Besluitenlijst 27 april 2021

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 27 april 2021

Aanwezig:    M.L.J. Out    - burgemeester, H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema    - wethouders, T. Dijkstra    - secretaris
Afwezig:        

Openbare bespreekstukken
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 20 april 2021.     Vastgesteld
02 Beantwoording schriftelijke vragen PLOP inzake duivenoverlast     n.a.v. eerdere vragen. (Z45597-2021) Instemmen met bijgevoegde beantwoording van de vragen van Stadspartij Plop t.a.v. stadsduivenoverlast bewoners Colonnade. Wethouder Bergsma heeft een bezoek gebracht aan de bewoners van de Colonnade vanwege klachten over de overlast die zij ondervinden van stadsduiven. Stadspartij PLOP heeft naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen ingediend. Over de beantwoording hiervan is een extra vraag gesteld en tevens gevraagd naar het rapport van SOVON. Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Bergsma.
03 VTH-Jaarverslag 2020 (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving). (BB/190) 1.1    Het VTH-Jaarverslag 2020 vast te stellen.
1.2    Het VTH-Jaarverslag 2020 ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad.
1.3    Het VTH-Jaarverslag 2020 aan te bieden aan de provincie.
De gemeente werkt voor de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving programmatisch. Dat betekent dat we ieder jaar een uitvoeringsprogramma opstellen, waarin we aangeven welke doelen we willen bereiken en welke inzet we daarvoor gaan plegen. Met de uitvoering van deze taken beogen we bij te dragen aan het verhogen van de veiligheid en de leefbaarheid in de fysieke leefomgeving.
In het jaarverslag geven we aan wat we hebben gedaan en wat we hiermee hebben bereikt en of dit overeenkomt met de plannen. Indien dit afwijkt geven we aan wat hiervoor de (mogelijke) verklaring is. De capaciteit van het team is beperkt, dit betekent dat we prioriteiten stellen in het toezicht. We voldoen  hiermee minimaal aan de kwaliteitscriteria voor programmatische vergunningverlening en handhaving.
Redactionele wijzigingen onder redactie T. Dijkstra.
04 Naamgeving wegen, fietspaden en autobruggen in nieuwbouwplan Kloosterakker. Naamgeving fietssnelweg Assen-Groningen. (BB/189) 1.1    Aan de nieuwe wegen, fietspaden en autobruggen in het plan Kloosterakker de volgende namen toe te kennen.
Wegen: Akkerland, Aletta Jacobsweg, Dorser, Dorsvlegel, Frees, Graanland, Hakselaar, Hooiland, Kipper, Maaier, Ploeg, Rosa Spierweg, Spade, Strooier, Trekker, Wagen, Wals, Weidesleep, Woeler, Zaailand, Zeis.
Fietspaden: Bouwlandpad, Eggepad, Graanlandpad, Harkpad, Planterpad, Ploegpad, Rooipad, Schoffelpad, Trekkerpad.
Bruggen: Akkerlandbrug, Graanlandbrug, Hooilandbrug, Kloosterakkerbrug.
Tekening NG-21-02.
1.2    De huidige Kanaaldijk te Assen en te Loon te wijzigen in Kanaaldijkpad te Assen en te Loon, daar waar de huidige Kanaaldijk slechts als fietspad wordt aangelegd. 
Tekening NG-21-01.

Het nieuwbouwplan Kloosterakker is qua matenplan definitief. Binnenkort zal met de aanleg worden gestart en al snel daarna komen de eerste vergunningaanvragen. Daarbij is een adres noodzakelijk. Reden om dan namen van wegen, paden en bruggen officieel bekend te hebben. Dit voorstel is vooraf gedeeld met de projectgroep Kloosterveen. 
In de gemeente Assen krijgen fietspaden een eigen naam, veelal met de toevoeging pad. De route waar langs de fietssnelweg gaat komen heet thans in zijn geheel Kanaaldijk. Om onderscheid te maken in de delen waar auto verkeer wel of niet “te gast” is, wordt een onderscheid in respectievelijk Kanaaldijk  en Kanaaldijkpad voorgesteld. 
    


 

Verzoek tot vervangen van 2 straatnamen: Trekker en Woeler.
In afstemming met de burgemeester.
05 Ledenraadpleging Cao ‘Aan de slag’. (BB/193) 1.    Instemmen met het onderhandelaarsak-koord cao ‘Aan de slag’.
2.    Overnemen van de opmerkingen van de WPDA omtrent de cao ‘Aan de slag’.
 
Het College voor Arbeidszaken (CvA) houdt een ledenraadpleging over het onderhandelaarsakkoord Cao ‘Aan de Slag’, de cao voor mensen met een arbeidsbeperking. De ledenraadpleging verloopt via de e-raadplegingsprocedure. In een ledenraadpleging wordt gevraagd al dan niet in te stemmen met het onderhandelingsakkoord voor een nieuwe cao ‘Aan de slag’ voor mensen met een arbeidsbeperking. 
In juni 2020 hebben gemeenten ingestemd (99%) met het voorstel van het VNG-bestuur om een cao af te spreken voor mensen met een arbeidsbeperking. Op 10 februari 2021 zijn de VNG en Cedris een onderhandelaarsakkoord overeengekomen met FNV en CNV over een nieuwe cao voor deze doelgroep. Alle partijen leggen het akkoord voor aan hun achterbannen. Het VNG-bestuur legt het bereikte akkoord met een positief advies aan de gemeenten voor.    
Conform.

Vastgesteld in de vergadering van 11 mei  2021.
, burgemeester
, secretaris
 

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 16 t/m 22 april 2021
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
06 Begroting 2021 Plateau. (BB/183) De gemeenteraad met bijgaande brief te informeren over de begroting 2021 van Stichting Plateau Openbaar Onderwijs Assen. Op 12 januari 2021 hebben wij de begroting voor 2021 van de Stichting Plateau Openbaar Onderwijs Assen (Plateau) ontvangen.
Plateau biedt zowel onderwijs als kinderopvang aan in de kindcentra's. Waar mogelijk worden de beleidsmatige onderwerpen in de begroting op kindcentraniveau weergegeven. De financiële stromen van onderwijs en opvang zijn strikt gescheiden; in dit voorstel wordt alleen ingegaan op de financiën van de onderwijsstichting.
07 Begroting 2021 Dr. Nassau College. (BB/185) De gemeenteraad met bijgaande brief te informeren over de begroting 2021 van het Dr. Nassau College. Op 12 januari 2021 hebben wij de begroting voor 2021 van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord- en Midden-Drenthe (Dr. Nassau College) ontvangen.
De Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord- en Midden-Drenthe is het bevoegd gezag van het Dr. Nassau College. De Raad van Toezicht is conform de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur het orgaan dat de begroting goedkeurt alvorens het College van Bestuur deze vaststelt. De Raad van Toezicht heeft op 16 december 2020 de begroting 2021 goedgekeurd, waarna de voorzitter van het CvB de begroting op 18 december 2020 heeft vastgesteld. Conform artikel 9b onder a van de Statuten van de Stichting ontvangt de gemeenteraad de begroting van de Stichting.