Besluitenlijst 25 mei 2021

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2021

Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester
H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders
T. Dijkstra - secretaris

OPENBARE BESPREEKSTUKKEN
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 18 mei 2021.     Vastgesteld.
02 Regionale Energiestrategie Drenthe 1.0. (BB/226) 1. De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 regio Drenthe ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
2. In te stemmen met het voorstel voor de beantwoording van de ingekomen reacties op de Regionale Energiestrategie 1.0 regio Drenthe, zoals verwoord in bijlage 4, en ter kennisname aan te bieden aan de raad.
Overheden en maatschappelijke organisaties in Drenthe zetten zich samen in om vanuit Drenthe bij te dragen aan de doelen van het Klimaatakkoord. Drenthe is een van de dertig energieregio's die elk de opdracht hebben om bij te dragen aan de landelijke opgave van grootschalige opwekking van 35 Twh in 2030. In de Regionale Energiestrategie Drenthe 1.0 komen de lokale ambities en plannen op het gebied van grootschalige energieopwekking samen.
Op 13 april heeft uw collegeingestemd met de Regionale Energiestrategie 1.0 regio Drenthe (RES) en deze te publiceren voor reacties. De RES is gepubliceerd en opengesteld voor reacties tussen 15 april en 15 mei. Er zijn 13 reacties binnengekomen van inwoners en
belangenorganisaties. Daarnaast hebben we, in diverse digitale bijeenkomsten op 31 maart, 7 en 28 april, met inwoners gesproken over onze bijdrage. Onze inzet op de locaties uit het beleidskader en de evenredige ambitie ‘zon op dak’ spreekt aan. Belangrijke aandachtspunten van inwoners zijn: opslag en netcapaciteit, betaalbaarheid, inwoners betrekken, zoveel mogelijk zon op dak en hetlandschap besparen
Conform, met
redactionele
wijzigingen
onder redactie
van wethouder
Dekker.
03 Algemene subsidieverordening gemeente Assen 2021. (BB/224) 1.1 De raad met bijgevoegd raadsvoorstel en bijlage de nieuwe Algemene subsidieverordening gemeente Assen 2021 vast te laten stellen.
1.2 Het Mandaatbesluit gemeente Assen naar aanleiding van de vaststelling van
de Algemene subsidieverordening aan te passen met de wijziging van het
Mandaatbesluit volgens bijlage.
Eind 2020 is een projectgroep gestart om het subsidieproces tegen het licht te houden. Doelstelling van het traject is het interne proces te verbeteren en daarmee de rechtmatigheid en doelmatigheid te vergroten. Een van de uitkomsten van het project is deze verordening.
De huidige verordening dateert van 2010 en heeft de afgelopen periode goed gefunctioneerd.
De Algemene subsidieverordening gemeente Assen 2021 (hierna: ASV) is gebaseerd op het model van de VNG en is slechts op enkele punten aangevuld.
Conform.
04 Vervolgstappen horecapaviljoen Baggelhuizerplas. (BB/229) 1.1 Op basis van de bewonersconsultatie de kaders voor het nieuwe paviljoen aan te passen.
1.2 Het totaal aan kaders voor bestemmingsplan en aanbesteding vast te stellen.
1.3 Te starten met het opstellen van het bestemmingsplan.
1.4 De aanbestedingsprocedure te starten.
1.5 De raad via bijgevoegde brief te infomeren over de bewonersconsultatie, het vervolgproces en de kaders voor het bestemmingsplan.
Tot medio 2020 heeft bij de Baggelhuizerplas een tijdelijk horecapaviljoen gestaan. Dit paviljoen is hier in 2009 in opdracht van de gemeente Assen neergezet met als doel het recreatiegebied aantrekkelijker te maken. Toen in 2019 de tijdelijke vergunning afliep, heeft uw college aangegeven graag een horecavoorziening voor het gebied te behouden. Hierbij is aangegeven dat u deze horecavoorziening wilt laten realiseren en exploiteren door een marktpartij.
In 2020 heeft een marktverkenning plaatsgevonden. Met ongeveer 20 geïnteresseerde partijen (en dat aantal groeit nog steeds) hebben we geconcludeerd dat er zeker een markt lijkt te zijn voor een nieuw en commercieel horecapaviljoen aan de Baggelhuizerplas. De marktconsultatie heeft ook inzicht gegeven in gewenste en noodzakelijke
randvoorwaarden bij een aanbesteding. In september 2020 heeft uw college ingestemd met het voorleggen van deze voorlopige kaders aan omwonenden.
Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Pauwels.
05 Raadsvragen ChristenUnie - TONK. (Z51685-2021) De raadsvragen van de Christen Unie over de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) conform bijgevoegd sjabloon te beantwoorden Op 23 april jl. heeft de raadsfractie van de Christen Unie schriftelijke vragen gesteld aan het college. Via dit voorstel worden deze vragen beantwoord. Conform, met redactionele wijziging.
06 Aanpassing beleidsregels TONK. (BB/231) 1.1 De beleidsregel TONK, zoals vastgesteld op 9 maart 2021, te wijzigen conform bijgaand voorstel.
1.2 WPDA opdracht te geven de aangepaste beleidsregels met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 uit te voeren.
Op 9 maart jl. heeft uw college een aantal beleidsregels vastgesteld voor de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Deze regeling is door het Rijk in het leven geroepen als extra steunmaatregel en is bedoeld voor inwoners een aanvulling op de TOZO en NOW regelingen. Zoals de naam van de regeling aangeeft is het een tegemoetkoming in vaste (woon-)lasten.
Er wordt tot dusverre nauwelijks een beroep gedaan op de TONK-regeling. Dat geldt niet alleen voor de gemeente Assen, maar is een landelijk beeld. Het beroep op de regeling blijft ver achter bij de verwachtingen.
Daarom heeft het DB WPDA in de vergadering van 13 mei jl. besloten om de beleidsregels voor de TONK aan te passen.
Deze aanpassingen zijn gedaan op basis van registraties en signalen bij WPDA over het afwijzen of niet aanvragen van de tegemoetkoming. Zo weten we dat de meest voorkomende reden van afwijzing is dat de inkomensdaling van mensen niet groot genoeg was om in aanmerking te komen. Ook werden relatief veel aanvragen afgewezen vanwege een te hoog gezamenlijk inkomen.
 
Conform.
07 Kaderbrief 2022.(BB/236) 1.1 Het raadsvoorstel Kaderbrief 2022, de kaderbrief 2022 inclusief bijlagen vast te stellen.
1.2 De wijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen.
1.3 De financieel technische uitgangspunten voor de begroting 2022 vast te stellen.
De kaderbrief is de opmaat naar de samenstelling van de begroting 2022 en meerjarenraming 2023 -2025. In de kaderbrief schetst u de ontwikkelingen voor de komende periode. In uw
gesprekken over de inhoud is ook gesproken over de vorm van de kaderbrief. Wij hebben daartoe u toegezegd een kaderbrief in briefvorm aan te bieden.
Deze ligt nu voor ter bespreking en vaststelling.
Daarnaast zijn er een aantal informerende bijlagen bij dit voorstel gevoegd, die meer gedetailleerd inzicht geven in de autonome ontwikkelingen en de nieuw beleidsontwikkelingen.
Daarnaast zijn ook de uitgangspunten voor de samenstelling van de begroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 in een bijlage toegevoegd.
Conform, raadsbrief redactioneel aanpassen.
08 Ontwerpwijzigingsplan “Pelikaanstraat 54 voormalige locatie Poort”. (Z35449) De reacties in het kader van het overleg op grond van artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening conform bijgevoegde overlegnota te beantwoorden. 1.2 De overlegpartners schriftelijk op de hoogte te stellen van de beantwoording en de overlegnota aan hen toe te zenden. 1.3 Het ontwerpwijzigingsplan ‘Pelikaanstraat 54 voormalige locatie Poort’ conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht zes weken ter inzage te leggen. 1.4 Te besluiten dat voor deze activiteit geen bijzondere omstandigheden aanwezig zijn waarvoor een milieueffectrapport (MER) behoeft te worden opgesteld. 1.5 De raad over dit besluit te informeren met bijgevoegde raadsbrief. Door de ontwikkeling en bouw van de MFA in Assen Oost (De Orchidee) zijn binnen deze wijk een aantal (school) locaties vrijgekomen. De raad heeft besloten (december 2011) om deze vrijkomende locaties te ontwikkelen.
Het wijkgebouw “De Poort”, is vorig jaar gesloopt en de functie van het wijkgebouw is ondergebracht in de tegenoverliggende Ericaschool. Hierdoor is aan de Pelikaanstraat 54 een ontwikkellocatie vrijgekomen. In samenwerking met Geveke Bouw is een ontwerp opgesteld en een nieuwe invulling gegeven aan deze locatie.
Het plan voorziet in de bouw van 13 grondgebonden woningen en het opnieuw inrichten van een deel van het openbaar gebied.
Conform, raadsbrief redactioneel aanpassen.

Vastgesteld in de vergadering van 2 juni 2021.
 , burgemeester
 , secretaris

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 13 t/m 20 mei 2021)
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
09 Jaarrekening en Jaarverslag 2020 G40. (BB/223) De jaarrekening en het jaarverslag 2020 G40 vaststellen. Het Dagelijks Bestuur van de G40 wil graag een besluit van ons college over de jaarrekening en het jaarverslag van de G40. Het bestuur heeft gevraagd om het besluit uiterlijk 4 juni a.s. kenbaar te maken. De voorzitter heeft de gemeenten gevraagd om dit per mail te doen.