Besluitenlijst 7 april 2020

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 7 april 2020.

Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester, H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders, T. Dijkstra - secretaris
Afwezig: -

Openbare bespreekstukken
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 31 maart 2020.     Wordt vastgesteld.
02   1. Eenmalige subsidie te verlenen van € 7.500 aan Stichting Varen in Assen voor de rondvaartboot “De Fluisteraar” onder de speci-fieke voorwaarden.
2. Het verzoek om structurele kwijtschelding van lig- en bruggelden af te wijzen.
3. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde conceptbrief.
4. Ambtelijke afstemming met de Provincie Drenthe.
 
Op 8 maart jl. heeft de Stichting Varen in Assen, hierna te noemen  de “stichting”,  (opnieuw) een subsidieaanvraag ingediend voor een aantal technische ver-beteringen aan haar rondvaartboot De Fluisteraar, hierna te noemen “de rondvaartboot”. In 2019 heeft het college besloten geen subsidie
(€ 15.000) toe te kennen. Het verschil met de eerdere subsidieaanvraag van 2019 is dat de stichting een investeerder heeft gevonden die € 15.000 inbrengt. De stichting vraagt nu een subsidie van € 7.500 (€ 7.500 gemeente / € 7.500 provincie).
Ook heeft de stichting een verzoek ingediend om voortaan de structurele kosten met betrekking tot de lig en bruggelden kwijt te schelden.
 
Conform.
03 Vaststelling concept-RES Drenthe. (BB/122) 1.1 De concept-RES Drenthe vast te stellen.
1.2 De concept-RES Drenthe ter vaststelling aan de Raad aan te bieden.
De Regionale Energie Strategie (RES) is verankerd in het Klimaatakkoord. Een RES geeft inzicht in de manier waarop een regio wil bijdragen aan de nationale opgave voor de productie van hernieuwbare elektriciteit op land, de warmteopgave van de gebouwde omgeving en de infrastructuur die daarvoor nodig is. Dat vraagt om een afweging tussen vier onderdelen: kwantiteit (elektriciteit en warmte), ruimtegebruik, energiesysteemefficiëntie en bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. De afspraken die in de RES worden gemaakt worden geborgd in de ruimtelijke plannen van gemeenten en de provincie.
 
Conform.
04 Aanpassing Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen 2016. (BB/123) 1.1 Art. 3.1.3 Aan de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen 2016, toevoegen dat onder een algemeen gebruikelijke voorziening onder andere wordt verstaan ‘hulp of diensten die iemand zelf al adequaat geruime tijd betrekt (en bij ongewijzigde omstandighe-den ook in de toekomst kan betrekken) om de beperkingen op het gebied van zelfredzaamheid of parti-cipatie dn wel opgroei en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen te verminderen of weg te nemen’.
1.2 Art. 3.8.4 van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen 2016,  aan te passen met de toevoeging dat voor het vaststellen van een indicatie voor ondersteuning in het huishouden het HHM normenkader als uitgangspunt dient.
 
Mensen die zich niet kunnen redden en ondersteuning nodig hebben kunnen een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Een maatwerk  of algemene voorziening is aanvullend op wat iemand zelf kan bijdragen, en vormt samen met de inzet gebruikelijke hulp, mantelzorg of algemeen gebruikelijke voorzieningen een samenhangend ondersteuningsaanbod, ofwel maatwerk.
Na de invoering van het abonnementstarief wordt een sterke toename van aanvragen van huishoudelijke ondersteuning waargenomen. Bij elk aanvraag wordt een onderzoek uitgevoerd. In het geval van een algemene voorziening is dit een lichte toets, bij een maatwerkvoorziening is dit een uitgebreid onderzoek.
Met voorgestelde wijziging wordt in de nadere regels bij maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen 2016, vastgelegd dat iemand die al geruime tijd zelf een voorziening heeft geregeld en bij ongewijzigde omstandigheden dit ook in de toekomst kan regelen hiervoor geen voorziening van de gemeente toegekend krijgt. Dit betreft ook het regelen van huishoudelijke ondersteuning.
 
Conform.
05 Raadsvoorstel herstelactie Treasury. (BB/131) De raad in kennis stellen van de afwijkingen inzake het aantrekken van kasgeldleningen in 2019. Eind 2018 heef de raad het vernieuwde treasurystatuut vastgesteld. In dit statuut zijn procedures afgesproken met betrekking tot het aantrekken van kortlopende en langlopende geldleningen. Het gaat hier onder meer om het opvragen van offertes, de kredietwaardigheid van de geldverstrekkers en de autorisatie. Voor wat betreft de kredietwaardigheid van de geldverstrekkers en de autorisatie hebben wij de afgesproken werkwijze gevolgd. Bij de verbijzonderde interne controle is naar voren gekomen dat wij de procedures voor wat betref het opvragen van minimaal 2 offertes bij kasgeldleningen niet op een adequate wijze hebben gevolgd. We hebben deze kasgeldleningen direct afgesloten bij onze huisbankbier de BNG. Dit wordt als onrechtmatig handelen aangemerkt en heeft consequenties voor de strekking van de controleverklaring bij de jaarrekening. Om dit te voorkomen heeft de accountant aangegeven dat een herstelactie mogelijk is. Met bijgaand raadsvoorstel wordt hier gevolg aan gegeven. Conform met redactionele wijziging in het raadsvoorstel.
06 Verzoek Drents Archief extra budget i.v.m. dienstverlening rondom bouwdossiers. (BB/125) 1.1 Structureel € 25.000 ter beschikking te stellen ter dekking van de extra kosten voor dienstverlening en informatievoorziening met betrekking tot de overgedragen bouwdossiers aan burgers, instellingen en bedrijven door het Drents Archief; de jaarlijkse partnerbijdrage aan het Drents Archief wordt in dat geval  structureel met € 25.000 verhoogd.
1.2 De kosten voor 2020 ad € 12.500, en die voor 2021 e.v. ad € 25.000 op te nemen in het herstelplan en de meerjarenraming 2021 e.v.
 
In het kader van de Archief-wet  heeft medio 2018  de bewerking van het papieren bouw  en milieuvergunningenarchief van de gemeente over de periode 1905 tot en met 2010 plaats gevonden. Het bouwvergunningenarchief (lees: bouwdossiers) is per september vanuit de gemeente Assen overgedragen aan het Drents Archief. Dat betekent dat de dienstverlening ten aanzien van verzoeken tot inzage dan wel ter beschikking stelling van kopieën van bouwdossiers aan burgers, bedrijven, instellingen etc. vanaf dat moment door het Drents Archief plaatsvindt. Voor deze overheveling van dienstverleningstaken is destijds geen budget dan wel formatie meegegaan vanuit de gemeente naar het Drents Archief. Normaal gesproken is dat ook niet aan de orde, aangezien overhevelingen van archieven meestal niet tot extra dienstverleningstaken leiden  bij het Drents Archief. Bij de bouwdossiers is dat wel het geval. De formatieruimte die destijds beschikbaar was bij de gemeente Assen voor de uitvoering van deze dienstverlening is destijds als bezuinigingsmaatregel ingeleverd. Conform.
07 Herstelplan. (BB/135) 1.1 Kennis te nemen van de adviezen van de participatieraad en de raad van de cliënten participatieën instemmen met de beantwoording van de adviezen en deze i.a.a. de gemeenteraad te zenden.
1.2 In te stemmen met de inventarisatie budget-overheveling 2019/2020 van € 1.007.500 en in combinatie daarmee voor dit bedrag de “reserve jaarovergang 2019/2020” te vormen en deze te dekken uit de algemene reserve. Deze mutaties op te nemen in het herstel-plan en de raad daar over te informeren.
1.3 In het herstelplan op te nemen om enkele investeringen in 2021, uit te stellen tot 2022 en de bijbehorende kapitaallasten van in totaal € 428.000 door te schuiven naar 2023 e.v.
1.4 De raad voor te stellen het Herstelplan 2020-2024 en de daarin opgenomen programma en investeringsbudgetten vast te stellen.
1.5 De raad voor te stellen in te stemmen met de structureel en reëel sluitende begroting en meerjarenraming  2020-2024, zoals opgenomen in het Herstelplan 2020-2024.
1.6 De raad voor te stellen het Herstelplan 2020-2024 ter goedkeuring voor te leggen aan de provincie Drenthe.
1.7 De raad voor te stellen de kadernota Reserves en Voorzieningen 2020 en de kadernota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2020 vast te stellen.
 
Op 17 december 2019 heeft het college van Gedeputeerde Staten (verder: GS) van Dren-the besloten dat de gemeente Assen voor het jaar 2020 on-der preventief begrotingstoe-zicht wordt gesteld. Op 19 december 2019 heeft GS de Gemeenteraad van dit besluit schriftelijk op de hoogte gesteld. Met dit besluit heeft GS ook aangegeven dat de gemeente Assen, conform wet  en regelgeving, binnen 26 weken na het opleggen van preventief toezicht een herstelplan ter beoordeling moet indienen. Dit betekent dat wij een door de raad goedgekeurd plan voor 1 mei 2020 moet indienen bij de provincie Drenthe. Dit herstelplan ligt nu voor ter vaststelling. 1.1 Conform.
1.2 Conform.
1.3 Conform o.v.b. aanvullende info.
1.4 Conform met redactionele wijzigingen.
1.5 Conform.
1.6 Conform.
1.7 Conform.
 
08 Ontwerpfacetbestemmingsplan “Woningsplitsing en woningomzetting”. (Z36549-2020) 1.1 Het ontwerpfacetbestemmingsplan “Woningsplitsing en woningomzetting” conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht zes weken ter inzage te leggen ten behoeve van het indienen van zienswijzen.
1.2 De raad over dit besluit te informeren via bijgevoegde raadsbrief.
 
De afgelopen jaren is het aantal aanvragen voor woningsplitsingen en verbouw van bestaande panden naar appartementen en studio’s toegenomen. Dit houdt verband met verschillende ontwikkelingen. Zo zijn er de afgelopen (crisis)jaren veel winkel en kantoorpanden op de markt gekomen, is er krapte op de woningmarkt, is de vraag naar kleine en betaalbare woonruimtes in de stad toegenomen en hebben andere steden maatregelen genomen om woningsplitsing en woningomzetting tegen te gaan. Op 6 juni 2019 heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen en verklaard dat er een facetbestemmingsplan voor woningsplitsing en woningomzetting wordt voorbereid, zodat we een instrument beschikbaar hebben om te kunnen sturen op deze ontwikkelingen. Met dit voorstel vragen we uw college het ontwerpfacetbestemmingsplan ter inzage te leggen. Conform.
09 Inzet personeel zorgaanbieders tijdens Coronacrisis. (BB/126) 1.1 In te stemmen met de inzet van niet praktiserend personeel gedurende de corona crisis en daarbij aan te sluiten bij de kaders die hiervoor zijn opgesteld door de regering, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) , de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevorde ring van de Geneeskunst (KNMG) en de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
1.2 Deze kaders te hanteren in de periode tot 1 juni 2020 of zoveel langer als de coronacrisis duurt.
 
Als gevolg van de coronacrisis kan het gebeuren dat er de komende tijd een tekort aan gekwalificeerd personeel ont-staat in de zorg. Van enkele kleine aanbieders hebben we dat signaal reeds ontvangen. Om ons voor te bereiden op dit scenario hebben we een aantal kaders in beeld ge-bracht, die gelden rond de inzet van niet praktiserend personeel. Conform
010 Financiële duidelijkheid voor zorgaanbieders in Coronacrisis. BB/127)  1.1 Instemmen met het voorstel met betrekking tot financiële duidelijkheid voor aanbieders Beschermd Wonen, WMO en Jeugd inclusief Jeugd Bescherming (JB) en Jeugd Reclassering (JR).
1.2 Deze richtlijnen te hanteren voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020. 
Sinds maart 2020 zijn er in heel Nederland maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen. Het effect van deze maatregelen is groot. Zo worden aanbieders van Jeugdzorg (inclusief JB en JR), Wmo en Beschermd Wonen geconfronteerd met hogere en andere kosten.
In het bijgevoegde Memo voor het Bestuurlijk Overleg worden (onder punt 4) drie situaties geschetst waar gecontracteerde aanbieders op dit moment mee van doen hebben, waarbij voor al deze situaties een advies is geformuleerd. Uw college wordt gevraagd om in te stemmen met dit voorstel. 
 
Conform.
011 Planning schone binnenstadslogistiek 2025. (BB/79) 1.1 De uitgangspunten op het gebied van schone stadslogistiek te bepalen.
1.2 Het bijbehorende tijdspad vast te stellen.
1.3 De gemeenteraad via een informerende brief op de hoogte te brengen.
In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit heeft de Gemeente Assen de ambitie opgenomen om invulling te geven aan slimme en schone stadslogistiek. Dit is in lijn met de vastgestelde opgaven uit het Klimaatakkoord. Hierin wordt aangestuurd op de invoering van Zeroemissie zones per 1 januari 2025 voor de 30-40 grotere gemeenten, waar ook Assen toe behoort.
Vanuit de logistieke sector wordt aangegeven dat als het college ambitie heeft om in 2025 voor schone bevoorrading te opteren, de logistiek hier in 2020 een uitspraak over verlangt. In de bijgevoegde brief worden de uitgangspunten nader besproken en uitgewerkt in een mijlpalenplanning. 
 
Conform.
012 Beantwoording raadsvragen PvdA Universiteit van het Noorden. (Z30899-2020) Beantwoording van de raadsvragen van de PvdA met betrekking tot de Universiteit van het Noorden volgens bijgevoegde tekst. De PvdA van de Arbeid wil weten of Assen ook in beeld is voor een dependance van de RUG en welke acties in dat kader door de gemeente zijn ondernomen.
Beantwoording van de vragen kan plaatsvinden aan de hand van bijgevoegde antwoordsuggesties. 
 
Conform.
013 Provinciale Investeringsagenda en propositie Assen. (BB/130) Kennis nemen van de Provinciale Investeringsagenda. De provincie heeft de provinciale investeringsagenda voor de komende drie jaren vastgesteld. Het college heeft gevraagd om een analyse. De investeringsagenda biedt kansen voor Assen.   Conform.
014 Openstelling zelfbedieningsgroothandels voor consumenten tijdelijk gedogen. (BB/132)  De verkoop aan consumenten in zelfbedieningsgroothandels met vers voedsel in het assortiment tijdelijk te gedogen:
• vanwege de uitzonderlijke situatie die is ontstaan als gevolg van de coronacrisis en in het belang van de voedselvoorziening;
• gedurende de periode dat eet- en drinkgelegenheden op grond van de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Drenthe gesloten moeten blijven;
• onder de voorwaarde dat zelfbedieningsgroothandels zich onthouden van het ‘dumpen van partijen’ waardoor zij het speelveld verstoren van (kleine) ondernemers. 
 
Sligro heeft de gemeente per brief van 23 maart 2020 verzocht om de verkoop aan consumenten in haar zelfbedieningsgroothandels toe te staan (bijlage 1). Daarin verwijst Sligro naar het Noodplan Voedselvoorziening en de afstemming daarvan met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de VNG. Vooruitlopend op een reactie op dit verzoek zijn de groothandels van Sligro op 19 maart 2020 opengesteld voor consumenten. In dit collegevoorstel stellen wij uw college  naar aanleiding van het verzoek van Sligro  voor om de verkoop aan consumenten in zelfbedieningsgroothandels in de gemeente Assen tijdelijk te gedogen.  Conform.

  Vastgesteld in de vergadering van 14 april 2020.
, burgemeester
, secretaris
 

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 27 maart t/m 2 april 2020)
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
015 Begroting 2020 Plateau. (BB/119) De gemeenteraad met bijgaande brief te informeren over de begroting 2020 van Stichting Plateau Openbaar Onderwijs Assen. Op 19 februari 2020 hebben wij de begroting voor 2020 van de Stichting Plateau Openbaar Onderwijs Assen (Plateau) ontvangen (zie bijlage 1).
Plateau biedt zowel onderwijs als kinderopvang aan. De financiële stromen van onderwijs en opvang zijn strikt gescheiden, de begroting die voorligt betreft daarom alleen de onderwijsactiviteiten van Plateau.
De Raad van Toezicht is conform de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur het orgaan dat de begroting goedkeurt alvorens de directeur/bestuurder deze vaststelt. Conform artikel 10b onder a van de Statuten van Stichting Plateau ontvangt de gemeenteraad de begroting van de Plateau.
 
016 Vertegenwoordiging college gemeente Assen in DB en AB van het Drents Archief. (BB/121) 1.1 Instemmen met de benoeming van  M.L.J. Out in het Algemeen Bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling Drents Archief.
1.2 Instemmen met de benoeming van wethouder B. Bergsma in het dagelijks bestuur (DB) van het Drents Archief.
De gemeente Assen is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling het Drents Archief. Het college van burgemeester en Assen kent vanaf medio januari 2020 een andere samenstelling en portefeuilles zijn opnieuw verdeeld. Met deze benoemingen worden de vrijgevallen posities weer ingevuld.
 
017 Raadsbrief stand van zaken Mannes. (BB/124) Bijgevoegde brief met betrekking tot de stand van zaken Mannes ter informatie aan de raad te zenden. Oktober 2018 is het kunstwerk ‘Mannes’ op het Stationsplein in Assen opgeleverd. Helaas hebben wij afgelopen jaar een aantal gebreken aan en rondom ‘Mannes’ geconstateerd. De gebreken uiten zich in eerste instantie in doffe plekken op de laklaag. Daarnaast is onlangs ook geconstateerd dat de afwerklagen op meerdere plaatsen los zitten. Verder blijken de ledstenen in de Stationsstraat scheuren te vertonen.
018 Subsidieaanvraag provincie Drenthe en memo gemeenteraad. (BB/109) 1.1 In te stemmen met het sturen van de bijgevoegde brief en memo aan de gemeenteraad ter kennisneming.
1.2 In te stemmen met de voorgestelde werkwijze en de gezamenlijke subsidieaanvraag voor de uitvoering.
1.3 Toe te zeggen de werkwijze na een positieve evaluatie te borgen in 2021.
Op 17 december 2019 is uw college akkoord gegaan met het laten uitvoeren van de 0-meting onder de groep nieuwkomers met een bijstandsuitkering, die straks niet onder de nieuwe wet inburgering valt. Na afloop van deze meting liggen er voor de gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo gezamenlijk ruim 400 individuele plannen van aanpak klaar. We willen deze plannen oppakken volgens de werkwijze van de nieuwe wet en hebben daartoe met de drie gemeenten gezamenlijk een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Drenthe. De provincie heeft aangegeven hier positief tegenover te staan, op voorwaarde dat de gemeenten bereid zijn de aanpak in 2021 voort te zetten, mits de resultaten positief zijn.
Door middel van bijgevoegde brief en memo willen we de gemeenteraad over de 0 meting en de op handen zijnde wetswijziging informeren.
 
019 Vaststelling wijzigingsplan "Diepstroeten, deelgebied 17". (Z123177-2019) 1.1 Het wijzigingsplan "Diepstroeten, deelgebied 17", inclusief de bijlagen, met het identificatienummer NL.IMRO.0106.03WP2019410K-C001 ongewijzigd vast te stellen.
1.2 Geen exploitatieplan vast te stellen.
Onderdeel van het plan voor Park Diepstroeten, is om op de hoek Hendrik van Boeijenlaan en Zuster Varwijklaan in Assen een appartementencomplex te bouwen. Dit is ook vastgelegd in het bestemmingplan voor het gebied. Dit wijzigingsplan is opgesteld om het aantal woningen in het appartementencomplex te verhogen van 21 naar 23 woningen. Op 28 januari 2020 heeft uw college besloten om het ontwerp van dit wijzigingsplan ter inzage te leggen. Tijdens de terinzagelegging zijn er geen zienswijzen tegen het plan ingediend. Uw college wordt nu voorgesteld om het wijzigingsplan ongewijzigd vast te stellen. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor het totale gebied, bepaald dat dat uw bevoegdheid is
 
020 Uitvoering continuïteit (zorg)vervoer Publiek Vervoer. (BB/128)  1. Het college stemt in met het tijdelijk aanpassen van de dienstverlening voorschriften van de brancheorganisatie KNV Zorgvervoer en Taxi met ingang van 26 maart.
2. Het college geeft toestemming voor het tijdelijk aanpassen van de venstertijden Wmo taxi. De nieuwe venstertijden worden voorlopig tot 1 juni 2020 7.00 uur tot 21.00 uur.
3. Het college geeft de vervoerders Connexxion, Taxi Nuis, UVO en DVG toestemming om bij het verzoek tot bevoorschotting aan de gemeente Assen gedurende de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 uit te gaan van 80% van de omzet van een gemiddelde week voor werkzaamheden ten behoeve van de gemeente Assen. Hiervoor wordt week 10 van 2020 als referentieweek gehanteerd.
Deze uitbetaling kan beschouwd worden als een bevoorschotting in afwachting van een definitieve regeling. De verrekening volgt later dit jaar.
De afgelopen twee weken is de Nederlandse maatschappij en het dagelijks leven drastisch gewijzigd. We worden allen geconfronteerd met maatregelen om de huidige situatie leefbaar en werkbaar te houden. Binnen het vervoersmodel Publiek Vervoer is het aantal vervoerbewegingen met 80% tot 90% gedaald. De facturatie van het vervoer vindt plaats op basis van daadwerkelijk gereden kilometers. Alle vier vervoerders geven aan dat als er geen sprake is van compensatie i.v.m. omzetdaling op korte termijn liquiditeitsproblemen gaan ontstaan.
Alle gemeenten worden door aanbieders en opdrachtnemers binnen Sociaal Domein gevraagd naar de mogelijkheden voor financiële ondersteuning. De inzet voor de komende periode is gericht op de instandhouding van het zorglandschap. Ook na deze crisis hebben wij als gemeente en ook als OV-bureau de zorgplicht voor onze inwoners en vervoer is hierin een belangrijk onderdeel.