Besluitenlijst 20 april 2021

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 20 april 2021

Aanwezig:    H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders, T. Dijkstra - secretaris
        
Afwezig:    m.k.a. M.L.J. Out - burgemeester

Openbare bespreekstukken
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01

Vaststellen van het verslag van de vergadering van 13 april 2021.

    Vastgesteld.
02 We the North samenwerkingsovereenkomst en convenant. (BB/171) 1.1    In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst en de burgemeester te verzoeken wethouder Bergsma volmacht te verlenen voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst We the North.
1.2    In te stemmen met het convenant 2021-2025 en de burgemeester te verzoeken wethouder Bergsma volmacht te verlenen voor het ondertekenen van het convenant 2021-2025 tussen de stedelijke cultuurregio We the North en het ministerie van OC&W.

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden zetten hun samenwerking op het gebied van cultuur voort. Daarom hebben ze besloten eerst in 2021 te blijven samenwerken in We the North.  Door dit keer een overeenkomst aan te gaan voor een jaar bieden ze de betrokken culturele partijen duidelijkheid en creëren ze ook tijd om hun plannen voor vernieuwing en versterking van de regionale cultuursector verder aan te scherpen. De gezamenlijke overheden hebben de intentie hun samenwerking na 2021 in ieder geval tot en met 2024 voort te zetten.

Gewijzigd vastgesteld.
03 Regionale Nota bodembeheer. (BB/170) 1.1    De raad voor te stellen om de regionale Nota bodembeheer met bijlagen te accepteren als bewijsmiddel bij grondverzet dat de gemeentegrens overschrijdt.
1.2    De raad voor te stellen om het college op te dragen om bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten of regio’s als wettig bewijsmiddel te accepteren.
1.3    De raad voor te stellen om het college te delegeren voor het tussentijds mogen wijzigen van bodemkwaliteitskaarten met aanvullende eisen voor bijvoorbeeld nieuwe stoffen en overige kleine aanpassingen, zoals beschreven in de Regeling bodemkwaliteit en het Besluit bodemkwaliteit.
Met het in werking treden van het Besluit bodemkwaliteit in 2008 bestaat de mogelijkheid om een bodemkwaliteitskaart voor de eigen gemeente op te stellen. Een bodemkwaliteitskaart laat de gemiddelde bodemkwaliteit zien van diverse wijken en gebieden binnen een gemeente en in dit geval van alle Drentse gemeenten. Daarnaast is er de mogelijkheid om een toepassingsgebied van grond (en baggerspecie) groter dan alleen de eigen gemeente vast te stellen. In de Nota bodembeheer wordt beschreven waarvoor en wanneer de bodemkwaliteitskaart mag worden gebruikt.
Momenteel loopt het traject bij de overige Drentse gemeenten om de regionale Nota bodembeheer vast te stellen.  
Conform.
04  Beantwoording raadsvragen fractie 50+ over deelscooters. (Z43589-2021) Met de bijgevoegde beantwoording van de raadsvragen van de fractie 50+ over de elektrische deelscooters van Go Sharing instemmen. Sinds eind januari 2021 rijden er in Assen elektrische deelscooters van Go Sharing rond. Dit is mogelijk binnen de geldende APV en beleidsregels. De gebruikers van de deelscooters moeten zich houden aan de geldende verkeersregels en aan een aantal regels van Go Sharing. Naast de voordelen van deelscooters zijn er ook klachten. De meeste klachten gaan rechtstreeks naar Go Sharing. De klachten richten zich met name op hinderlijk geparkeerde deelscooters.  Go Sharing is al aangesproken op dit gedrag. De tijd van waarschuwen is voorbij en bij excessen wordt er, vergelijkbaar met andere verkeersdeelnemers, gewoon bekeurd. Eind mei vindt er een evaluatie met Go Sharing plaats. Mede op basis van de evaluatie worden de APV en beleidsregels voor deelmobiliteit aangepast.   Conform.
05 Beantwoording raadsvragen D66 over andere woonvormen. Z37447-2021)  In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de door de fractie van D66 ingediende
raadsvragen over kansen voor andere woonvormen in Assen.
De fractie van D66 heeft naar aanleiding van de uitzending van Tegenlicht van zondag 21 maart vragen gesteld over kansen voor andere woonvormen in Assen. Zij geeft aan dat het college in de woonvisie weliswaar de groeiende vraag naar andere woonvormen herkent en op zoek is naar ruimte hiervoor, maar zij ziet nog meer kansen. De vragen hebben onder andere betrekking op de toepassing van zogenaamde Wiki Houses, het beschikbaar stellen van kavels voor andere woonvormen en de stand van zaken van de pilot tiny houses.   Conform met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Dekker.

 
Vastgesteld in de vergadering van 20 april  2021.
, burgemeester
, secretaris
 

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 9 t/m 15 april 2021
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
06 Vaststelling bestemmingsplan Thorbeckelaan 99-193. (Z37604-2021) De benodigde hogere grenswaarde geluid voor het bestemmingsplan Thorbeckelaan 99-193 conform eerder voorstel te verlenen op basis van bijgevoegd besluit.
De gemeenteraad voor te stellen:
1.    het bestemmingsplan Thorbeckelaan 99-193 met het identificatienummer NL.IMRO.0106.Thorbeckelaan 99193-C001 ongewijzigd vast te stellen;
2.    geen exploitatieplan vast te stellen. 
Vanuit Mijn Buurt Assen wordt als uitwerking van de wijkvisie Oude Molenbuurt ingezet op sociale en fysieke opgaven. Vanaf 2017 zijn op 14 locaties in de Oude Molenbuurt (zuidelijk deelgebied wijk Noorderpark) woningen gerenoveerd, woningen vervangen, wordt de openbare ruimte grootschalig aangepakt en wordt er extra ingezet vanuit Vaart Welzijn, gemeente en Actium op de sociale aspecten in de wijk. Dit bestemmingsplan betreft de 15e locatie en één van de laatste vanuit de wijkvisie. Naar verwachting is de wijkvernieuwing Oude Molenbuurt in 2023 helemaal afgerond.
07 Benoeming leden Raad van Toezicht Dr. Nassau College. (BB/174) Betrokkenen ter benoeming als leden van de Raad van Toezicht van het Dr. Nassau College voor te dragen aan de gemeenteraad.  In artikel 10 lid 1 van de statuten van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord- en Midden-Drenthe (nader genoemd Dr. Nassau College) is bepaald dat de Raad van Toezicht van de Stichting uit minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke personen bestaat. De Raad van Toezicht van het Dr. Nassau College heeft momenteel zes leden. Twee leden van de Raad van Toezicht zijn na het aflopen van hun tweede termijn per 1 augustus 2021 niet meer herbenoembaar (artikel 10 lid 4 van de statuten). Met de voordracht van de 2 kandidaten bestaat de Raad van Toezicht uit zes leden.
08 Reactie college aanvullend advies adviesraden wet inburgering. (BB/168) De gezamenlijke aanvullende reactie van de adviesraden te beantwoorden door middel van bijgevoegde conceptbrief.  In afstemming met de gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze is het beleidskader 'Nieuwe wet inburgering: samen naar duurzame integratie' opgesteld. De Raad voor Cliëntenparticipatie Assen en de Participatieraad hebben een gezamenlijk advies uitgebracht op dit beleidskader. Naar aanleiding van de reactie van het college op dit advies hebben de raden een aanvullend advies toegezonden. 
Namens het college is een concept reactie voorbereid.