Besluitenlijst 24 augustus 2021

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 24 augustus 2021

Aanwezig:

M.L.J. Out - burgemeester
H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders
T. Dijkstra - secretaris

Afwezig:

OPENBARE BESPREEKSTUKKEN
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 17 augustus 2021.     Vastgesteld.
02 Nazomer kermis Assen. (BB/362) Onder voorwaarde van vergunningverlening, de nazomer kermis te faciliteren met gemeentelijke diensten conform gemaakte afspraken. Door de covid-19 pandemie zijn o.a. kermisexploitanten hard getroffen. Kermissen  konden niet doorgaan, waaronder de TT kermis. Inmiddels zijn de maatregelen versoepeld en kunnen kermissen weer binnen de 1,5 meter economie draaien. Door Voor Altijd Events is, na overleg met partijen uit de stad en kermisexploitanten,  besloten tot een vergunningaanvraag voor een nazomer kermis over te gaan. Gelet op de omstandigheden waar de kermisbranche en evenementenbranche zich in bevinden, kan de organisatie alleen plaatsvinden wanneer er
draagvlak is en er samen kan worden gewerkt met de gemeente. De gemeente kan dit doen door een aantal voorzieningen beschikbaar te stellen en deze niet in rekening te brengen. Dit onder de voorwaarde dat de vergunning verleend wordt voor het draaien van de nazomer kermis.
Conform.
03 Beantwoording raadsvragen PvdA over huis-aan-huisblad.(Z10853-2021) In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen van de PvdA-fractie. In de vraagstelling uit de PvdA-fractie haar bezorgdheid over de toegankelijkheid van de gemeentelijke bekendmakingen als het huis-aan-huisblad in Assen ophoudt te bestaan. In een brief aan de gemeenteraad van 18 mei heeft NDC mediagroep echter expliciet laten weten niet te willen stoppen met het gratis huis-aan-huisblad. De gemeentelijke bekendmakingen blijven hierdoor voor brede groepen toegankelijk. Conform.
04 Voorjaarsrapportage 2021 gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe. (BB/361) 1.1 Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2021 van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD).
1.2 De Voorjaarsrapportage 2021 van de RUD Drenthe met de begeleidende brief van de RUDD ter informatie toe te zenden aan de gemeenteraad.
De voorjaarsrapportage geeft de deelnemende overheden inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen over het eerste kwartaal van 2021 binnen de RUD Drenthe.
De rapportage bevat onder andere een toelichting op de financiën en de bedrijfsvoering. De prognoses (gebaseerd op de eerste vier maanden), geeft aan dat voor een groot aantal deelnemers een forse overschrijding en voor een aantal een forse onderschrijding wordt verwacht. 
Het gaat om substantiële bedragen. De verwachting is dat er voor de gemeente Assen geen meerwerkopdrachten aan de orde zijn in 2021 en dat er vooralsnog geen sprake is van een forse financiële afwijking.
Conform met redactionele wijzigingen in de raadsbrief onder redactie van wethouder Dekker.

Vastgesteld in de vergadering van 31 augustus 2021.
 , burgemeester
 , secretaris

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 13 t/m 19 augustus 2021)

Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
05 Vaststelling bestemmingsplan Asserstraat 114. (Z14909-2021)) 1.1 De benodigde hogere grenswaarde geluid voor het bestemmingsplan Asserstraat 114 conform eerder voorstel te verlenen op basis van bijgevoegd besluit.
1.2 De gemeenteraad voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan Asserstraat 114 met het identificatienummer NL.IMRO.0106.BP778 41-C001 ongewijzigd vast te stellen;
2. geen exploitatieplan vast te stellen.
Aan de Asserstraat 114 in Ubbena ligt een voormalig agrarische veehouderij. Initiatiefnemers zijn van plan om de  ontsierende gebouwen met een totale oppervlakte van 2.050 m2 in het kader van de ruimte voor ruimte-regeling te slopen. 
De provinciale ruimte voor ruimteregeling heeft tot doel het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied door het verwijderen van zogenoemde “landschapontsierende agrarische bedrijfsgebouwen”. Op grond van deze regeling komen initiatiefnemers in aanmerking voor twee (extra) compensatiewoningen. Voor deze 2 nieuwe woningen is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk.
Om de bouw van de 2 woningen mogelijk te maken, is een hogere grenswaarde geluid nodig. Op 11 mei 2021 heeft uw college het ontwerp hiervan vrijgegeven en
dit ontwerpbesluit kan nu ongewijzigd worden vastgesteld.