Besluitenlijst 29 juni 2021

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 29 juni 2021

Aanwezig:    M.L.J. Out    - burgemeester
H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema    - wethouders
T. Dijkstra    - secretaris
Afwezig:      

 

OPENBARE BESPREEKSTUKKEN
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 22 juni 2021.     Vastgesteld
02 Voortgangsrapportage Programma Sociaal Domein mei 2021. (BB/306) Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Programma Sociaal Domein mei 2021. Het programma Sociaal Domein is gebaseerd op kaders die de raad in november 2018 vaststelde om de kosten in het sociaal domein te beheersen. Dit in reactie op de stijgende kosten in het sociaal domein en de ontoereikende rijksbijdrage.
Het programma is gericht op kostenbesparing én transformatie. Assen wil als sociale stad een goed vangnet bieden voor inwoners die het nodig hebben. Daarbij willen we de beweging maken naar zo normaal en zo goed mogelijk leven in de wijken. 
In het programma werken we aan preventie, normaliseren/ het bieden van  ondersteuning in voorliggend veld in plaats van geïndiceerde zorg, de juiste zorg op de juiste plek en kostenbesparing door effectieve besteding van middelen. De taakstelling van het programma bedraagt 2 miljoen euro structureel met ingang van 2021.
Deze doelstelling voeren we uit via vijftien samenhangende businesscases. Deze business-cases hebben vooraf geformuleerde kpi’s voor kwaliteit en kostenbesparing.
Conform.
03 Subsidieregelingen Kunst en Cultuur 2022. (BB/305) 1.1    In te stemmen met de subsidieregeling voor Amateurkunst gemeente Assen 2022 en het subsidieplafond voor 2022 vast te stellen op €50.000.
1.2    In te stemmen met de subsidieregeling Activiteiten Kunst en Cultuur gemeente Assen 2022 en het subsidieplafond vast te stellen op € 75.000.
1.3    De raad te informeren met bijgaande brief.
1.4    De subsidieregeling Kunst en Cultuur 2013 in te trekken
Op 23 maart jl. heeft uw college besloten tot uitwerking van een nieuwe subsidiesystematiek voor het beleidsveld Kunst en Cultuur. Deze nieuwe systematiek komt voort uit de kadernota Kunst en Cultuur Assen Cultuurt 2021 – 2024 en wordt bevestigd in het Uitvoeringsplan Kunst en Cultuur 2021. Deze nieuwe subsidiesystematiek bestaat uit 4 categorieën. Met deze systematiek beogen we dat bij de verdeling van het beschikbare geld voor cultuur door uw college beter kan worden gestuurd op de vastgestelde ambities en beleidsdoelen uit de kadernota. De Adviescommissie Evenementen wordt gevraagd om de subsidieaanvragen voor deze regeling van advies te voorzien. Dit past binnen het reglement van deze Adviescommissie Conform met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Bergsma.
04 Stimuleringsregeling Binnenstad & Verloederende panden. (BB/307) 1.1    In te stemmen met de bijgevoegde brief aan de raad met betrekking tot het Stimuleringsfonds Binnenstad en verloederende panden.
1.2    Instemmen met het intrekken van de Stimuleringsregeling Binnenstad met ingang van 1 september 2021.
 
Op de toezeggingenlijst van de gemeenteraad staan twee toezeggingen die onderling verband met elkaar houden. Het gaat om de evaluatie van de Stimuleringsregeling Binnenstad en de vraag wat de mogelijkheden zijn om als gemeente op te treden bij verloederende panden. In dit collegevoorstel doen wij een voorstel voor de uitvoering van deze toezeggingen. Dit voorstel en de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan deze toezeggingen vloeit voort uit uw besluit van 18 mei 2021 met kenmerk BB00203/P127183 over de voortgangsrapportage van de binnenstadsfonds. Conform met redactionele wijzigingen.
05 Raadsbrief participatieplan Kloosterveen en verkennen waterstof. (BB/296) De raad te informeren over het participatieplan Kloosterveen en de verkenning naar waterstof als haalbare alternatieve energiebron middels bijgevoegde brief. In de raadsvergadering van 18 maart 2021 zijn twee toezeggingen gedaan bij de behandeling van de Transitievisie Warmte. De eerste betreft het participatieplan voor Kloosterveen (toezegging 21.04). De tweede gaat over de uitkomsten van het verkennen van de mogelijkheden van waterstof (toezegging 21.05). Met bijgevoegde brief worden beide toezeggingen afgedaan.
 
Conform met redactionele wijzigingen
06 (uitstel) Invordering gemeentelijke belastingen tijdens de COVID-19-pandemie. (BB/309) 1.1 Het Rijksbeleid te volgen en daarmee het bijzonder uitstel van betaling te verlengen tot 1 oktober 2021.
1.2 Het hervatten van de invordering vanaf 1 oktober 2021.
1.3.De maatregel belastingen voor rechten of diensten waarvan geen gebruik wordt gemaakt in te trekken per 1 september 2021.
1.4De raad te informeren  middels bijgevoegde conceptbrief.
1.5. De ondernemers die bijzonder uitstel van betaling hebben verkregen te informeren middels bijgevoegd conceptbrief.
 
Op 22 juni 2021 is het college van B&W gevraagd een standpunt in te nemen ten aanzien van de invordering van gemeentelijke belastingen tijdens de COVID-19-pandemie. Toen is besloten om het verlenen van bijzonder uitstel van betaling niet te verlengen na 1 juli. Op dinsdagavond 22 juni jl. heeft er een publicatie plaatsgevonden over de wijziging van het rijksbeleid. Daarin staat aangegeven dat er verlenging van het bijzonder uitstel van betaling op verzoek mogelijk is tot 1 oktober 2021. Daarom leggen wij dit gewijzigde collegevoorstel aan u voor. Wij stellen voor om ook voor de gemeentelijke
belastingen (onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing en toeristenbelasting) het bijzonder uitstel van betaling te verlengen tot 1 oktober 2021. Zo blijven we een lijn houden met het rijksbeleid.
 
Conform.

Vastgesteld in de vergadering van 6 juli 2021.

                       , burgemeester

                       , secretaris
 

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 18 t/m 24 juni 2021)
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
07 Vaststelling bestemmingsplan Grondgebruik/Snippergroen 2021. (Z70647-2021) De raad voor te stellen:
1.1    Het bestemmingsplan ‘Grondgebruik/snippergroen 2021’, inclusief de bijlagen, met het identificatienummer NL.IMRO.0106.05BP20181300F-C001 ongewijzigd vast te stellen.
1.2    Geen exploitatieplan vast te stellen.
In 2015 is het project Grondgebruik van start gegaan waarbinnen sindsdien honderden stroken gemeentegrond (‘snippergroen’) aan particulieren zijn verkocht. Door projectmatig grond te verkopen, in bruikleen te geven of te ontruimen is het gebruik van gemeentegrond door particulieren gelegaliseerd. Ook is er in een aantal gevallen actief gemeentegrond aangeboden bij inwoners. Op 6 april 2021 heeft uw college besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Grondgebruik/snippergroen 2021’ ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan regelt voor 281 percelen dat de bestemming van de verkochte groenstroken in overeenstemming wordt gebracht met de feitelijke situatie. Deze stukken hebben tot en met 1 juni 2021 zes weken ter inzage gelegen. Omdat in deze periode geen zienswijzen zijn ingediend, wordt uw college geadviseerd de gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
08 Stand van zaken Aanpak jongeren met schulden en Kinderen doen mee. (BB/304) Bijgevoegde brief 'Stand van zaken Jongeren met schulden en Aanpak Kinderen doen mee’ aan de gemeenteraad versturen. Op 19 november 2020 heeft de raad de “Brede aanpak armoede en schuldhulpverlening” vastgesteld.  In dat plan staat een overzicht van onderwerpen, acties, gewenste uitkomsten en een planning van de werkzaamheden in 2021 om het plan tot uitvoering te brengen. Conform onze toezegging informeren wij de raad in bijgevoegde brief over twee onderwerpen uit de aanpak; te weten Aanpak Jongeren met schulden en Kinderen doen mee.
09 Opdracht coördinator zomerprogrammering jeugd. (BB/301) Opdracht te geven tot het coördineren van een zomerprogramma voor Asser jeugd en jongeren. Met het zichtbaar en toegankelijk maken van alle zomeractiviteiten willen we laten zien dat er in Assen meer gebeurt dan vaak wordt gedacht. Wat dat betreft zijn we aan het opbouwen. We stimuleren en faciliteren daar waar nodig instellingen en organisaties om tot een aanbod voor Asser jeugd te komen. Als het nodig is verbinden we initiatieven, we halen programma's op en maken deze zichtbaar. Daardoor helpen we mee om de deelnemersaantallen te vergroten. 
Dit voorstel kan worden gezien als een korte termijn vervolg op het collegebesluit van 16 maart jl. Met dat besluit heeft het college ingestemd met de winterprogrammering voor jeugd, het webinar jeugd en Corona van 12 mei en maken van een voorstel voor lokaal integraal jeugdbeleid.
10 Herinrichting winkelstraten binnenstad. (BB/303) Instemmen met bijgevoegde brief aan de raad om de raadsleden uit te nodigen voor de tweede participatieronde herinrichting winkelstraten. Op 5 juli starten we de tweede participatieronde voor ondernemers, eigenaren en bewoners. We stellen voor de raadsleden hierbij ook uit te nodigen. Naast vertegenwoordigers van de gemeente en Vaart in Assen, zijn architecten van OKRA Landschapsarchitecten aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. De tweede participatieronde is bedoeld om ondernemers, eigenaren en bewoners kennis te laten nemen van de schetsontwerpen en daarover hun mening te geven en vragen te stellen, zodat we deze reacties kunnen meenemen bij de verdere uitwerking tot voorlopige en vervolgens definitieve ontwerpen. Ook de raadsleden kunnen de schetsontwerpen bekijken en hierover met ons en anderen in gesprek
11 Convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel. (BB/295) Instemmen met het Convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel. Middels het Convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel maken de gemeenten onderling afspraken over dit migratieproces. In het Convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel zijn afspraken vastgelegd om te voorkomen dat onduidelijkheden nadelige gevolgen hebben voor jeugdigen waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn.