Ombudscommissie

Klachten over de gemeente of GKB? 

De ombudscommissie is er voor u!

Overal waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Bij de gemeente is dat niet anders. Bent u ontevreden over de gemeente? Over de dienstverlening of de manier waarop u bent behandeld? Laat dat gewoon weten aan de gemeente. Want de gemeente kan dan proberen fouten te herstellen en klachten op te lossen.

Maar jammer genoeg lukt dat niet altijd. Bijvoorbeeld als u van mening blijft verschillen of u vindt dat er niet naar u geluisterd wordt. Dan is het goed om te weten dat u in tweede instantie bij de onafhankelijke ombudscommissie terecht kunt. Deze commissie handelt klachten af over de gemeente en de gemeenschappelijke kredietbank (GKB). Bij de ombudscommissie kunt u op uw gemak uw verhaal doen. In de meeste gevallen probeert de ombudscommissie daarna in goed overleg tot een oplossing te komen. De commissie is onafhankelijk. Daardoor kan ze vaak meer bereiken. Meestal zijn een paar gesprekken voldoende. Maar het kan ook zijn dat u toch een officiële klacht wilt indienen bij de gemeente. Als u de interne klachtprocedure al hebt doorlopen kunt u dat doen bij de ombudscommissie. 

De ombudscommissie gaat alleen over de dienstverlening en de manier waarop u behandeld bent. Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, dan maakt u gebruik van de  bezwaarprocedure.

Spreekuur

De ombudscommissie houdt elke 2e woensdag van de maand vanaf 15.30 uur spreekuur in het stadhuis. U moet hiervoor wel een afspraak maken. Dit kunt u doen via telefoonnummer 06 12 01 94 23 of via het contactformulier.

Wilt u geen gebruik maken van het spreekuur maar toch uw klacht of vraag voorleggen aan de ombudscommissie dan kunt u ook een brief sturen naar: Ombudscommissie, Postbus 952, 9400 AZ Assen.

De commissie vraagt bij een ontvankelijke klacht het bestuursorgaan een schriftelijke reactie te geven op de klacht. Vervolgens worden de klager en het bestuursorgaan schriftelijk uitgenodigd voor een hoorzitting. Onderdeel van de uitnodiging is de schriftelijke reactie van het bestuursorgaan en alle stukken die betrekking hebben op de klacht.

Tijdens de hoorzitting zal  de commissie aan de hand van het stellen van vragen de gehele voorgeschiedenis proberen te reconstrueren. De klager wordt ook in de gelegenheid gesteld een toelichting  te geven op de klacht. Het bestuursorgaan wordt in het kader van wederhoor gehoord. Het horen vindt niet in elkaars aanwezigheid plaats.

Op basis van het dossier en de gesprekken wordt een rapport van bevindingen opgesteld. Dit rapport wordt naar alle partijen gestuurd en kunnen opmerkingen worden gemaakt. Indien de opmerkingen terecht zijn worden deze overgenomen, zo niet zal dit gemotiveerd worden door de commissie. Daarna volgt het definitief rapport met het oordeel van de commissie en eventuele aanbevelingen.

Voorzitter

Mevrouw P.H.C. van der Made

Mevrouw Nellie van der Made is sinds 1 januari 2019 lid van de ombudscommissie. Sinds 1 januari 2020 vervult zij de functie van voorzitter. Mevrouw Van der Made heeft gelet op haar werk als mediator ruime kennis en ervaring op het gebied van geschilbeslechting.

Secretaris

De heer C.E. Niemeijer

foto De heer C.E. Niemeijer
De heer Niemeijer heeft voor zijn pensionering ruime gemeentelijke ervaring waaronder als stadsdeelcoördinator/gebiedsmanager.

Mevrouw E. Perk

foto Mevrouw E. Perk
Mevrouw Perk is lid en plaatsvervangend voorzitter. Zij heeft ruime ervaring in commissies waaronder ook klachtencommissie.

 

‘Wij nemen de mensen bij de hand en samen zoeken we naar een oplossing’

Assen - De Ombudscommissie in Assen had sinds 2019 nul hoorzittingen. Nul. Maar, zo zeggen de commissieleden Nellie van der Made, Chris Niemeijer en Eveline Perk, het bestaat niet dat geen enkele Assenaar de afgelopen periode ontevreden is geweest over de dienstverlening van de gemeente of de Gemeentelijke Kredietbank.
 
Zij denken dat burgers de commissie óf niet weten te vinden, of denken dat het een soort tribunaal is met een te hoge drempel. ‘En daar willen wij verandering in brengen.’

Onafhankelijk

Even introduceren. Want de leden van de Asser Ombudscommissie willen zich presenteren als ‘normale mensen’ uit de stad, die onafhankelijk naar problemen tussen burger en de ambtenarij kijken en dus niet aan de gemeente verbonden zijn.
 
Nellie van der Made (voorzitter van de commissie) is ondernemer, werkt sinds 1998 als zelfstandig mediator en is adviseur in arbeidsconflicten en overheidskwesties. Chris Niemeijer (secretaris) werkte bij de gemeente Groningen, waar hij onder meer voor verbinding zorgde tussen, zoals hij het uitdrukt, de gemeentelijke ‘systeemwereld’ en de ‘belevingswereld’ van de burger. ‘En die twee werelden botsen nog wel eens met elkaar.’ Eveline Perk (commissielid) is ondernemer en is vooral actief op het terrein van non-profitorganisaties zoals scholen.

Verbeteren

Het trio heeft één ding gemeen: ze kunnen niet tegen onrecht en zien vaak problemen waar al veel eerder een oplossing voor zou geweest als er simpelweg met elkaar gepraat was. Eveline: ‘Wij kijken meteen of er zaken zijn te verbeteren. Niet alleen in een bepaald geval, maar ook om in de toekomst dergelijke problemen te voorkomen.’

Om dat te kunnen bewerkstelligen, treedt de commissie nu naar buiten. De leden willen meer bekendheid geven aan hun werk, want het blijft veel te stil in de spreekkamer. Nellie: ‘Wij zijn er om te luisteren naar de burgers, maar dan moeten zij wel naar ons toe durven komen! En dat is beslist niet eng.’

Praten en luisteren

‘Mensen’, vervolgt Nellie, ‘kunnen gewoon op ons spreekuur komen, daar zitten we ook voor. Vervolgens gaan we eerst praten over het probleem dat speelt. Wij luisteren, beoordelen de situatie en kijken dan of, en zo ja welke stappen er genomen kunnen worden.’

Dat spreekuur was voorheen in De Nieuwe Kolk, maar de Ombudscommissie zit nu in het gemeentehuis. Nellie: ‘Maar dat wil dus niet zeggen dat we aan de gemeente verbonden zijn! We kunnen ons wel voorstellen, dat als iemand een klacht heeft over de gemeente, het stadhuis een té emotionele omgeving is. Geen probleem, dan zoeken we een andere locatie om te praten.’

Een onenigheid kan bestaan uit het feit dat er vanuit het gemeentehuis niet wordt geluisterd naar een klacht van een burger, die zich vervolgens niet serieus genomen voelt. Of niet wordt teruggebeld terwijl dat wel is beloofd’

Gemeente veelkoppig monster

Chris, lachend: ‘De gemeente is een veelkoppig monster, die vaak bol staat van de bureaucratie. Ik weet er alles van. Wij nemen de mensen dan bij de hand en samen gaan we op zoek naar een oplossing.’

Als een klacht formeel is ingediend bij de gemeente en de klachtenprocedure is afgerond, komt er een hoorzitting. Met de burger, een vertegenwoordiger van de gemeente en de Ombudscommissie als bemiddelaar en adviseur. Dat er sinds 2019 maar weinig mensen op spreekuur zijn geweest én er geen enkele hoorzitting viel te noteren, bevreemdt de commissie. ‘Want dat betekent dat alles vlekkeloos verloopt in Assen en dat is natuurlijk niet zo’, aldus Chris. Nellie: ‘Mensen horen altijd wel wat op straat. Dan is er iets fout gegaan met de gemeente en is er vaak het antwoord ‘daar moet je wat mee doen!’ Maar hoe? Nou, je kunt dus bij ons terecht!’

Promotiefilmpje

Maar dan moeten, beamen de commissieleden, de mensen wel de weg weten te vinden. Vandaar dat nu de publiciteit wordt gezocht en er bijvoorbeeld een promotiefilmpje wordt gemaakt, dat straks is te zien bij de loketten in de hal van het gemeentehuis. Nellie: ‘Zoek ons op! bellen, mailen, maar je kunt je ook gewoon melden bij de balie van het stadhuis en naar ons vragen.’

‘En de ervaring leert uit voorgaande jaren en elders’, besluit Chris, ‘dat het ook helpt om naar ons toe te komen. Na een hoorzitting wordt een rapportage gestuurd naar de gemeente en 9 van de 10 keer worden onze aanbevelingen ook opgevolgd. En vindt er vaak een verandering in de ambtelijke procedure plaats. Dan hebben wij ons doel bereikt, want dat helpt om het ambtelijk apparaat toegankelijker, publieksvriendelijker te maken voor de burgers.’

Uit: AsserCourant

PDFRapport BWO.pdf - 568 kB

PDFRapport GKB kredietverstrekking.pdf - 587 kB

Via het archief kunt u de rapporten / verslagen terug kijken.

Wilt u een moment vòòr 08 februari 2018 inzien dat kan via dit archief.