende de zomer valideren we deze met kengetallen uit de wijk zelf.