Besluitenlijst 17 maart 2020

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 maart maart 2020

Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders, T. Dijkstra - secretaris

Afwezig: H. Vlieg-Kempe

OPENBARE  BESPREEKSTUKKEN

Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 10 maart 2020.     Wordt vastgesteld
02 Schriftelijke vragen ChristenUnie regeling beeldende kunstwerken. (Z24286-2020) De raadsvragen van de ChristenUnie over de regeling voor beeldende kunstwerken te beantwoorden d.m.v. bijgevoegde concept brief. ChristenUnie heeft vragen gesteld over het functioneren van de percentageregeling voor beeldende kunstwerken in de stad. Met bijgevoegde concept brief worden deze beantwoord. Conform
03 Kadernota Kunst & cultuur 2021- 2024. (BB/92) De Kadernota Kunst & Cultuur ter vaststelling aanbieden aan de raad.
 

In het najaar van 2019 is een nieuwe kadernota Kunst & cultuur gemaakt. In december is de conceptversie verspreid en op 14 januari in een openbare bijeenkomst in DNK besproken met verte-genwoordigers van het culturele veld en andere belang-stellenden. Op basis van de toen ontvangen reacties is de nota op onderdelen iets aangepast en aangevuld tot de nota die nu voorligt. De kadernota schetst de ambities en uitgangspunten voor het gemeentelijk cultuurbeleid voor 2021-2024. De praktische uitwerking moet de komende maanden gestalte krijgen in een nieuwe uitvoeringsnota en subsidieverordening.
 
Conform.
04 Raadsvragen 50 plus Verruiming bedieningstijden bruggen en sluizen. (27508-2020) De raadsvragen van de 50plus fractie over de verruiming bedieningstijden bruggen en sluizen te be-antwoorden d.m.v. bijgevoegde conceptbrief. Op 27 februari 2020 heeft raadslid C. Otto namens de 50plus fractie vragen gesteld over de verruiming bedieningstijden van de bruggen en sluizen. Met de voorgestelde beantwoording wordt de raad geïnformeerd over de afwegingen. 
 
Conform.
05
Schriftelijke vragen van fractie PLOP inzake Urban Run. (Z25809-2020)
De fractie van PLOP beantwoorden overeenkomstig de in het bijgevoegde sjabloon weergegeven reactie.

 
Aanleiding voor de vragen is het besluit van de organisatie van de Urban Run om het evenement niet nogmaals te organiseren.
 
Conform.

Vastgesteld in de vergadering van 24 maart 2020.

burgemeester
secretaris

OPENBARE  CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 6 t/m 12 maart 2020)

Nr. onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
06 Herinrichting en sanering Paul Krugerstraat en Nijlandstraat. (BB/83) 1.1 Het aangepaste ontwerp van de Paul Krugerstraat en Nijlandstraat vast te stellen.
1.2 De bewoners via bijgevoegde brief te informeren over dit besluit.
1.3 De gemeenteraad ter informatie de bewonersbrief toe te sturen.

 
Op 5 november jl. heeft uw college het conceptontwerp voor herinrichting van de Paul Krugerstraat en Nijlandstraat vrijgegeven voor inspraak met de omwonenden en stakeholders. Op 18 december heeft hiervoor een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. De provincie Drenthe was ook aanwezig op deze bijeenkomst om informatie te geven over de bodemvervuiling die gesaneerd dient te worden. Tijdens de bijeenkomst is het conceptontwerp getoond en zijn er opmerkingen gemaakt. De opmerkingen gingen voornamelijk over het te hard rijden in de Nijlandstraat en het behouden van zoveel mogelijk parkeerplaatsen in de Paul Krugerstraat. Na de bijeenkomst is bekeken of, en op welke manier, de opmerkingen verwerkt konden worden in het ontwerp. In dit voorstel wordt het definitieve ontwerp en de conceptbrief aan de bewoners aangeboden.
 
07

Vaststelling bestemmingsplan Schieven 4a-6 Assen. (Z30950-2020)

1.1 Het bestemmingsplan Schieven 4a – 6 Assen, inclusief de bijlagen, met het identificatienummer NL.IMRO.0106.99BP20191002J-C001 ongewijzigd vast te stellen.
1.2 Geen exploitatieplan vast te stellen.
 

Aan Schieven 4 in Assen is een voormalig agrarisch veehouderijbedrijf aanwezig. De eigenaren zijn voornemens om de landschapontsierende bebouwing met een totale oppervlakte van circa 1.050 m2  in het kader van de ruimte voor ruimte regeling te slopen. Op het vrijkomende terrein wordt een “ruimte voor ruimte” woning gerealiseerd.
De tweede ontwikkeling die in het bestemmingsplan meegenomen wordt is het omzetten van de agrarische bestemming van de boerderij Schieven 6 in de bestemming 'Wonen  voormalig agrarisch bedrijf '.

 
08 Evaluatie 'protocol meldingen en geweld'. (BB/90) Het aangepaste ‘protocol meldingen calamiteiten en geweld’ en bijbehorend meldingsformulier vast te stellen. Gemeenten zijn al sinds vijf jaar verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), voor wat betreft kwaliteit en rechtmatigheid. Iedere gemeente is vrij in de wijze waarop het Wmo-toezicht concreet wordt ingevuld, maar het toezicht op calamiteiten of geweld moet minimaal geborgd zijn.
In NMD-verband is er door de kwaliteitsmanagers, juridische zaken  een evaluatie uitgevoerd met een aantal zorgaanbieders. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het Protocol en het meldingsformulier. Dit is in het bestuurlijk overleg NMD van 13 september 2019 akkoord bevonden