Besluitenlijst 22 juni 2021

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2021.

Aanwezig:  

M.L.J. Out    - burgemeester
H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema    - wethouders
T. Dijkstra    - secretaris
Afwezig:        

OPENBARE BESPREEKSTUKKEN
nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 
15 juni 2021.
    Vastgesteld.
02 Invordering gemeentelijke belastingen tijdens COVID-19-pandemie. (BB/284) 1.    Het Rijksbeleid te volgen en daarmee het bijzonder uitstel van betaling te beëindigen op 1 juli 2021.
2.    Het hervatten van de invordering vanaf 1 oktober 2021.
3.    De maatregel belastingen voor rechten of diensten waarvan geen gebruik wordt gemaakt in te trekken per 1 september 2021.
4.    De raad te informeren middels bijgevoegde conceptbrief.
5.    De ondernemers die bijzonder uitstel van betaling hebben verkregen te informeren middels bijgevoegde conceptbrief.
 
Op 16 maart 2021 is het college van B&W gevraagd een standpunt in te nemen ten aanzien van de invordering van gemeentelijke belastingen tijdens de COVID-19-pandemie. Toen is besloten om het verlenen van bijzonder uitstel van betaling op verzoek te verlengen tot 1 juli 2021 en de invordering voor de ondernemers die bijzonder uitstel van betaling hebben gekregen te hervatten vanaf 1 oktober 2021. Daarnaast is besloten dat tot 1 juli 2021 geen belasting of rechten verschuldigd zijn voor diensten waarvan geen gebruik wordt gemaakt. In dit collegevoorstel vragen wij het college van B&W een standpunt in te nemen over het vervolg.
 
Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Pauwels.
03 Uitgangspunten grondbedrijf begroting 2022. (BB/281) Kennis te nemen van de memo uitgangspunten grondbedrijf 2022 en deze vast te stellen. De voorbereiding van de begroting 2022 wordt opgestart, waaronder ook de begroting voor het gemeentelijk grondbedrijf. Daartoe worden alle vastgestelde grondexploitaties geactualiseerd. Vervolgens ontstaat een totaalbeeld (consolidatie) en wordt een meerjarenperspectief opgesteld. De relevante (reken-)uitgangspunten zijn opgenomen in bijgaande memo.
 
Conform.
04 Ontwikkeling Visie op Ruimtelijke Economie. (BB/285) 1.1    Een ruimtelijk economische visie te ontwikkelen voor Assen als uitwerking van de Omgevingsvisie en Economische Agenda 2020-2025.
1.2    Hiervoor een bedrag van € 85.000 beschikbaar te stellen.
 
De Economische Agenda die in 2020 is vastgesteld en de Omgevingsvisie die in juli 2021 wordt vastgesteld geven beiden aan dat een visie op ruimtelijke economie dringend gewenst is. In deze visie wordt aangegeven wat de toekomstige kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan werklocaties is en wordt hieraan een ruimtelijke vertaling gegeven. De visie wordt uitgewerkt in een uitvoeringsagenda, waarin de acties zijn opgenomen die nodig zijn om het gewenste toekomstbeeld te bereiken. Conform.
05 Binnenstedelijke ontwikkeling ‘Assen Centraal’. (BB/261) 1.    In te stemmen met de uitwerking van de binnenstedelijke ambities uit de omgevings-, woon- en binnenstadvisie, voortaan te noemen ‘Assen Centraal’.
2.    Kennis te nemen van: 
-    de financiële raming en onderbouwing van Assen Centraal van 3 juni 2021;
-    het geraamde publieke tekort van € 50 tot € 60 mln;
-    de (financiële) risico’s  die met de binnenstedelijke ontwikkeling gepaard gaan;
3.    De bereidheid uit te spreken het geraamde publieke tekort te financieren en dit mee te nemen in het meerjarenbeeld van de Programmabegroting 2022.
4.    Geheimhouding op te leggen op de bijlagen 1 en 2 bij dit collegevoorstel, op grond van artikel 55 van de Gemeentewet juncto artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur
 
De gemeenteraad heeft uw college opdracht gegeven om – binnen door de raad gestelde kaders – plannen uit te werken voor de ontwikkeling van de binnenstad en het Havenkwartier. De kaders zijn – onder andere – beschreven in de omgevingsvisie, de woonvisie en de binnenstadsvisie. Assen Centraal is het logische vervolg op de omgevingsvisie, de woonvisie en de binnenstadsvisie, die min of meer parallel zijn opgesteld. De leidende principes uit die visies zijn uitgewerkt en vertaald naar uitgangspunten voor de stedenbouwkundige inpassing en structuur, het programma, het gemeentelijke grondbeleid en de investeringsraming van Assen Centraal. Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Pauwels en Dekker.
06 Verlenging beleidsregels TONK. (BB/287) 1.1    De beleidsregels TONK, zoals vastgesteld op 
25 mei 2021, conform het kabinetsbesluit over het steunpakket voor banen en economie te verlengen tot 1 oktober 2021.
1.2    WPDA opdracht te geven deze verlenging uit te voeren.
 

Op 25 mei jl. heeft uw college een wijziging van de beleidsregels voor de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) vastgesteld. Deze regeling is door het Rijk in het leven geroepen als extra steunmaatregel en is bedoeld voor inwoners een aanvulling op de TOZO en NOW regelingen. Zoals de naam van de regeling aangeeft is het een tegemoetkoming in vaste (woon-)lasten.
Vrijwel direct nadat uw college de gewijzigde beleidsregels had vastgesteld, heeft het kabinet besloten het steunpakket voor banen en economie te verlengen tot 1 oktober 2021. De TONK is onderdeel van dit steunpakket en daardoor wordt ook deze regeling verlengd. Hiermee krijgen gemeenten de mogelijkheid om inwoners en ondernemers, die als gevolg van de coronacrisis moeite hebben met het betalen van noodzakelijke kosten, langer te ondersteunen. 

Tegelijkertijd wordt ook de periode waarin kan worden aangevraagd verlengd. 
Binnen het Dagelijks Bestuur WPDA is deze optie tot verlenging besproken en is afgesproken dat de colleges van de drie deelnemende gemeenten voorgesteld wordt om deze verlenging te formaliseren.

Conform.
07 Subsidieaanvraag Regiostedenfonds. (BB/291) De subsidieaanvraag voor het Regiostedenfonds vaststellen en deze in te dienen bij de Provincie Drenthe. De provincie Drenthe heeft de Provinciale Investeringsagenda ontwikkeld. Onderdeel van deze agenda is het Regiostedenfonds. In dit subsidiefonds heeft de provincie middelen gereserveerd voor ‘sterke, toekomstbestendige en compacte binnensteden, met een optimaal aanbod van voorzieningen en een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit die aansluit bij het regionaal verzorgingsgebied’. Voor Assen is in het fonds € 4,55 miljoen gereserveerd. Dit collegevoorstel heeft betrekking op onze subsidieaanvraag bij het Regiostedenfonds. Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Pauwels.
08 Raadsvragen VVD inzake fietsparkeren. (Z-60168-2021)  De schriftelijke vragen van de VVD over fietsparkeren met bijgevoegde brief te beantwoorden De raadsfractie van de VVD heeft vragen gesteld over fietsparkeren, omdat zij van mening zijn dat er een tekort aan stallingsmogelijkheden is dat snel moet worden opgelost. In de bijgevoegde brief worden die vragen beantwoord. Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Pauwels/Vlieg.
09 Subsidieverzoek st. Campis (Centrum voor hedendaagse kunst). BB00278

1.1 De stichting Campis een subsidie te verstrekken voor de oprichting van een  centrum hedendaagse kunst in de stad Assen;
1.2. Hiervoor de beschikbare middelen uit de Decentralisatie Uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving(DUBKV) de zgn. BKV-gelden aan te wenden; 
1.3. De subsidie als volgt vast te stellen: voor 2021 €90.000 beschikbaar te stellen en voor 2022, 2023 en 2024 jaarlijks €150.000 subsidie beschikbaar stellen;
1.4. Vanuit de begroting K&C voor het jaar 2022 een incidentele subsidie van €25.000 beschikbaar te stellen;
1.5. De gemeenteraad op de hoogte stellen van dit besluit middels bijgevoegd brief.

Stichting Campis heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de oprichting van een nieuw professioneel centrum voor hedendaagse Beeldende Kunst in de stad Assen. De initiatiefnemers hebben een plan ontwikkelt nadat bekend werd dat KINK (Kunst in de Kolk) ophield te bestaan. De eerste contouren van het plan zijn op 7 mei 2020 aangeboden aan de gemeenteraad tijdens de besluitvorming van de kunst- en cultuurnota Assen Cultuurt 2020- 2024. De initiatiefgroep heeft in het afgelopen jaar het plan verder ontwikkeld en is  op zoek gegaan naar huisvesting en financiële middelen. Er is een stichting opgericht en een Comité van Aanbeveling is gevormd. De stichting wil 1 september 2021 van start gaan. Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Bergsma.

Vastgesteld in de vergadering van 29  juni 2021.

                       , burgemeester

                       , secretaris
 

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 10 t/m 17 juni 2021)
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
010 Filmproject Zayn. (Z65417-2021) Filmproject Zayn te subsidiëren met een bedrag van € 10.000. De film Zayn van Reinout Hellenthal vertelt het verhaal van een Syrische vluchteling die zijn plek moet vinden in onze samenleving. Deze film wordt ingezet om met name met jongeren en ouderen het gesprek te kunnen voeren over de vluchtelingenproblematiek en waar mogelijk vooroordelen weg te nemen. De film wordt gemaakt door Reinout Hellenthal uit Assen die inmiddels meerdere korte films op zijn naam heeft staan en waarvan Anders inmiddels meerdere filmprijzen heeft gewonnen.
011 Algemene verkoopvoorwaarden Juni 2021. (BB/282) 1.1    De Algemene Verkoopvoorwaarden gemeente Assen 2015 in te trekken.
1.2    De Algemene Verkoopvoorwaarden gemeente Assen juni 2021 vast te stellen.
 
De Algemene Verkoopvoorwaarden van 2015 zijn toe aan vernieuwing, De voorwaarden zijn aangepast naar de huidige regelgeving en praktijk van verkoop van grond. Het is wenselijk om bij de komende kaveluitgifte in Kloosterakker te beschikken over up to date voorwaarden.
012 Verzoek tot inzage en duplicatie van bouwdossier. (BB/292) Toestemming te geven voor inzage en het maken van een duplicatie van bouwdossier Balkengracht 3, door de aanvrager en de gemeentearchivaris met bijgaande brief daarvan op de hoogte te stellen. Alle bouwdossiers zijn wettelijk overgedragen aan het Drents Archief en het beheer valt onder de verantwoordelijk van de gemeentearchivaris. Indien er een beperking van de openbaarheid op ligt (artikel 15 Archiefwet) dan moet het college om toestemming gevraagd worden voor inzage dan wel duplicatie.