Besluitenlijst 17 augustus 2021

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 augustus 2021

Aanwezig:    
H. Vlieg-Kempe    - locoburgemeester
C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema    - wethouders
T. Dijkstra    - secretaris
Afwezig:    M.L.J. Out (m.k.)    - burgemeester

OPENBARE BESPREEKSTUKKEN
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 13 juli 2021.     Vastgesteld
02 Woningmarktmonitor Assen 2020. (BB/357) 1.1    De Woningmarkt-monitor Assen 2020 vast te stellen en vrij te geven voor publicatie.
1.2    De Woningmarkt-monitor Assen 2020 ter kennisname aan te bieden aan de raad.
In het kader van de prestatie-afspraken met woningcorporaties is afgesproken dat de ontwikkelingen op de Asser woningmarkt en de voortgang van de woningbouw periodiek worden gemonitord. Ook in de nieuwe Woonvisie Assen ‘Van binnenuit beter’ is als actiepunt opgenomen dat de planvorming, realisatie en effecten op de woningmarkt jaarlijks worden gemonitord. De monitoring is onderdeel van de beleidscyclus gemeentelijk woonbeleid en speelt een rol in de informatie-uitwisseling met onze stakeholders. Conform, met redactionele wijzigingen.
03 Beslissing op bezwaar verkeersbesluit laadpaal Anemoonstraat. (Z31489-2021) 1.1    Het advies van de Algemene Commissie Bezwaarschriften over te nemen.
1.2    Het bezwaarschrift tegen het verkeersbesluit laadpaal Anemoonstraat ongegrond te verklaren.
1.3    In te stemmen met de brief aan reclamant (beslissing op bezwaar).
Op 15 februari 2021 is een verkeersbesluit genomen voor het aanwijzen van een parkeerplaats nabij Anemoonstraat 151 als een oplaadpunt van elektrische voertuigen en het hiervoor plaatsen van een laadpaal en verkeersbord met onderbord. Dit is naar aanleiding van een aanvraag voor een oplaadpunt. Tegen dit besluit is bezwaar aangetekend door het bestuur van de Cooperatie Serviceflat ‘De Anemoon’ u.a. De Algemene Commissie Bezwaarschriften (hierna: commissie) heeft het bezwaarschrift in haar vergadering van 11 mei 2021 behandeld en advies uitgebracht. De commissie komt tot de conclusie dat – na nader onderzoek naar de mogelijkheden om op het terrein behorende bij de serviceflat ‘De Anemoon’ een laadvoorziening te realiseren – alle belangen zorgvuldig zijn afgewogen en dat het bezwaarschrift geen redenen bevat om terug te komen op het besluit. De commissie adviseert dan ook om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Voorgesteld wordt om dit advies over te nemen en de reclamant te informeren over de beslissing op het bezwaar. Conform.

Vastgesteld in de vergadering van 24 augustus 2021.

                       , burgemeester

                       , secretaris

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 8 juli t/m 12 augustus 2021)
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
04 Beantwoording raadsvragen CDA-fractie Reuzenberenklauw. (Z88992-2021) Instemmen met bijgevoegde beantwoording. De CDA-fractie heeft vragen gesteld over de reuzenberenklauw en vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot het beleid over invasieve exoten.
05 Brief aan de raad over Plan van aanpak overlast stadsduiven. (BB/359) De raad over het plan van aanpak overlast stadsduiven te informeren met een brief. Het college heeft op 13 juli een besluit genomen over het plan van aanpak beheer stadsduiven. Vanuit de raad zijn eerder vragen gesteld over de overlast van de duiven.
06 Beslissing op bezwaarschrift. (Z48292-2021) 1.1    Conform het advies van de Algemene Commissie Bezwaarschriften (ACB) het bezwaar ongegrond te verklaren en geen vergoeding toe te kennen voor de kosten in bezwaar.
1.2    Dit besluit met bijgaande brief aan bezwaarmaker mee te delen.
De heer Tjon van het Buro Bezwaar en Beroep in  Almere heeft bezwaar ingediend tegen ons besluit om zijn cliënt geen briefadres in de Basisregistratie Personen (BRP) te verstrekken. Tevens  heeft hij verzocht om een vergoeding in de kosten gemaakt in het bezwaar.
De Algemene Commissie Bezwaarschriften heeft echter geadviseerd het bezwaar inhoudelijk ongegrond te verklaren en de vergoeding van de kosten in bezwaar af te wijzen.
De ACB heeft echter ook enkele procedurele onvolkomenheden geconstateerd. Conform hun advies zijn deze hersteld in de beslissing op het bezwaarschrift.
07 Voorlopige en definitieve gunning Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 2022 en verder. (BB/332) De uitvoering van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering op grond van de Jeugdwet voorlopig te gunnen aan de drie aanbieders die zich hebben ingeschreven op de aanbesteding Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 2022 e.v. en die voldoen aan de daarin gestelde eisen. 
2.    Het college van de gemeente Assen zal als penvoerder namens de Drentse gemeenten de betreffende aanbieders hierover informeren, nadat deze alle 12 ingestemd hebben.  
3.    Bij geen bezwaar binnen de bezwaartermijn wordt deze voorlopige gunning omgezet in een definitieve gunning op 3 augustus 2021.
Op grond van de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Op 13 april 2021 heeft uw college besloten de aanbestedingsprocedure voor de inkoop van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering in Drents verband uit te voeren. Deze (voorlopige) gunning is de uitkomst van deze procedure. 
Het college van de gemeente Assen is gemachtigd de aanbesteding te coördineren en te publiceren op Tenderned en namens de Drentse gemeenten alle correspondentie hieromtrent te ondertekenen en te verzenden. De (concept) gunningsbrief zoals die door de gemeente Assen verstuurd wordt is bij dit voorstel gevoegd.
08 Jaarverslag 2020 Ombudscommissie. (BB/358) 1.1    Kennisnemen van het jaarverslag 2020 van de Ombudscommissie.
1.2    Kennisnemen van de aanbiedingsbrief van het jaarverslag 2020 door de Ombudscommissie aan de gemeenteraad.
Jaarlijks brengt de Ombudscommissie verslag uit aan uw college en aan de gemeenteraad. In dit jaarverslag wordt een weergave gegeven van het werk dat door de Ombudscommissie is verricht in 2020. Het jaarverslag is reeds ter kennisname aangeboden aan de raad.
09 Beantwoording raadsvragen VVD fractie inzake de energiescan. (Z91912-2021) 1.1    In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van de raadsvragen van de VVD fractie. De VVD-fractie heeft vragen gesteld over de energiescan.
10 Raadsvoorstel keuzes WKB en Omgevingswet en invloed op leges. (BB/360) 1.1    In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel. Waarin wordt voorgesteld om met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen te besluiten leges te heffen op het Omgevingsoverleg en op milieubelastende activiteiten. De Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB) treden naar verwachting per 1 juli 2022 in werking. De komst van beide wetten leidt tot veranderingen in het takenpakket van onze gemeente en, als gevolg daarvan, de te ontvangen legesinkomsten. 
Elk jaar wordt door uw gemeenteraad de legesverordening met legestarieven vastgesteld. De effecten van de WKB en de Omgevingswet worden hier in doorberekend. Deels zijn deze wijzigingen  autonoom, hier hebben we als gemeente geen invloed op.