Bestemmingsplannen

In Nederland leven we met elkaar op een relatief klein grondgebied. Daarom zijn er afspraken nodig tussen overheid en burgers over hoe we met de ruimte omgaan. Hoe we de ruimte in Assen willen gebruiken, is vastgelegd in ruimtelijke plannen. Wilt u weten waar gebouwd mag worden? Bent u benieuwd welke grond bedoeld is voor wegen en groen? Informatie over (digitale) bestemmingsplannen en de actualisatie ervan vindt u in onze gemeentelijke bestemmingsplannen.

In een bestemmingsplan vindt u onder andere

 • de kenmerken van een wijk of gebied
 • de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn
 • sloten, vaarten en rivieren in een wijk of gebied
 • archeologische vindplaatsen in een wijk of gebied

Regels over de bebouwing, bijvoorbeeld:

 • de soort bebouwing die toegestaan is
 • de manier waarop gebouwd mag worden
 • de maximale hoogte en breedte van gebouwen
 • voor welk doel de grond gebruikt mag worden

Wijzigen bestemmingsplan

Uw bouw- of verbouwplannen moeten passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente. In het bestemmingsplan staat onder andere waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen.

Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Vraag eerst aan de gemeente of u mag afwijken van het bestemmingsplan  Als dat niet mag, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan te wijzigen.

De gemeente kan een bestemmingsplan ook zelf wijzigen. Dat kan gevolgen hebben voor uw omgeving en de bouw- en verbouwmogelijkheden van uw perceel.

U kunt uw mening geven (zienswijze) voordat het bestemmingsplan gewijzigd wordt.

Bestemmingsplan inzien

U heeft de mogelijkheid om bestemmingsplannen bij de gemeente in te zien, aan de balie ‘Bouwen en Wonen’. U kunt zich melden bij de infobalie, die u verder verwijst. U kunt bij de balie Bouwen en Wonen alleen op afspraak terecht.

Ook kunt u onze bestemmingsplannen inzien op ruimtelijkeplannen.nl. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met team Bouwen en Wonen.

Omgevingsplan

Op 1 juli 2023 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet voegt tientallen bestaande wetten en regelingen samen, onder meer op het gebied van geluid, bodem en milieu. Eén van de veranderingen die de wet met zich meebrengt is dat de gemeente geen bestemmingsplannen meer vaststelt. Regels over de fysieke leefomgeving komen terecht in het Omgevingsplan. Meer informatie over de Omgevingswet 

Aanvraag

Zo vraagt u een wijziging van een bestemmingsplan aan:

Bespreek uw plannen met de gemeente. Dien een vooroverleg in. U hoort dan wat de gemeente van uw plannen vindt.

U heeft nodig:

 • een omschrijving van uw plannen
 • een omschrijving van de gevolgen voor de omgeving
 • tekeningen van het bouwwerk en de omgeving

De reactie van de gemeente kan positief of negatief zijn. Bij een positieve reactie heeft uw verzoek de meeste kans van slagen. Doe een verzoek voor het wijzigen van het bestemmingsplan.

De gemeenteraad beslist over een wijziging van het bestemmingsplan.

Kosten

Aan het opstellen, uitwerken of wijzigen van een nieuw bestemmingsplan zijn kosten verbonden. Deze staan in de Algemene rechtenverordening. Voorafgaande aan de procedure(s) sluit de gemeente een private overeenkomst met u over het kostenverhaal. Wanneer u zelf een aanvraag voor een wijziging van het bestemmingsplan heeft ingediend, zal de gemeente de kosten op u verhalen. Het gaat om kosten die de gemeente moet maken om ontwikkelingen mogelijk te maken, zoals onderzoek, procedure, aanleg van wegen, nutsvoorzieningen.

Bezwaar

Dit zijn de stappen als de gemeente een bestemmingsplan wijzigt: 

 • De gemeente kan een voorbereidingsbesluit nemen. Daarin staat dat de gemeente van plan is het bestemmingsplan te wijzigen. U kunt dit besluit maximaal 1 jaar inzien. U kunt niet reageren op het voorbereidingsbesluit.
 • De gemeente legt een ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage. U kunt het plan bekijken op ruimtelijkeplannen.nl.
 • Reageer tijdens deze 6 weken schriftelijk, mondeling of via e-mail als u het niet eens bent met het plan. Dit heet een zienswijze indienen.
 • Na deze 6 weken beoordeelt de gemeente de binnengekomen reacties. De gemeenteraad stelt het definitieve bestemmingsplan vast.
 • U kunt binnen 6 weken na bekendmaking van het bestemmingsplan beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kunt u doen:
  • als u een belanghebbende bent bij het bestemmingsplan, of;
  • als u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan
 • Heeft niemand beroep aangetekend binnen de termijn van 6 weken? Dan is het gewijzigde bestemmingsplan definitief.

U heeft de gemeente verzocht om het bestemmingsplan te wijzigen en dit is afgewezen. Dan kunt u bezwaar maken.

 • Bezwaar maken doet u binnen 6 weken.
 • Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Aanvullende informatie