Besluitenlijst 31 augustus 2021

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2021

Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester, H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en
J. Broekema - wethouders, T. Dijkstra    - secretaris
Afwezig:

Openbare bespreekstukken
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 24 augustus 2021.              Vastgesteld.
02 Ontwerpbegroting 2022 en evaluatie GR Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe. (BB/366)       1.1    Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD).
1.2    Kennis te nemen van de Oplegger informatie verbonden partijen.
1.3    Kennis te nemen van de Procesaanpak opvolging aanbevelingen evaluatie  Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD).
1.4    De raad te adviseren om geen inhoudelijke zienswijze, maar wel een bestuurlijke reactie op de ontwerpbegroting in combinatie met de evaluatie in te dienen.
1.5    De ontwerpbegroting 2022 van de RUDD, inclusief de bijbehorende risico’s, onverkort op te nemen in de ontwerpbegroting 2022 van de gemeente Assen.
De gemeente Assen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD). Deze voert voor de Drentse gemeenten en de Provincie de milieutaken uit. Ieder jaar legt zij een ontwerpbegroting voor aan haar deelnemers. De raden en staten kunnen daarop hun zienswijze indienen.
Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de RUDD voor 15 april de ontwerpbegroting naar de deelnemers te sturen. Deze hebben vervolgens de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.
Het is nu aan de raad om, voor 11 oktober op de ontwerpbegroting een zienswijze te formuleren.
Op 1 juni 2021 heeft de gemeente Assen de rapportage evaluatie GR RUD Drenthe van de RUDD ontvangen. Deze is ter informatie doorgezonden naar de gemeenteraad van Assen. In de bijbehorende aanbiedingsbrief is verwezen naar de belangrijkste conclusies/aanbevelingen van het onderzoek en is ook een procesaanpak geschetst voor het vervolg. Het Algemeen Bestuur RUD Drenthe heeft in zijn vergadering van 5 juli via het vaststellen van een (concept)plan van aanpak het vervolg verder geconcretiseerd. De gemeente wordt nu nader geïnformeerd over de wijze waarop en binnen welke termijn uitvoering wordt gegeven aan de verschillende aanbevelingen. 
Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Dekker.
03 Wijziging Nadere regels Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 2020. (BB/370) 1.1    Het gewijzigde concept Nadere regels jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 2020 vast te stellen (bijlagen 1 en 2).
1.2    Kennis te nemen van het advies van de RCPA (bijlage 3) en hen in reactie te berichten met bijgaande conceptbeantwoording (bijlage 4).
1.3    De gemeenteraad en adviesraden (RCPA en Participatieraad) met bijgevoegde raadsbrief (bijlage 5) te informeren over het gewijzigde concept Nadere regels Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 2020.
In januari 2019 heeft de raad ingestemd met de uitgangspunten voor de nieuwe inkoop jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Eén van de kaders is het resultaatgericht indiceren en financieren van de hulp en ondersteuning. Om de inkoop te kunnen implementeren is de Verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning aangepast en heeft de raad op 4 juni 2020 ingestemd met de voorgestelde wijzigingen. De bepalingen in de verordening zijn uitgewerkt in de Nadere regels en deze zijn op 16 juni 2020 door het college vastgesteld. De Nadere regels hebben betrekking op het verstrekken van (maatwerk)voorzieningen en is een bevoegdheid die de raad heeft verordonneerd aan het college van burgermeester en wethouders.   Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Vlieg.
04 Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad Noordoost. (Z103955-2021) 1.1    De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties per brief te verzoeken om het bestemmingsplan Binnenstad Noordoost aan te merken als experiment op grond van de Crisis- en herstelwet en artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren.
1.2    Het ontwerpbestemmingsplan Binnenstad Noordoost incl. het ontwerp beeldkwaliteitsplan conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht zes weken ter inzage te leggen.
1.3    De raad hierover te informeren via bijgaande brief.
Op 9 september 2020 is het voorbereidingsbesluit voor het noordoostelijke deel van de binnenstad van kracht geworden. Dit voorbereidingsbesluit is genomen omdat tijdens de voorbereiding van de binnenstadvisie duidelijk werd dat de gewenste ontwikkeling van dat deel van de binnenstad afwijkt van de huidige planologische mogelijkheden. Met de binnenstadvisie is een traject ingezet waarbij het publiekshart compacter en sterker moet worden.
Omdat de ambitie geen blauwdruk is en de transformatie niet van vandaag op morgen plaatsvindt, biedt het nieuwe bestemmingsplan ruimte om maatwerk te leveren. De huidige Wet ruimtelijke ordening biedt slechts beperkt ruimte om dit maatwerk te kunnen leveren. Onder de Omgevingswet zijn er daarvoor straks meer mogelijkheden.
Conform, met redactionele wijziging.
05 Afstemming Assen Centraal met raad. (BB/368)        In te stemmen met de bijgevoegde brief aan de raad met betrekking tot de afstemming van Assen Centraal met de raad.  Op 22 juni heeft uw college ingestemd met de uitwerking van de binnenstedelijke ambities voor Assen en op 24 juni heeft u de raad op hoofdlijnen over dit besluit geïnformeerd tijdens een openbare vergadering. Ter voorbereiding op de definitieve besluitvorming over Assen Centraal stellen wij voor om de raad meer gedetailleerd te informeren en om het gesprek aan te gaan over de gepresenteerde uitwerking. In bijgevoegde brief schetsen we het proces voor de komende maanden en vragen we de raad om hiervoor bijeenkomsten in te plannen.  Conform, met redactionele wijzigingen.
06 Omgevingswet: Bindend adviesrecht gemeenteraad. (BB/373) 1.1    De raad voor te stellen:
1.1.1    vast te stellen dat het bindend adviesrecht van de raad geldt voor de categorieën van gevallen zoals verwoord in bijlage 1 van dit voorstel (conform artikel 16,15a, lid b, onder 1 van de Omgevingswet);
1.1.2    voor deze categorieën een bijbehorend participatietraject verplicht te stellen;
1.1.3    dit besluit te publiceren en in werking te laten treden op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.
1.2    De beslistermijn voor een aanvraag om omgevingsvergunning standaard met 6 weken te verlengen wanneer bindend advies bij de aanvraag vereist is.
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet worden regels die gelden voor de fysieke leefomgeving vereenvoudigt en samengevoegd. Onze inwoners kunnen voortaan bij één loket terecht en vergunningentermijnen worden korter. Beleidsmatig heeft Assen haar toekomst beschreven in haar omgevingsvisie ‘Assen nog mooier’. In deze strategische visie voor de lange termijn zijn de ambities en opgaven voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Assen verwoord. Met deze omgevingsvisie als richtsnoer wordt een omgevingsplan gemaakt dat alle regels omvat voor de fysieke leefomgeving.
 
Conform.
07 Delegatiebesluit Omgevingswet. (BB/374) 1.1    In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel om bij inwerkingtreding van de Omgevingswet het college gelet op artikel 2.8 Omgevingswet de bevoegdheid te geven om:
1.    omgevingsvergunningen die in afwijking van het omgevingsplan zijn verleend te vertalen en te verwerken in het omgevingsplan;
2.    vastgestelde beleidsregels te vertalen en te verwerken in het omgevingsplan;
3.    naar aanleiding van omissies, verschrijvingen en/of verkeerde verwijzingen het omgevingsplan te repareren en te wijzigen; 
4.    naar aanleiding van hogere wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld instructieregels van provincie en Rijk het omgevingsplan op deze onderdelen aan te passen en daarmee in overeenstemming te brengen;
5.    de bestaande werkwijze van wijzigingsbevoegdheden voort te zetten door het wijzigen van het omgevingsplan onder de voorwaarden gesteld in bijlage 1.
1.2    Het besluit te publiceren en in werking te laten treden op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.
Het omgevingsplan is de opvolger van de huidige bestemmingsplannen en bevat de gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving. Het vaststellen van het omgevingsplan is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het wijzigen van het omgevingsplan kan echter ook gedelegeerd worden aan het college. Dit is een mogelijkheid die we in de huidige situatie ook kennen, met het opnemen van wijzigingsbevoegdheden in een bestemmingsplan. 
Op grond van artikel 2.8 Omgevingswet kan de gemeenteraad een delegatiebesluit nemen om de bevoegdheid tot het wijzigen van delen van het omgevingsplan te delegeren aan het college. Deze mogelijkheid biedt ruimte voor toedeling van bevoegdheden op maat, het behouden van huidige gedelegeerde bevoegdheden en het administratief en technisch wijzigen van het omgevingsplan door het college.
Conform, met redactionele wijzigingen.
08 Subsidie Muziektheater Muskee. (Z59755-2021) 1.1    Een subsidie van € 15.000 beschikbaar te stellen aan Stichting Mooie Verhalen voor de uitvoering van de voorstelling Muskee So Many Roads.
1.2    De afvalinzameling rond de voorstelling Muskee So Many Roads om niet beschikbaar te stellen.
Op 3 september vindt in het Havenkadegebied  de première plaats van de voorstelling Muskee So many Roads. Deze voorstelling wordt gemaakt naar aanleiding van de 80ste geboortedag van Assenaar Harry Muskee. Het belooft een spectaculaire voorstelling te worden die Assen ook landelijk cultureel op de kaart zet. Muskee So Many Roads past dan ook goed bij de ambities uit de kadernota Kunst en Cultuur en de economische agenda op het gebied van Vrije Tijds Economie. Het inschakelen van lokale culturele partijen door de Stichting Mooie Verhalen levert bovendien een positieve bijdrage aan cultuurparticipatie in Assen. Conform.
09 Informatieblad 5G. (BB/375) 1.    Het informatieblad te versturen aan de stadspanelleden en belangstellenden 5G en te delen via onze communicatiekanalen.
2.    Het informatieblad te versturen aan de raad onder begeleiding van bijgaande brief.
3.    Op dit moment geen verdere actie te ondernemen om beleid te ontwikkelen op de inzet van 5G. De beleidsontwikkeling van 5G als onderdeel van de digitaliseringsopgave op te pakken bij de coalitieonderhandelingen voor de volgende collegeperiode.
De overheid voert de 5e generatie mobiele telecommunicatie (5G) in. Op 20 november 2019 besloot uw college om hiervoor een verkenning uit te laten voeren en inwoners te betrekken. Dit heeft geleid tot het aanbieden van de verkenning op 8 september 2020 en het advies om deze vrij te geven voor participatie. Uw college heeft toen aangegeven dat het document aangepast moest worden en de participatie als informerend in te steken. Tevens werd door het college geadviseerd contact te zoeken met Prof. Dr. Jop Groeneweg; op zijn advies is de vorm van het document veranderd van verkenning naar informatieblad. Om het informatieblad 5G in te zien, ziet u de bijlage. We vragen u akkoord te gaan met de vervolgstappen om de inwoners op de hoogte te houden. Conform.
010 Raadsvragen PvdA Cityline haltes. (Z108520-2021) Instemmen met bijgevoegde beantwoording raadsvragen PvdA over de Cityline haltes. De PvdA heeft raadsvragen gesteld over het aanpassen van de Cityline halte aan de Smetanalaan en vraagt of het college bereid is om de bereikbaarheid van deze halte te verbeteren.  Conform.
011 Brief Stelpost Jeugd en herijking gemeentefonds. (BB/377) Bijgevoegde brief stelpost jeugd en herijking gemeentefonds te verzenden aan de raad.   U heeft tijdens de behandeling van de Kaderbrief 2022 toegezegd de raad d.m.v. een brief te informeren indien er ontwikkelingen zijn met betrekking tot de arbitrage jeugd en de herijking gemeentefonds. Tijdens uw reces is aanvullende informatie ontvangen over de vorming van een nieuwe stelpost jeugd  en de herijking gemeentefonds.  Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Pauwels.
012 Brief wijk Kloosterveen inzake Jongerencentrum. (BB/378) 1.1    De inwoners van Kloosterveen te informeren over het Jongerencentrum Kloosterveen met bijgaande brief.
1.2    De raad met een brief te informeren over de communicatie aan de inwoners van Kloosterveen over het Jongerencentrum.
Wethouder Broekema heeft de  raad toegezegd actieve medewerking te verlenen aan het realiseren van een jongerencentrum in Kloosterveen en de raadsleden tussentijds op de hoogte te houden. Er is een geschikte locatie hiervoor gevonden en we gaan de inwoners van Kloosterveen hierover informeren.  Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Broekema.

Vastgesteld in de vergadering van 7 september 2021.
 , burgemeester
 , secretaris
 

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 20 t/m 26 augustus 2021)
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
013 Jaarverslag 2020 Aanpak laaggeletterdheid. (BB/365) 1.    Kennis te nemen van het jaarverslag 2020 Aanpak laaggeletterdheid.
2.    De raad schriftelijk op de hoogte te brengen van de voortgang van de uitvoering van de notitie Aanpak laaggeletterdheid 2020-2022. 
De gemeenteraad van Assen heeft de beleidsnotitie ”Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2022” op 4 juni 2020 vastgesteld (zie bijlage 1). De notitie is tot stand gekomen in samenspraak met de Kerngroep laaggeletterdheid Assen, de Raad voor de Cliënten Participatie (RCPA) en de Participatieraad (PR). 
De raad heeft aangegeven graag op de hoogte te willen blijven van de voortgang van de aanpak laaggeletterdheid.  Over het jaar 2020 is een jaarverslag opgesteld (zie bijlage 2).
014 Lidmaatschap Businessclub Drents Museum. (BB/364) Het bedrijfslidmaatschap businessclub Drents Museum met drie jaar te verlengen. Het huidige lidmaatschap van de businessclub van het Drents Museum verloopt op 31 augustus a.s.
De gemeente Assen houdt een breed netwerk in stand met bedrijven, instellingen en personen in Assen en in de regio. De businessclub van het Drents Museum biedt de gemeente hiervoor goede mogelijkheden.
015 Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe. (BB/371) 1.1    Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) de bevoegdheid te geven tot het wijzigen van artikel 7 lid 3 en 4 van de gemeenschappelijke regeling VRD waarmee deelname aan en oprichting van verenigingen wordt mogelijk gemaakt , de VRD kan dan deelnemen aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s verenigingen (WVSV).
1.2    De gemeenteraad voor te stellen toestemming aan het college van burgemeester en wethouders te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling.  
Op 16 december 2020 heeft het Algemeen Bestuur van VRD - nadat de Drentse gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken - het volgende besloten:
1.    op te richten en deel te nemen aan de landelijke Werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio’s (WVSV), die namens de besturen van de veiligheidsregio’s onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s;
2.    het onder 1 te nemen besluit treedt niet eerder in werking dan nadat de gemeenschappelijke regeling VRD, overeenkomstig artikel 31a lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen in de mogelijkheid tot deelname aan en oprichting van verenigingen voorziet.
In haar brief van 16 juli 2021 vraagt de VRD uw college in te stemmen met het wijzigen van artikel 7 lid 3 en 4 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe om deelname aan de WVSV mogelijk te maken. Alvorens in te kunnen stemmen, dient u toestemming te vragen aan de gemeenteraad tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling.
016 Aanpassing naamgeving Mandemaat e.o. vanwege de komst van de tunnel De Maten en verlengde Dennenweg. (BB/367)   Aan de aangepaste wegen en fietspaden de volgende namen toe te kennen:
Wegen: Mandemaat, Schepersmaat;
Fietspaden: Dennenpad, Matenpad en NAM pad.
Tekening NG-21-07 en NG-21-08. 
De komst van de tunnel De Maten en het verlengen van de bestaande Dennenweg tot aan de Europaweg-Zuid heeft de oorspronkelijke wegen en fietspaden ter plaatse doen splitsen en/of deels een andere loop doen krijgen. De veranderde begrenzing van de wegen dient officieel te worden vastgesteld. Daarnaast bleken de deels ook aangepaste fietspaden ter plaatse nimmer van een officiële naam te zijn voorzien.