Besluitenlijst 8 juni 2021

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 8 juni 2021

Aanwezig: M.L.J. Out    - burgemeester, H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema    - wethouders, T. Dijkstra    - secretaris
Afwezig: -

Openbare bespreekstukken
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 1 juni 2021.           Vastgesteld.
02 Zienswijzen instemmingsbesluit Winningsplan Westerveld. (BB/258) 1.1    Instemmen met bijgevoegde brief met zienswijzen in reactie op de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Raad van State inzake het tussen vonnis in de beroepszaak instemmingsbesluit Winningsplan Westerveld.
1.2    In te stemmen met bijgevoegde informerende brief aan de gemeenteraad.
1.3    De verantwoordelijk wethouder het mandaat te geven om nog redactionele wijzigingen aan te brengen in de zienswijzen.
1.4    In te stemmen met bijgevoegde brief aan de minister van Economische Zaken en Klimaat.
Als gezamenlijke Noord-Drentse gemeenten hebben we beroep aangetekend tegen het instemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat op het Winningsplan Westerveld. De Raad van State heeft in een tussenuitspraak geconstateerd dat er een aantal gebreken zijn aan het instemmingsbesluit van de minister en hem gevraagd of hij deze gebreken kan herstellen. De minister heeft inmiddels een brief geschreven aan de Raad van State waarin hij tracht de gebreken te herstellen en hij zijn besluit nader toelicht. Wij mogen op onze beurt weer met een zienswijze reageren op de brief van de minister (voor 10 juni).
 
Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Dekker.
03 Beantwoording raadsvragen GL gaswinning kleine velden. (Z57888-2021) Instemmen met bijgevoegde beantwoording van raadsvragen. GroenLinks heeft vragen gesteld naar aanleiding van een artikel van RTV-Drenthe. Hierin was de suggestie gewekt dat de gemeente Assen in het kader van het Winningsplan Westerveld een lijst moest opstellen van voor beving gevoelige gebouwen en dat de gemeente niet had gereageerd op verzoeken van de NAM om een dergelijke lijst op te stellen. In de beantwoording wordt aangegeven dat dit niet juist is en wordt toegelicht hoe de gang van zaken is geweest.     Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van burgemeester Out en wethouder Dekker.
04 Beantwoording raadsvragen 50+ over trailerhelling. (Z59001-2021) Met de bijgevoegde beantwoording van de raadsvragen van de fractie 50+ over de nieuwe trailerhelling in Havenkanaal instemmen. In het kader van de doorfietsroute Assen – Groningen is er een nieuwe trailerhelling in het Havenkanaal aangelegd. De helling is in principe bedoeld voor trailers met kleine, lichte boten en is volgens de richtlijnen aangelegd. Het blijkt dat een enkele trailer, met specifieke kenmerken en meestal met een zwaardere boot, moeite heeft met de helling. We bekijken nog hoe de trailerhelling met eenvoudige middelen aangepast kan worden. Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Vlieg.
05 Inzet Rijkscompensatiemiddelen kinderopvang. (BB/253) De Rijkscompensatiemiddelen ad € 20.940,-  in te zetten om de eigen bijdrage te vergoeden aan ouders die gebruikmaken van een gemeentelijke regeling voor kinderopvang.     Afgelopen winter was de kinderopvang voor de tweede keer gesloten (16 december tot 8 februari) en hebben ouders wederom de eigen bijdrage doorbetaald terwijl zij geen gebruik konden maken van kinderopvang (NB: voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kinderen in kwetsbare positie was noodopvang beschikbaar). De compensatie van deze eigen bijdrage verloopt via verschillende kanalen, afhankelijk van de situatie van de ouders. Ouders met kinderopvangtoeslag worden gecompenseerd door de Sociale Verzekeringsbank. Gemeenten worden door de rijksoverheid verzocht om ouders die gebruik maken van een gemeentelijke regeling (subsidie voor peuteropvang/vve en tegemoetkoming kosten kinderopvang SMI) te compenseren. Met voorliggend voorstel wordt gevraagd om hier gehoor aan te geven en dit op vergelijkbare wijze te regelen als in 2020. Conform.
06 Ontwerpbestemmingsplan De Klenckestraat. Z34478-2021) 1.1    In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan De Klenckestraat, inclusief beeldkwaliteitseisen en bijgevoegde ontwerpbesluiten.
1.2    Het ontwerpbestemmingsplan De Klenckestraat inclusief de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht zes weken ter inzage te leggen ten behoeve van het indienen van zienswijzen.
1.3    Geen milieueffectrapport op te laten stellen.
1.4    De Crisis- en herstelwet van toepassing verklaren op deze procedure.
1.5    De raad over dit besluit te informeren via bijgevoegde brief.
1.6    De Bewonersgroep De Klenckestraat e.o. over dit besluit informeren via bijgevoegde brief.
De bouw van 12 woningen aan De Klenckestraat heeft de afgelopen jaren bij vlagen een behoorlijk intensief traject doorlopen met de buurt. In november 2019 heeft de raad ingestemd met een aangepast plan. Het aangepaste plan bestaat uit 12 woningen gesitueerd naast elkaar aan de straatzijde. Daarnaast is ruimte voor een ontmoetings- en speelplek voor de buurt. Ambtelijk is verder gewerkt aan een aangepaste anterieure overeenkomst met de nieuwe ontwikkelende partij. Deze is eind vorig jaar geaccordeerd en ondertekend door partijen. Verder is het bestemmingsplan aangepast op het nieuwe plan. 
Met dit voorstel vragen we uw college het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage te leggen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de coördinatieregeling waarbij het verlenen van de omgevingsvergunning gekoppeld wordt aan de procedure van het bestemmingsplan.
Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Dekker.
07 Onderhoud kunst in de openbare ruimte. (BB/257) De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde brief. Op 16 december 2020 heeft uw college aan de gemeenteraad een brief gestuurd met de toezegging dat in de eerste helft van 2021 de raad ter besluitvorming krijgt voorgelegd: 
-    beleid in het kader van Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV);
-    een geactualiseerde percentageregeling Kunst in de Openbare Ruimte;
-    de structurele borging van onderhoudsbudgetten, waarbij ook wordt gekeken naar verzekeringstechnische zaken en de rol van de kunstenaar hierin.
Op dit moment is hier nog geen uitwerking aan gegeven.
Conform met redactionele wijzigingen, onder redactie van wethouder Bergsma
08 Verlenen omgevingsvergunning ambulancepost Lauwers. (Z151838-2020) De ontvangen zienswijzen te beantwoorden conform bijgaande 'Nota zienswijzen omgevingsvergunning UMCG Ambulancezorg Lauwers' en deze nota toezenden aan de reclamanten.
De omgevingsvergunning voor de realisatie van een ambulancepost van het UMCG aan de Lauwers in Assen te verlenen.
Er heeft vanaf 24 februari 2021 een ontwerp-omgevings-vergunning ter inzage gelegen om de realisatie van een ambulancepost van het UMCG aan de Lauwers in Assen mogelijk te maken. Het UMCG heeft een ambulancepost aan de Balkendwarsweg in Assen. Die post is echter te klein geworden en die locatie wordt daarom afgestoten. De UMCG heeft een locatie aan de Lauwers op het oog als nieuwe locatie. Het perceel ligt op het kantorenpark Lauwers. Het perceel is niet bebouwd en het is ook niet de verwachting dat hier op korte termijn een kantorengebouw komt. Het perceel ligt dichtbij de uitvalswegen richting de snelweg, de rest van de stad en omliggende plaatsen. Daarom wordt dit een goede locatie geacht om een ambulancepost te realiseren. Tijdens de periode dat de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage heeft gelegen zijn 2 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn van een reactie voorzien. De zienswijzen geven geen aanleiding om niet mee te werken aan de bouw van de ambulancepost. We adviseren om de omgevingsvergunning te verlenen. 
 
Conform.

Vastgesteld in de vergadering van 15 juni 2021.
, burgemeester
, secretaris
 

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 28 mei t/m 3 juni 2021)
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
09 Subsidie Groningen Airport Eelde. (BB/254) Een bedrag van € 167.412 van de bestemmingsreserve in 2021 extra beschikbaar stellen aan GAE in 2021 voor de versterking van de liquiditeit en de bouw van de brandweerkazerne, op voorwaarde dat Provinciale Staten van Drenthe en Groningen hiermee begin juli ook instemmen.   De Raad van Commissarissen(RvC) van GAE heeft aangegeven, dat structureel financiële ondersteuning van het Rijk nodig is voor de instandhouding en het beheer van de luchthaveninfrastructuur en de veiligheid. De aandeelhouders delen deze opvatting. Verwacht wordt dat pas in de loop van 2022 duidelijkheid komt over een structurele rijksbijdrage. De RvC heeft aangegeven dat ter overbrugging een bedrag van € 3 miljoen nodig is. De aandeelhouders hebben op basis hiervan een voorstel voor de financiering ontwikkeld. Voor Assen komt dit er op neer, dat er een bijdrage van € 167.412 van de bestemmingsreserve in 2021 extra beschikbaar gesteld moet worden.