Besluitenlijst 21 april 2020

 Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2020

Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders T. Dijkstra - secretaris
Afwezig:  -

Openbare bespreekstukken
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 17 april 2020.     Wordt vastgesteld.
02 Reactie verzoek Ombudscommissie digitalisering bezoekersregeling. (BB/152) Het verzoek van de Ombudscommissie inzake de digitalisering van de bezoekersregeling parkeren te beantwoorden d.m.v. bijgevoegde conceptbrief.   Op 6 oktober 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat in het eerste kwartaal van 2020 het digitaliseren van parkeervergunningen volledig zou moeten zijn doorgevoerd. Dit was ook al opgenomen in de wijzigingsverordening uit 2016 De Ombudscommissie heeft hier een brief over geschreven, met het verzoek aan het college dit besluit te heroverwegen. In de brief wordt gerefereerd aan een gesprek dat heeft plaatsgevonden met 2 bewoners van Zuidhaege. 1. College houdt vast aan de digitalisering van parkeervergunningen, waarbij 2020 een overgangsjaar is waarin de dienstverlening zoveel mogelijk op alle inwoners wordt afgestemd.
2. De ombudscommissie per brief te informeren.
03 Experimenteerruimte Sociaal Domein. (BB/153)

1. Kennis te nemen van de evaluatie van de projecten uit de experimenteerruimte sociaal domein.
2. De gemeenteraad over de evaluatie van de projecten te informeren d.m.v. bijgevoegde conceptbrief. 

 

Op 19 oktober 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van een budget van € 2 miljoen uit het gemeentelijk sociaal deelfonds om invulling te kunnen geven aan de experimenteerruimte sociaal domein. Daarvan is ongeveer € 1,6 miljoen uitgegeven. De experimenteerruimte bestaat uit maatregelen en projecten gericht op het versnellen van de transformatie van het sociaal domein, het verbeteren van de kwaliteit van hulp en ondersteuning en het bevorderen van innovatie. Begin 2018 zijn elf projecten van start gegaan en ondertussen zijn de meeste afgerond en geëvalueerd in overleg met de betrokken partijen. In de bijlage treft u een brief aan de raad en een bijlage waarin de projecten zijn samengevat.  Conform.
04 Beleidsnotitie onderwijsachterstanden 2020-2023. (BB/156) 1. De raad te vragen om de beleidsnotitie onderwijsachterstanden 2020-2023 vast te stellen.
2. Door middel van bijgevoegde conceptbrieven op de adviezen van de Participatieraad en de Raad voor Cliënten Participatie Assen te reageren. 
 

De gemeente Assen kent al jarenlang een gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (oab), met als doel om onderwijsachterstanden van kinderen vroegtijdig te signaleren en te bestrijden. In Assen ligt het accent van het onderwijsachterstandenbeleid op voor- en vroegschoolse educatie (vve).
Nieuwe landelijke wet- en regelgeving met nieuwe eisen is de belangrijkste reden om het Assense onderwijsachterstandenbeleid aan te passen. Daarnaast zijn er lokaal belangrijke veranderingen geweest als gevolg van de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang (1 januari 2018) waardoor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid aan herziening toe is. 
 
Conform.
05 Beleidsnotitie vervolgaanpak laaggeletterdheid. (BB/161)

1. De raad vragen om de beleidsnotitie vervolgaanpak laaggeletterdheid vast te stellen.
2. Voor het voortzetten van de huidige aanpak laaggeletterdheid inclusief de verbeterslag voor 2020 € 53.140, voor 2021 € 75.000 en voor 2022 € 75.000 beschikbaar te stellen.
3. Door middel van bijgevoegde conceptbrieven op de adviezen van de Participatieraad en de Raad voor Cliënten Participatie Assen te reageren. 

 

De beleidsnotitie is tot stand gekomen in samenspraak met de Kerngroep laaggeletterdheid Assen. De Raad voor de Cliënten Participatie (RCPA) en de Participatieraad (PR) hebben op het concept hun advies uitgebracht. In bijgevoegde conceptbrieven (bijlage 5 en 6) staat de reactie van het college van B&W. Ook de reacties van een aantal laaggeletterden zijn verwerkt in deze notitie en we hebben de kinderraad gesproken.
In bijgaand raadsvoorstel (bijlage 1) wordt aan de raad gevraagd de beleidsnotitie vervolgaanpak laaggeletterdheid vast te stellen. 
 
Conform.
06 Wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen 2016. (BB/159)

1.1 De raad voor te stellen:
de wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen vast te stellen.
1.2 Het concept van de wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen ter advies vrijgeven aan de adviesraden. 

 

Als gevolg van de nieuwe aanbesteding van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp moet de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen 2016 worden aangepast. Het gaat hierbij om wijzigingen in de definities van de resultaten en interventieniveaus en wijzigingen in de pgb-tarieven.
Naast de nieuwe aanbesteding hebben ook ervaringen uit de praktijk en nieuw beleid ertoe geleid dat de verordening aangepast moet worden. Het gaat hier voornamelijk om het verhelderen van artikelen, wegnemen van interpretatieruimte en het duidelijker verwijzen naar toetsingskaders en kwaliteitseisen. Verder moet de toelichting van de verordening als gevolg van de wijzigingen in de artikelen worden gewijzigd en geactualiseerd. Tenslotte wordt met het raadsvoorstel de regeling zak- en kleedgeld voor jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel vastgelegd in de verordening. 
 
Conform.
07 Brief raad stand van zaken pilot verduurzamen Sporthal Marsdijk. (BB/143)

Brief aan de raad over de stand van zaken van de pilot verduurzamen Sporthal Marsdijk te versturen. 

 

Op 13 februari jl. heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet voor de pilot verduurzaming van sporthal Marsdijk. In de SPUK-regeling is in 2020 een belangrijke wijziging opgenomen en de omwonenden worden geïnformeerd over het project. De raad ontvangt een afschrift van deze brief en wordt ook geïnformeerd.  Conform met redactionele wijzigingen.
08 Maatregelen Milieupark (BB/164)

1.1 Gedurende de periode dat Coronamaatregelen van kracht zijn de beperkte openingstijden van het milieupark opheffen.
1.2 Hiertoe 6 uitzendkrachten inhuren.  

 

Als gevolg van de coronacrisis zijn de openingstijden van het Milieupark enige weken geleden beperkt. Ondanks herhaaldelijke verzoeken aan de inwoners om het bezoek aan het Milieupark te beperken, blijft het bezoekersaantal gelijk aan de situatie voor de coronacrisis. De druk op het Milieupark en dus ook op de medewerkers is (te) groot. Dit vraagt om andere maatregelen. Er zijn 2 scenario’s onderzocht.
1. Het Milieupark wordt alleen opengesteld voor ondernemers. Particulieren worden niet meer toegelaten.
2. De beperkte openingstijden worden opgeheven, waardoor de oorspronkelijke openingstijden (ma t/m vr 9:00-12:00 en 13:00-17:00 en za 9:00-12:00) weer van kracht zijn.
Het college wordt geadviseerd scenario 2 uit te werken. 
 
Conform.

Vastgesteld in de vergadering van 28 april 2020.
, burgemeester
, secretaris
 

Openbare conformstukken (overige collegebesluiten 10 t/m 16 april 2020)
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
09 Calamiteitenplan voor archieven gemeente Assen. (BB/158) Het " calamiteitenplan voor archieven gemeente Assen”  vast stellen. Ingevolge de Archiefwet 1995 en de uitwerking hiervan in het Archiefbesluit is het college van Burgemeester en Wethouders verplicht maatregelen te nemen om de archieven in een goede, geordende en toegankelijke staat te bewaren.
Een onderdeel hiervan is ervoor te zorgen dat het archief voor, tijdens en na een calamiteit zo goed mogelijk wordt  beschermd.
Het calamiteitenplan heeft alleen betrekking op alle papieren archiefbescheiden die door de gemeente Assen zijn ontvangen of opgemaakt.
De digitale archiefbescheiden worden dagelijks via een back-up- en restoreprocedure veilig gesteld.
 
10 Raadsvoorstel jaarstukken 2020 Regio Groningen-Assen. (BB/160) Instemmen het bijgevoegd raadsvoorstel over de jaarstukken van de Regio Groningen-Assen. De jaarrekening 2019 en de begroting 2021 van de Regio Groningen-Assen zijn in concept vastgesteld door de stuurgroep en moeten nu ter kennisname naar de gemeenteraad.