Wethouders

De raad benoemt de wethouders voor een periode van vier jaar. De wethouders kunnen uit de raadsleden worden gekozen, maar sinds 2002 mogen wethouders ook van buiten worden benoemd. Als een raadslid tot wethouder wordt benoemd vervalt het raadslidmaatschap.

Politieke partij: ChristenUnie

Wethouder Harmke Vlieg

(klik hier voor foto op groot formaat)

Telefoon: 0592 366 515 (werk)
Email: h.vlieg@assen.nl

Portefeuille

 • Sociaal domein (jeugd, WMO, zorg en welzijn, maatschappelijke opvang, verslavingszorg)
 • Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt (incl. kinderopvang en peuterwerk)
 • Gezondheid, preventie
 • Verkeer en vervoer
 • P&O (interne aangelegenheden)
 • Contacten / accounthouder andere overheden, regiovisie

Nevenfuncties:

• Lid van de Regiegroep hereniging GKv en NGK, niet bezoldigd.

Politieke partij: GroenLinks

Wethouder Karin Dekker

(klik hier voor foto op groot formaat)

Tel: 0592 – 366517 (werk)
Email: k.dekker@assen.nl 

Portefeuille

 • Duurzaamheid en energietransitie, incl. gaswinning
 • Milieu (vergunning en handhaving)
 • Bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing, deregulering, Overheidsparticipatie
 • Participatiebeleid (incl. minimabeleid, WSW/ Alescon)
 • Cultuur en DNK
 • Antidiscriminatie & minderheden (incl. VN verdrag en sociale inclusie)
 • Wonen / volkshuisvesting
 • Schuldhulpverlening/ GKB/armoede

Nevenfuncties:

 • geen

Politieke partij: Stadspartij PLOP

Wethouder Janna Booij

(klik hier voor foto op groot formaat)

Tel: 0592 – 366513 (werk)
Email: J.Booij@assen.nl

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
 • Monumentenzorg
 • Groen, grijs en openbare werken, incl. stadsonderhoud, afvalverwerking
 • Recreatie en toerisme
 • Sport
 • Gebiedsgericht/wijkbeleid, Mijn buurt Assen
 • Publieke dienstverlening, incl. ICT/ digitale overheid en privacy (AVG)

Nevenfuncties:

 • Kascontrolecommissie VPPG (Ver. Plaatselijk Politieke Groeperingen), onbezoldigd
 • Secretaris / penningmeester Living History Group Middeleeuws Leven, onbezoldigd

Politieke partij: VVD

Wethouder Mirjam Pauwels

Tel: 0592 – 366 516
Email: m.pauwels@assen.nl

Portefeuille

 • Financiën
 • Economische zaken
 • Binnenstad
 • Werkgelegenheid, incl. transitie opgave NAM
 • TRZ
 • Grondbedrijf en vastgoed
 • Evenementen en markten
 • Promotie en citymarketing
 • Hanzehogeschool

Nevenfuncties

 • Ambassadeur van de Stichting Méér Muziek in de klas, onbezoldigd
 • Raad van Advies Groninger Studentenroeivereniging Gyas, onbezoldigd