Besluitenlijst 24 maart 2020

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 24 maart maart 2020

Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester, H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders, T. Dijkstra - secretaris

Afwezig: 

OPENBARE  BESPREEKSTUKKEN

Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de verga-dering van 17 maart 2020.     Wordt vastgesteld.
02 Opheffen geheimhouding  (BB/91)

1.1 De raad voor te stellen de opgelegde geheimhouding geheel op te heffen aangaande de documenten:
- Geactualiseerde grondexploitatie Cultureel Kwartier Assen;
- Bestuurlijke afspraken en gemeente met betrekking tot Erfgoed- en Cultureel Kwartier Assen.
1.2 De raad voor te stellen de opgelegde geheimhouding gedeeltelijk op te heffen waarbij de geheimhouding blijft gehandhaafd aangaande het document:
- Financieel overzicht en kansen- en risicoparagraaf Cultureel Kwartier Assen.

Op 15 april 2019 heeft uw college op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (verder te noemen Wob) een zogenaamd Wob-verzoek ontvangen van Platform voor Authentieke Journalistiek (ook wel Shell Papers genoemd). Dit verzoek ziet onder andere op informatie uit documenten waarop ge-heimhouding rust. Vaste rechtspraak is dat een verzoek op grond van de Wob om openbaarmaking van documenten waarop geheimhouding rust, tevens moet worden opgevat als een verzoek om opheffing van die geheimhouding.
Dit collegevoorstel, heeft betrekking op drie van de vier documenten waarop destijds geheimhouding is op gelegd en waarvan de raad de aan hem opgelegde geheimhouding heeft bekrachtigd. Het vierde document valt buiten het bereik van het Wob-verzoek en blijft de status van ‘geheim’ behouden. Hiermee heeft de indiener van het Wob-verzoek desgevraagd ingestemd.
 
1.1 Conform.
1.2 De raad voor te stellen de opgelegde geheimhouding gedeeltelijk op te heffen aangaan-de het document: Fi-nancieel overzicht en kansen- en risicoparagraaf Cultureel Kwartier Assen.
 
03 Beginselbesluit tot aankoop en prijsbepalingsprocedure WVG Werklandschap Assen Zuid. (Z29764) 1.1 Het beginselbesluit tot aankoop te nemen voor het perceel kadastraal bekend gemeente Assen, sectie AD, nummer 14 met een oppervlakte van 8.155 m2 conform artikel 12 van de Wet voorkeursrecht gemeenten.
1.2 Een prijsbepalings-procedure te starten bij de rechtbank conform artikel 13 van de Wet voorkeursrecht gemeenten binnen vier weken na 5 maart jl. en zich in die procedure te laten vertegenwoordigen door een advocaat van Nysingh advocaten en notarissen N.V., om in bedoelde procedure als advocaat op te treden en daarin alle noodzakelijk geachte processuele handelingen te verrichten.
1.3 De medewerkers van het team Vastgoed & Grondzaken op te dragen al datgene te doen dat bijdraagt aan en noodzakelijk is voor de prijsbepalingsprocedure.
 
Op 30 oktober 2008 heeft de gemeenteraad besloten om gronden in Assen Zuid het voorkeursrecht te vestigen. Dat voorkeursrecht is van rechtswege met tien jaren verlengd met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Werklandschap Assen Zuid’ op 27 oktober 2011. Inmiddels zijn veel percelen door de gemeente aangekocht. De eigenaar van het perceel, kadastraal bekend gemeente Assen, sectie AD, nummer 14, waarop het voorkeursrecht eveneens rust, heeft zijn perceel nu formeel aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. In zijn brief vraagt de eigenaar tevens om een prijsbepalingsprocedure bij de rechtbank te starten. Het nemen van een beginselbesluit is opgenomen in de volmachtenlijst, echter het starten van een prijsbepalingsprocedure niet. Het is wenselijk om beide verzoeken in één besluit te behandelen, vandaar dat beide verzoeken aan uw college worden voorgelegd. Conform.
04 Verlenging opdracht coördinatie Homestart. (BB/100)

1.1 ICARE de vervolgopdracht geven voor de coördinatie en uitvoering van Homestart in 2020.
1.2 Deze opdracht financieren vanuit de CJG middelen.

Sinds 2016 wordt in Assen als preventieve interventie Homestart uitgevoerd. Dat deden we in het kader van het versterken van het voorliggend veld bekostigd vanuit provinciale middelen in het kader van de transitie jeugdhulp. In Assen behalen we positieve resultaten met Homestart. in 2019 hebben we met Homestart 31 gezinnen met 44 kinderen geholpen. Daarmee voorkomen we dat zij gebruik (gaan) maken van geïndiceerde hulp. We stellen voor om Homestart te continueren en ICARE hiervoor de opdracht te verstrekken.
Homestart past zowel vanuit de inzet van vrijwilligers als vanuit de preventieve inzet in de maatregelen sociaal domein
Conform.
05 Beantwoording vragen VVD-fractie gevolgen Corona voor ondernemers. (Z32918-2020) De schriftelijke vragen van de VVD-fractie te beantwoorden met bijgevoegde conceptbrief. Ook in Assen is de impact van het Coronavirus op ondernemers enorm. Vooral ondernemers die al alle zeilen bij moesten zetten en (startende) horecaondernemers worden economisch hard geraakt door de noodzakelijke maatregelen voor de bestrijding van het Coronavirus. Ondernemers delen hun zorgen met ons, telefonisch of via onze accountmanagers over de effecten die dit heeft op hen en de totale economie van Assen en de regio.
De VVD-fractie heeft schriftelijk een aantal vragen gesteld over de Corona maatregelen, de gevolgen die deze hebben op ondernemers en de wijze waarop de gemeente Assen hier mee omgaat.
Conform met redactionele wijzigingen.

Vastgesteld in de vergadering van 31 maart 2020.

 , burgemeester

 , secretaris

OPENBARE  CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 13 t/m 19 maart 2020)

Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
06 Programmavoorstel Werken aan ontwikkeling, onderdeel van Nationaal Programma Groningen. (BB/101) 1.1 Kennisnemen van de hoofdlijnenkaders voor het Nationaal Programma Groningen thema ‘Werken en leren’.
1.2 De burgemeester verzoeken volmacht te verlenen aan wethouder B. Bergsma, namens de Noord-Drentse gemeenten vertegenwoordigd lid van de stuurgroep, voor het ondertekenen van het programmavoorstel “Werken aan ontwikkeling”.
Naar aanleiding van de aardbevingsproblematiek in Groningen tracht het Rijk Groningen perspectief te bieden voor de toekomst. Daarom is op 11 maart 2019 met het ondertekenen van de bestuursovereenkomst het Nationaal Programma Groningen officieel van start gegaan. De bestuursovereenkomst is ondertekend door de 7 aardbevingsgemeenten, de Provincie Groningen en het Rijk. Vanaf dat moment is de ontwikkeling gestart om tot verdere afspraken, kaders en invulling te komen ten behoeve van de inrichting van het Nationaal Programma Groningen. Voor de lijn werken en leren is er met de 16 partners uit de arbeidsmarktregio een Kadernotitie ‘’Werken aan ontwikkeling’’ opgesteld.
07 Loslaten venstertijden centrum Assen. (BB/103) De venstertijden – met ingang van 19 maart 2020 en voor de duur van de coronacrisis – tijdelijk loslaten, zodat bevoorrading van winkels gedurende de hele dag plaats kan vinden. Door de coronacrisis ervaart Transport & Logistiek Nederland (TLN) proble-men met de (tijdige) bevoorrading van winkels. Zij hebben daarom verzocht om de venstertijden tijdelijk op te schorten. Middels dit collegevoorstel geven wij gehoor aan dit verzoek.