Besluitenlijst 28 april 2020

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2020

Aanwezig:
M.L.J. Out - burgemeester
H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders
T. Dijkstra - secretaris
Afwezig:  -

Openbare bespreekstukken
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het
verslag van de vergadering van 21 april
2020.
    Wordt vastgesteld.
02 Speelruimte binnenstad. (BB/144) 1.1 Het bijgevoegde
speelruimteplan vast
te stellen als basis
voor de verdere uitwerking van spelen in
de binnenstad.
1.2 De uitvoering in gang
te zetten op basis van
de voorgestelde prioritering

In de binnenstad werken we toe naar meer ruimte voor ontmoeting, verblijven en beleving. Dit voorstel is specifiek gericht op
de doelgroep kinderen. In de binnenstadsvisie (2017) wordt Assen Familiestad benoemd als één van de pijlers die de identiteit van Assen kunnen versterken en waarmee Assen zich kan onderscheiden van omliggende steden. Eén van de manieren om hier invulling aan te geven is het realiseren van speelvoorzieningen in de binnenstad. In tegenstelling tot de rest van
Assen zijn er op dit moment nauwelijks speelvoorzieningen in de binnenstad. Op 14 februari 2019 heeft de gemeenteraad hiervoor krediet beschikbaar gesteld.

Samen met een speeladviesbureau, Vaart in Assen en de Kinderraad hebben we de al bestaande speelaanleidingen in de binnenstad in kaart gebracht, aangevuld met een groeimodel
voor nieuwe aanleidingen. Met de voorgestelde prioritering wordt het nu beschikbare geld zo goed mogelijk besteed en kan aangesloten worden op de activiteiten van Marketing Drenthe
in het kader van ‘Drenthe, stoerste speeltuin van Nederland’.

Conform.

Vastgesteld in de vergadering van 8 mei 2020.
, burgemeester
, secretaris

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 17 t/m 23 april 2020)
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
03 Informerende brief maatregelen en activiteiten coronacrisis. (BB/169) Bijgaande brief over de maatregelen en activiteiten rond de coronacrisis ter informatie te
versturen aan de raad.
Op vrijdag 3 april is een eerste informerende brief aan de raad verzonden over de
maatregelen en activiteiten rondom de coronacrisis. Deze brief is goed ontvangen, waarbij de raadsleden hebben aangegeven graag via deze weg geïnformeerd te willen blijven worden. Met bijgaande raadsbrief informeren wij de raad daarom opnieuw over de laatste ontwikkelingen rondom de coronamaatregelen.