Besluitenlijst 31 maart 2020

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 31 maart 2020

Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester
 H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en
J. Broekema - wethouders
 T. Dijkstra - secretaris

Afwezig:  

OPENBARE  BESPREEKSTUKKEN

Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 24 maart 2020.     Wordt vastgesteld.
02 Beantwoording schriftelijke vragen CDA doorfietsroute. (Z32098-2020) De schriftelijke vragen van het CDA  over de doorfietsroute beantwoorden d.m.v. bijgevoegde brief. Het CDA constateert op een al gerealiseerd deel van de doorfietsroute in de gemeente Tynaarlo problemen met sluipverkeer. Het CDA vraagt welke maatregelen er in Assen worden genomen om mogelijk sluipverkeer tussen de Vriezerweg en de Lonerbrug te voorkomen. Conform.
03 Uitkomsten participatietrajecten bij het Herstelplan. (BB/110) 1.1 Kennisnemen van de uitkomsten van de participatietrajecten van de kinderraad en het stadspanel.
1.2 De gemeenteraad hier over te informeren middels bijgevoegde brief.
 
Om tot een juiste aanpak in de participatie voor het herstelplan te komen, hebben  de volgende afwegingen gespeeld:
Welke bestuursstijl wil het college hanteren ( zie bestuursakkoord)
En een praktische: de zeer korte doorlooptijd, die verhindert een zorgvuldig traject voor te bereiden en uit te voeren. Dit heeft ertoe geleid dat pragmatisch is voorgesteld om het herstelplan vanuit een consultatieve stijl de participatie in te richten -> adviseur eindspraak. Om deze eindspraak in te richten zijn de volgende instrumenten toegepast:
- een open dialoog met en adviesvraag aan de participatieraad en raad voor de cliëntenparticipatie;
- een activiteit met de kinderraad;
- een enquête voor het stadspanel.
 
Conform.
04 Opgaven & hernieuwd proces Omgevingsvisie. (BB/112) Bijgevoegde presentatie over de opgaven van de omgevingsvisie en het hernieuwde proces in verband met de coronacrisis aan de gemeenteraad te verzenden. De omgevingsvisie is de structuurvisie van morgen. Het geeft de ontwikkelingsrichting weer voor de lange termijn. Het is een strategische visie, waarin de maatschappelijke kansen en ambities voor de gehele fysieke leefomgeving centraal staan en ruimtelijk worden vertaald.
De opgaven die in deze omgevingsvisie aan bod dienen te komen willen we delen met de gemeenteraad door middel van een presentatie en hen in de gelegenheid te stellen hier vragen over te stellen.
Daarnaast zal de gemeenteraad worden meegenomen in het hernieuwde proces doordat door de coronacrisis geplande fysieke participatiemomenten geen doorgang konden vinden.
 
Conform.
05 Maatregelen ondersteuning bedrijfsleven, zzp-ers, (maatschappelijke, culturele) instellingen en (sport en wijk) verenigingen. (BB/115) 1.1 Het Drentse maatregelenpakket vast te stellen, onder de voorwaarde dat de provincie instemt met dit besluit in de rol van financieel toezichthouder, met uitzondering van maatregel 5 ‘Afspraken zorgaanbieders’.
1.2 Over maatregel 5 ‘Afspraken zorgaanbieders’ nadere afspraken te maken met de vijf gemeenten in de samenwerking Noord en Midden Drenthe, inkoop Wmo jeugdhulp Beschermd wonen.
1.3 Aanvullend op het besluit met betrokkenen en de andere Drentse gemeenten te verkennen of de voorgestelde maatregelen voor wat betreft verhuur van maatschappelijk vastgoed zoals voor sport, onderwijs en welzijn wel het gewenste effect sorteren en hierover afzonderlijke besluiten te nemen.
1.4 Met betrekking tot maatregel 4 ‘Opschorten van inning huur, pacht en andere vordering’ de huidige huurvoorwaarden en annulering voorwaarden voort te zetten die vastgoed hanteert.
1.5 De Raad te informeren met bijgaande brief.
 
Asser bedrijven, zzp-ers, maatschappelijke en culturele instellingen, (sport en wijk) verenigingen worden financieel geraakt vanwege de gevolgen van het Coronavirus. Op Rijksniveau zijn er diverse maatregelen afgekondigd. Zo wordt de Bbz-regeling door het WPDA uitgevoerd. Zij zijn op dit moment voldoende in staat om alle aanvragen te kunnen behandelen. Verder hebben de Drentse gemeenten en de provincie de handen ineen geslagen om met een Drents maatregelenpakket te komen, bijlage 1. De voorstellen die we op Asser schaal al hadden geïnventariseerd zijn hiermee vergeleken, bijlage 2. De maatregelen raken vroeg of laat onze begroting in negatieve zin. Op 6 april is er een bestuurlijk overleg over het herstelplan. Dan zal deze situatie ook onder de aandacht worden gebracht. 1.1 Het Drentse maatregelenpakket vast te stellen.
1.2 Conform.
1.3 Conform.
1.4 Conform.
1.5 Conform met redactionele wijzigingen.
 

Vastgesteld in de vergadering van 7 april 2020.

 , burgemeester

 , secretaris

OPENBARE  CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 20 t/m 26 maart 2020)

Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
06 Voorzitterschap Sociale Pijler G40. (BB/108) Wethouder Vlieg te kandideren voor het voorzitterschap van de Sociale Pijler van de G40. De G40 zoekt een voorzitter voor de Sociale Pijler. Onder de Sociale Pijler vallen thema’s zoals WMO, Armoede, Zorg en Jeugd. Thema’s die niet alleen in Assen spelen, maar ook in de andere G40 gemeenten.De voorzitter van de Sociale Pijler is het boegbeeld van de G40 op deze thema’s. Er wordt een verbinder en netwerker gevraagd, met ruime bestuurlijke ervaring. De voorzitter is ook lid van het algemeen bestuur van de G40. De afgelopen jaren is wethouder Vlieg, namens Assen en ook de G40 prominent in beeld geweest om de vraagstukken in het sociaal domein landelijk te agenderen en onder de aandacht te brengen, of het nu ging om de AVS of de tekorten in de jeugdzorg. Kortom, wethouder Vlieg voldoet aan dit profiel.