Besluitenlijst 30 maart 2021

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 30 maart 2021

Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester, H. Vlieg-Kempe, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders, T. Dijkstra - secretaris
Afwezig: C.T. Dekker - wethouders

Openbare bespreekstukken
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 23 maart 2021.
 
    Vastegsteld.
02 Subsidies Frisse Start Vrijwilligers & Buurthuizen. (BB/126) 1.1    De subsidieregeling Frisse start vrijwilligers openstellen.
1.2    Hiervoor een budget van € 97.798 beschikbaar stellen:
a.    het beschikbare bedrag voor Assen van € 68.798 aanvragen bij Provincie Drenthe;
b.    het budget van € 29.000 hieraan toevoegen en dekken uit de Corona compensatiemiddelen vanuit het Rijk voor vrijwilligersorganisaties jeugd;
c.    het bedrag van € 97.798 vaststellen als subsidieplafond.
1.3    Het aanvraagformulier “Subsidie frisse start vrijwilligers” vaststellen.
2.    Financiële compensatie voor buurthuizen aanbieden.
2.1    Hiervoor een budget van € 70.000 beschikbaar stellen.
2.2    Deze kosten dekken uit de Corona compensatiemiddelen vanuit het Rijk voor buurt  en dorpshuizen.
3.    De informerende raadsbrief verzenden.
Op 11 november 2020 is de motie "Frisse start na corona" aangenomen door de Provinciale Staten van Drenthe. In de periode hieraan voorafgaand heeft VDG Werkgroep buurt en dorpshuizen, waarin de gemeente Assen ook vertegenwoordigd was, gewerkt aan een voorstel voor een Drents noodfonds voor buurt  en dorpshuizen. Vanwege de motie is het geagendeerde voorstel niet besproken op het bestuurlijk VDG overleg van 3 december 2020. In plaats daarvan is de ingediende motie toegelicht door gedeputeerde Kuipers. 
Op 10 februari jl. is de subsidie door de provincie beschikbaar gesteld aan Drentse gemeenten, waarbij voor Assen € 68.798 beschikbaar is. 
 
Conform, met redactionele aanpassing.
03 Beantwoording schriftelijke vragen PLOP inzake duivenoverlast. (Z28140-2021) Instemmen met bijgevoegde beantwoording van de vragen van Stadspartij PLOP t.a.v. stadsduivenoverlast bewoners Colonnade. Wethouder Bergsma heeft een bezoek gebracht aan de bewoners van Colonnade vanwege klachten over de overlast die zij ondervinden van stadsduiven. Stadspartij PLOP heeft naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen ingediend.  Conform, met redactionele aanpassing.
04 Beantwoording schriftelijke vragen Stadspartij PLOP, verlichting fietspad Europaweg-Zuid. (Z28795-2021) De schriftelijke vragen van Stadspartij PLOP door middel van bijgevoegd sjabloon te beantwoorden. De fractie van Stadspartij PLOP heeft schriftelijke vragen gesteld over de werking van de verlichting aan het fietspad Europaweg-Zuid, met de bijgevoegde sjabloon worden deze beantwoord.   Conform, met redactionele aanpassingen.
05 Brieven inwoners n.a.v. achterstanden Wmo. (BB/142) Kennisnemen van de inwonersbrieven met informatie over de vertraging van hun onderzoek door de achterstanden in behandeling van Wmo-meldingen. Op 27 oktober heeft u de raadsbrief vastgesteld waarin is aangegeven dat de gemeente Assen achterstanden heeft in de behandelingen voor de meldingen van de Wmo. Deze achterstanden hebben gevolgen voor inwoners. Het is voor hen hierdoor onduidelijk of zij ondersteuning kunnen (blijven) ontvangen vanuit de Wmo. Dit leidt tot vele vragen aan de gemeente over de status van hun melding.
Hierbij gaat het om meldingen voor ambulante zorg en beschermd wonen.
Conform.
06 Vaststelling bestemmingsplan Diepstroeten (Vanboeijen). (Z34184-2021) 1.1    De benodigde hogere grenswaarde geluid voor het bestemmingsplan Diepstroeten (Vanboeijen) conform eerder voorstel te verlenen op basis van bijgevoegd besluit.
1.2    De gemeenteraad voor te stellen:
1.    de ingediende zienswijzen te beantwoorden conform bijgaande ‘Nota zienswijzen bestemmingsplan Diepstroeten (Vanboeijen)’ en deze nota toezenden aan de reclamanten;
2.    het bestemmingsplan Diepstroeten (Vanboeijen) met het identificatienummer NL.IMRO.0106.03BP20204100D-C001 gewijzigd vast te stellen;
3.    het beeldkwaliteitsplan ‘Diepstroeten (Vanboeijen)’ vast te stellen;
4.    geen exploitatieplan vast te stellen.
Stichting Vanboeijen heeft zich bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangemeld voor het bieden van 48 zorgplekken in het kader van het landelijke Programma ‘Volwaardig leven’. Deze zorgplekken zijn bedoeld voor mensen met een complexe zorgvraag. De woon- en zorglocaties van de stichting liggen voornamelijk in Park Diepstroeten. De stichting wil in dit gebied extra bebouwing realiseren om verdeeld over 2 gebouwen de 48 cliënten te huisvesten. Ook wordt het buitenterrein opnieuw ingericht. Om dit mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Omdat de gebouwen in de buurt van de spoorlijn gebouwd worden is er sprake van een hogere geluidsbelasting. Om de bouw mogelijk te maken is dan ook een hogere grenswaarde voor het geluid nodig. Op 8 december 2020 heeft uw college het ontwerp hiervan vrijgegeven en dit ontwerpbesluit kan nu ongewijzigd worden vastgesteld.   Conform met mogelijk redactionele wijziging.

Vastgesteld in de vergadering van 6 april 2021.
, burgemeester
, secretaris

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 19 t/m 25 maart 2021)
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
07 Overeenkomst finale kwijting compensatie omzetderving en meerkosten WMO Jeugd. (BB/135) 1.1    Akkoord te gaan met de in de bijlage opgenomen continuïteitsbijdrage en/of meerkosten voor zorgaanbieders in verband met corona en deze definitief toe te kennen  om met de betreffende zorgaanbieders te komen tot een finale afrekening.
1.2    Kennis te nemen van de Overeenkomst finale kwijting compensatie omzetderving en meerkosten.
1.3    De effecten van dit besluit te verwerken in de jaarrekening 2020.
Begin april 2020 hebben de colle-ges van de inkoopsamenwerking NMD een besluit genomen over de uitvoering van de steun aan Jeugd en Wmo zorgaanbieders om meer kosten en omzetdaling als gevolg van Covid-19 te compenseren. Aanleiding voor dat besluit zijn de afspraken tussen het Rijk en de VNG van 25 maart 2020 over de continuïteit van de financiering voor de taken die vallen onder de Jeugdzorg en de Wmo.