Wethouders

De raad benoemt de wethouders voor een periode van vier jaar. De wethouders kunnen uit de raadsleden worden gekozen, maar sinds 2002 mogen wethouders ook van buiten worden benoemd. Als een raadslid tot wethouder wordt benoemd vervalt het raadslidmaatschap.

Politieke partij: Christen Unie

Telefoon: 0592 366 515 (werk)
E-mail: h.vlieg@assen.nl

Portefeuille

• Sociaal domein (jeugd, WMO, zorg en welzijn, armoede)
• Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt
• Gezondheid, preventie
• Verkeer en vervoer
• P&O
• Contacten / accounthouder andere overheden, regiovisie

Nevenfuncties:

• Lid van de Regiegroep hereniging GKv en NGK, niet bezoldigd.

Politieke partij: Groen Links

Telefoon:
E-mail:

Portefeuille

• Duurzaamheid en energietransitie
• Milieu (vergunning en handhaving)
• Bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing, deregulering, Overheidsparticipatie
• Participatiebeleid
• Cultuur en DNK
• Antidiscriminatie & minderheden
• Wonen

Politieke partij: Stadspartij Plop

Telefoon:
E-mail:

Portefeuille

• Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
• Stadsvernieuwing
• Monumentenzorg
• Groen, grijs en openbare werken
• Recreatie en toerisme
• Sport
• Gebiedsgericht/wijkbeleid, Mijn buurt Assen
• Publieke dienstverlening

Politieke partij: VVD

Telefoon:
E-mail:

Portefeuille

• Financiën
• Economische zaken
• Binnenstad
• Werkgelegenheid
• TRZ
• Grondbedrijf en vastgoed
• Evenementen en markten