Besluitenlijst 26 januari 2021

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 januari 2021

Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester, H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders, T. Dijkstra    - secretaris
Afwezig: -        
 

Openbare bespreekstukken
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 19 januari 2021.     Wordt vastgesteld.
02 Aanvraag subsidieregeling kerkenvisie. (BB/23) 1.1    Een aanvraag voor de subsidieregeling kerkenvisie in te dienen.
1.2    De burgemeester te verzoeken om wethouder Bergsma volmacht te verlenen deze subsidieaanvraag te ondertekenen.
1.3    Na toekenning van de subsidie een en ander verder uit te werken in een startdocument.
Lokale bestuursleden van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) als de Rooms Katholieke (RK) parochie hebben de gemeente geattendeerd op een subsidieregeling voor het opstellen van een kerkenvisie.
Een kerkenvisie is een strategische visie op de toekomst van kerkgebouwen. Het stelt eigenaren, overheden en betrokkenen in staat te anticiperen op de komende veranderingen ten aanzien van functie, gebruik en eigendom van kerkgebouwen.  Het opstellen van de visie gebeurt in dialoog tussen de gemeente, kerkeigenaren, inwoners- en erfgoedorganisaties. De subsidie is vooral bedoeld om het proces te begeleiden waarin gezamenlijk wordt nagedacht over een duurzame toekomst van het kerkenbestand.
 
Conform. 
03 Compensatie Covid-19. (BB/22) Bijgaande brief over de herijking gemeentefonds en 3e tranche compensatie COVID-19 aan de raad te verzenden. In de decembercirculaire is de 3e tranche compensatie Covid-19 opgenomen. College en raad worden over deze middelen ingelicht. Conform met redactionele wijzigingen.
04 Stoppen met pilot Crisis- en herstelwet voor TRZ. (BB/15) De pilot Crisis- en herstelwet voor het plangebied TRZ (De Haar West) af te ronden en te beëindigen. Onder het vorige college zijn we gestart met de voorbereidingen voor een bestemmingsplan onder de werking van Crisis- en herstelwet (Chw) voor het plangebied De Haar-West. In de Chw staat het plangebied bekend als: Toeristisch Recreatieve Zone (incl. TT Circuit).
Met het oog op onder andere de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022 en de voorbereidingstijd die deze wet vraagt, wordt nu voorgesteld de pilot af te ronden en te beëindigen. De leerervaringen van de pilot worden meegenomen in het omgevingsplan voor Assen waar vanaf 2021 aan gewerkt gaat worden.
Conform.

Vastgesteld in de vergadering van 2 februari 2021.
, burgemeester
, secretaris
 

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 15 t/m 21 januari 2021)
Nr. Onderwerp Voorstel  Beknopte toelichting
05 Aanwijzing DPG als toezichthouder kinderopvang. (BB/19) 1.    De directeur publieke gezondheidszorg (DPG) van de GGD met ingang van 29 januari 2021 aan te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 1.61 van de Wet kinderopvang, inclusief het toezicht op de naleving van de bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid gestelde regels in de kinderopvang, gelet op artikel 58r, vijfde lid, van die wet.
2.    Toe te staan dat de directeur publieke gezondheid in zijn plaats één of meerdere medewerkers mag machtigen om onder zijn verantwoordelijkheid op te treden als toezichthouder in het kader van de Wet kinderopvang en de Wet publieke gezondheid, voor zover het toezicht op de naleving betreft van de bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid gestelde regels in de kinderopvang.
3.    De huidige mandaatbevoegdheden van de medewerker beleidsuitvoering II en manager II uit te breiden om op grond van de in hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid gestelde regels in combinatie met de van toepassing zijnde artikelen Wet Kinderopvang besluiten dan wel handhavingsbesluiten te nemen.

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) wijzigt de Wet publieke gezondheid (Wpg). In hoofdstuk Va van de Wpg staan onder andere de maatregelen die genomen moeten worden ter bestrijding van de epidemie. In het nieuwe artikel 58r Wpg zijn voor toezicht en handhaving daarop de relevante artikelen uit de Wet kinderopvang (Wko) van toepassing verklaard. Daardoor lijkt te zijn geregeld dat de directeur publieke gezondheid (DPG) van de GGD toezicht houdt op de naleving van de maatregelen bij kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang. 
De bevoegdheid om te handhaven op de voor de kinderopvang van toepassing zijnde artikelen uit de Wet publieke gezondheid, ligt bij het college. Het advies is om deze bevoegdheid te mandateren.

06 Vaststelling facetbestemmingsplan Bestaande Geluidszone TT Circuit en beheersverordening De Haar Oost. (Z121415-2020) De raad voor te stellen: 
1.1    in te stemmen met de beantwoording van de ingediende zienswijze conform bijgaande nota zienswijzen;
1.2    het facetbestemmingsplan Bestaande Geluidszone TT Circuit, inclusief de bijlagen, met identificatienummer NL.IMRO.0106.99BP2020181D-C001, vast te stellen;
1.3    de beheersverordening De Haar Oost, inclusief de bijlagen, met identificatienummer NL.IMRO.0106.99BHV2020180B-C001, vast te stellen;
1.4    geen exploitatieplan vast te stellen voor beide plannen.
In 1998 heeft de provincie Drenthe een besluit genomen inzake de geluidszone van het TT Circuit. Dit besluit is in 1999 bekrachtigd door de toenmalige Minister van VROM. Met dit besluit mag buiten deze geluidszone de geluidsbelasting vanwege het circuit niet hoger zijn dan 50 dB(A). Een geluidszone, zoals die van het TT Circuit, moet vertaald zijn in bestemmingsplannen. De afgelopen jaren is er een lappendeken ontstaan aan diverse bestemmingsplannen waarin niet altijd de geluidszone juist is opgenomen.
Om te voorkomen dat al deze bestemmingsplannen integraal moeten worden herzien, is een zogeheten facetbestemmingsplan opgesteld.
Hierdoor moet ook de beheersverordening De Haar Oost opnieuw worden vastgesteld. Een beheersverordening kan namelijk niet gewijzigd worden met een facetbestemmingsplan.
 
07 Beslissing op bezwaar verkeersbesluit laadpaal Groenkampen. (Z118791-2020) 1.1    Het advies van de Algemene Commissie Bezwaarschriften over te nemen.
1.2    Het bezwaarschrift tegen het verkeersbesluit laadpaal Groenkampen ongegrond te verklaren.
1.3    In te stemmen met de brief aan reclamant (beslissing op bezwaar).
Op 1 september 2020 is een verkeersbesluit genomen voor het aanwijzen van een parkeerplaats nabij Groenkampen 198 als een oplaadpunt van elektrische voertuigen en het hiervoor plaatsen van een laadpaal en verkeersbord met onderbord. Tegen dit besluit is bezwaar aangetekend. De Algemene Commissie Bezwaarschriften (hierna: commissie) heeft het bezwaarschrift in haar vergadering van 1 december 2020 behandeld en advies uitgebracht. De commissie komt tot de conclusie dat alle belangen zorgvuldig zijn afgewogen en dat het bezwaarschrift geen redenen bevat om terug te komen op het besluit.
08 Vaststelling stemlocaties 2e kamerverkiezingen. (BB/16) 1.1    De voorgestelde stembureaus conform de bijlage vast te stellen als stemlocatie voor de Tweede Kamerverkiezing van woensdag 17 maart 2021.
1.2    De voorgestelde vervroegde stembureaus en afgiftepunten voor briefstemmen conform de bijlage vast te stellen voor de Tweede Kamerverkiezing van woensdag 17 maart 2021.
De Kieswet schrijft voor dat het college van burgemeester en wethouders voor de aankomende Tweede Kamerverkiezing op 17 maart stembureaus aanwijzen waar de stemming plaats zal vinden. Naast deze reguliere wet wordt in de Tijdelijke Wet Verkiezingen Covid-19 geregeld dat het college stembureaus aanwijst waar op maandag 15 en dinsdag 16 maart vervroegd gestemd kan worden. Tot slot regelt dezelfde tijdelijke wet dat het college ook afgiftepunten voor briefstemmen en de daarbij behorende openingstijden vast stelt. Meer informatie over de wettelijke verplichtingen is opgenomen in het informerend memo in de bijlage.