Ombudscommissie

Klachten over de gemeente of GKB? 

De ombudscommissie is er voor u!

Overal waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Bij de gemeente is dat niet anders. Bent u ontevreden over de gemeente? Over de dienstverlening of de manier waarop u bent behandeld? Laat dat gewoon weten aan de gemeente. Want de gemeente kan dan proberen fouten te herstellen en klachten op te lossen.

Maar jammer genoeg lukt dat niet altijd. Bijvoorbeeld als u van mening blijft verschillen of u vindt dat er niet naar u geluisterd wordt. Dan is het goed om te weten dat u in tweede instantie bij de onafhankelijke ombudscommissie terecht kunt. Deze commissie handelt klachten af over de gemeente en de gemeenschappelijke kredietbank (GKB). Bij de ombudscommissie kunt u op uw gemak uw verhaal doen. In de meeste gevallen probeert de ombudscommissie daarna in goed overleg tot een oplossing te komen. De commissie is onafhankelijk. Daardoor kan ze vaak meer bereiken. Meestal zijn een paar gesprekken voldoende. Maar het kan ook zijn dat u toch een officiële klacht wilt indienen bij de gemeente. Als u de interne klachtprocedure al hebt doorlopen kunt u dat doen bij de ombudscommissie. 

De ombudscommissie gaat alleen over de dienstverlening en de manier waarop u behandeld bent. Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, dan maakt u gebruik van de  bezwaarprocedure.

Spreekuur

De ombudscommissie houdt elke 2e maandag van de maand spreekuur in een aparte ruimte in De Nieuwe Kolk. U kunt van tevoren een afspraak via telefoonnummer 06 12 01 94 23 of via het contactformulier.

Wilt u geen gebruik maken van het spreekuur maar toch uw klacht of vraag voorleggen aan de ombudscommissie dan kunt u ook een brief sturen naar: Ombudscommissie, Postbus 952, 9400 AZ Assen.

De commissie  vraagt bij een ontvankelijke klacht het bestuursorgaan een schriftelijke reactie te geven op de klacht. Vervolgens worden de klager en het bestuursorgaan schriftelijk uitgenodigd voor een hoorzitting. Onderdeel van de uitnodiging is de schriftelijke reactie van het bestuursorgaan en alle stukken die betrekking hebben op de klacht.

Tijdens de hoorzitting zal  de commissie aan de hand van het stellen van vragen de gehele voorgeschiedenis proberen te reconstrueren. De klager wordt ook in de gelegenheid gesteld een toelichting  te geven op de klacht. Het bestuursorgaan wordt in het kader van wederhoor gehoord. Het horen vindt niet in elkaars aanwezigheid plaats.

Op basis van het dossier en de gesprekken wordt een rapport van bevindingen opgesteld. Dit rapport wordt naar alle partijen gestuurd en kunnen opmerkingen worden gemaakt. Indien de opmerkingen terecht zijn worden deze overgenomen, zo niet zal dit gemotiveerd worden door de commissie. Daarna volgt het definitief rapport met het oordeel van de commissie en eventuele aanbevelingen.

Voorzitter

De heer M.A.C. van Egdom M.A.C. van Egdom

De heer Maas van Egdom heeft ruime ervaring in het werk als ombudsman. Hij is ook ombudsman of voorzitter van ombudscommissies in onder meer de gemeenten De Wolden, hof van Twente en Oldebroek. Daarvoor werkte hij bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de gemeente Hoogeveen, waar hij onder meer gemeentesecretaris was. De heer Van Egdom is sinds 2005 voorzitter van de ombudscommissie Assen.

Lid/plaatsvervangend voorzitter

Mevrouw J. Wiersma – Veenhoven
Mevrouw Jeannet Wiersma is met ingang van 1 januari 2019 lid/plaatsvervangend voorzitter van de ombudscommissie. Zij heeft ruime ervaring in bezwaarschriftencommissies en is daarnaast ook ombudsvrouw bij een aantal gemeenten en het Werkplein Drentsche Assen.

Nog geen foto

Secretaris

Mevrouw P.H.C. van der MadeSecretaris portretfoto Nelie Van der Made
Mevrouw Nellie van der Made was vanaf 1 januari 2018 benoemd als plaatsvervangend lid van de ombudscommissie. Vanwege het vertrek van een tweetal leden is zij sinds 1 januari 2019 lid van de ombudscommissie. Met ingang van 1 januari 2019 vervult zij tevens de functie van secretaris. Mevrouw Van der Made heeft gelet op haar werk als mediator  ruime kennis en ervaring op het gebied van geschilbeslechting.

Plaatsvervangende leden

Mevrouw E. Perk en de heer C.E. NiemeijerPortretfoto Chris Niemeijer
Mevrouw Eveline Perk en de heer Chris Niemeijer zijn sinds 1 januari 2019 plaatsvervangend leden van de ombudscommissie. Mevrouw Perk heeft ruime ervaring in commissies waaronder ook klachtencommissie. De heer Niemeijer heeft voor zijn pensionering ruime gemeentelijke ervaring waaronder als stadsdeelcoördinator/gebiedsmanager.

 

 

Eveline Perk, plaatsvervangend lid van de Ombudscommissie

 

 

 

Via het archief kunt u de rapporten / verslagen terug kijken.

Via het archief kunt u de rapporten / verslagen terug kijken.

Wilt u een moment vòòr 08 februari 2018 inzien dat kan via dit archief.