Besluitenlijst 18 mei 2021

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2021

Aanwezig:    M.L.J. Out  - burgemeester, H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders, T. Dijkstra - secretaris

Openbare bespreekstukken
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 11 mei 2021.     Vastgesteld. 
02 Overdracht overeenkomst kavels Kloosterveste. (BB/214)

1.1    Het verzoek tot overdracht van de overeenkomst met Marienkamp Ontwikkel B.V. aan De Realisatie Projecten B.V. in te willigen.
1.2    Aanvrager schriftelijk op de hoogte brengen en als aanvullende voorwaarde opnemen dat een zelfbewoningsplicht geldt. 

Met Marienkamp Ontwikkel B.V. gevestigd te Haarlem is een overeenkomst gesloten tot de realisatie van 23 woningen in de Kloosterveste in de wijk Kloosterveen. Daarnaast zijn 23 parkeerplaatsen in de parkeergarage Kloosterveste geruild. 
Marienkamp Ontwikkel B.V. heeft haar focus op projecten in het westen van het land liggen en doet het verzoek om de overeenkomst over te dragen aan De Realisatie Projecten B.V. uit Almere.
Op basis van artikel 2.10 van de AVV 2015 (algemene verkoopvoorwaarden) heeft Marienkamp Ontwikkel B.V. toestemming voor deze overdracht van de gemeente nodig.
Conform.


Vastgesteld in de vergadering van 25 mei  2021.
, burgemeester
, secretaris
 

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 7 t/m 12 mei 2021)
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
03 Beantwoording vragen Stadspartij PLOP doorzettingsmacht i.h.k.v. warmtevisie. 
(Z51801-2021
Instemmen met bijgaand voorstel voor beantwoording van de vragen van Stadspartij PLOP over de doorzettingsmacht in het kader van de warmtevisie. Op 18 maart heeft de raad de Transitievisie Warmte vastgesteld. Stadspartij Plop heeft twee vragen gesteld over de doorzettingsmacht in het kader van deze visie en in relatie tot een brief van de G40-gemeenten die ondertekend is namens wethouder Dekker. Bijgaand is een voorstel voor beantwoording opgenomen. Is verzonden op 12 mei 2021.
04 Raadsbrief transformator transport TenneT. (BB/220) In te stemmen met de raadsbrief  waarin de raad wordt geïnformeerd over het besluit om mee te werken aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een transformator in een tijdelijke opstelling en het transport van twee transformatoren van TenneT. TenneT heeft geconstateerd dat één van de huidige twee transformatoren aan het einde van de technische levensduur zit. Om te voorkomen dat een calamiteit of uitval plaatsvindt, heeft TenneT de gemeente verzocht deze transformator al voor de zomer te vervangen, vooruitlopend op de nog te doorlopen procedure van fase 2 uitbreiding transformatorstation Zeijerveen. Zodoende kan de elektriciteitslevering van Assen en de regio blijven  gewaarborgd. Begin april heeft TenneT hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd.  De omgevingsvergunning is op 11 mei verleend. In de week van 17 - 21 mei worden de twee transformatoren naar het station Zeijerveen vervoerd. Is verzonden op 17 mei 2021.