Referendum

Het raadgevend referendum op 21 maart 2018

Op 21 maart kunt u stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Op dezelfde dag kunt u ook stemmen voor de gemeenteraad van Assen.

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

Het raadgevend referendum gaat over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze wet is door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer aangenomen.
De volledige wet kunt u lezen op: wetten.overheid.nl

Referendum

De volledige tekst van de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten is vanaf heden beschikbaar bij de informatiebalie in het stadhuis.

Om te mogen stemmen moet u:

 • De Nederlandse nationaliteit hebben.
 • 18 jaar of ouder zijn op 21 maart 2018.
 • Op 5 februari 2018 in Assen ingeschreven staan.
 • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Mag u stemmen? Dan krijgt u ongeveer 3 weken voor het referendum uw stempas per post.

U kunt uiterlijk 20 maart 2018 tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij het team Burgerzaken in het stadhuis. Mocht u uw oude stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dat kan alleen met uw nieuwe stempas.

Met uw stempas kunt u in ieder stembureau in Assen uw stem voor het referendum uitbrengen.
Wilt u zelf stemmen in een willekeurig stembureau in Nederland dan kan dat. U moet hiervoor wel een kiezerspas aanvragen bij de gemeente Assen, team Burgerzaken. Dit kunt u doen via een speciaal formulier:

U kunt ook mondeling een kiezerspas aanvragen. Dit kunt u doen uiterlijk 20 maart 2018 om 12.00 uur bij het team Burgerzaken in het stadhuis.

Woont u in het buitenland en bent u uitgeschreven uit Nederland? Ook dan kunt u stemmen. U moet daarvoor geregistreerd zijn als kiezer buiten Nederland.
U kunt zich als kiezer buiten Nederland laten registreren bij de gemeente Den Haag. Zie hiervoor de website: www.denhaag.nl/verkiezingen. Het formulier waarmee u zich laat registreren als kiezer buiten Nederland moet uiterlijk 7 februari 2018 zijn ontvangen door de gemeente Den Haag.

Bent u tijdens het raadgevend referendum in het buitenland? Voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie? Maar staat u nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba?
U kunt dan vanuit het buitenland uw stem uitbrengen. Het formulier waarmee u vraagt te mogen stemmen vanuit het buitenland moet uiterlijk 21 februari 2018 zijn ontvangen door de gemeente Den Haag.
Voor het formulier en nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Den Haag: www.denhaag.nl/verkiezingen.

Volmacht

U kunt ook iemand in Nederland machtigen om namens u te stemmen. Degene die namens u stemt moet tegelijkertijd zijn of haar eigen stem uitbrengen. Dien bij de gemeente waar u staat ingeschreven een verzoek in om een machtiging af te geven.
U kunt dit doen door het machtigingsformulier L8 in te vullen en in te zenden naar de gemeente waar u staat ingeschreven. Dit formulier is te onder “iemand anders voor u laten stemmen” te downloaden.

Kunt u niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging (volmacht).

In welke situaties kunt u een schriftelijke volmacht verlenen?

 • U wilt iemand machtigen nog voordat u uw stempas heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u voor vakantie in het buitenland verblijft. 
 • U heeft geen identiteitsbewijs of uw identiteitsbewijs is op 21 maart 2018 langer dan 5 jaar verlopen. 
 • Degene die u wilt machtigen woont in een andere gemeente dan u zelf.

Voorwaarden:

 • U kunt alleen een volmachtbewijs aanvragen in de gemeente waar u staat geregistreerd. De gemachtigde mag ook in een andere gemeente wonen; 
 • De gemachtigde moet als kiezer zijn geregistreerd; 
 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem;
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen;   
 • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als iemand een andere persoon machtigt, mag hij vervolgens zelf niet meer stemmen.

Het formulier om per volmacht te stemmen, download model L8:

PDFModel L 8 - referendum (168kB).pdf

U en de gemachtigde wonen in Assen

Wanneer u en de gemachtigde beiden in Assen wonen, dan kunt u een volmacht verlenen door de achterzijde van uw stempas in te vullen en te ondertekenen door u en de gemachtigde. Dit kan nog op de verkiezingsdag zelf zonder tussenkomst van de gemeente.

Referendum Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten

STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS

De burgemeester van Assen maakt bekend dat het bij het aanstaande referendum over de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten op 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij het team Burgerzaken van de gemeente Assen zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stemburea aan de stemming te mogen deelnemen. Downloaden kan ook: www.assen.nl
2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op 16 maart 2018, door de kiezer zijn ingediend bij de gemeente waar hij/zij op 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B. MONDELINGE AANVRAAG
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op 20   maart, 12.00 uur, de stempas over te leggen bij de gemeente van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.
Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.


Nadere inlichtingen worden verstrekt door het team Burgerzaken van de gemeente Assen, Noordersingel 33, 9401 JW  Assen.


Plaats: Assen
Datum: 5 februari 2018


De burgemeester voornoemd,
M.L.J. Out

 

Referendum Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten

STEMMEN BIJ VOLMACHT


De burgemeester van de gemeente Assen maakt bekend dat het bij het referendum over de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten op 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS
1. Bijde gemeente Assen, team Burgerzaken zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Downloaden kan ook: www.assen.nl
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 16 maart 2018, door de kiezer worden ingediend bij de gemeente, waar hij/zij op 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd.
Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op 5 februari 2018 als kiezer zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen.
De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door het team Burgerzaken van de gemeente Assen, Noordersingel 33, 9401 JW  Assen.


Assen, 5 februari 2018
 

De burgemeester voornoemd,
M.L.J. Out

 

Referendum Inlichtingen- en veligheidsdiensten

HET AANVRAGEN VAN EEN VERVANGENDE STEMPAS


De burgemeester van Assen maakt bekend, dat voor het op woensdag 21 maart 2018 te houden referendum over de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten het volgende van toepassing is:

Om overal in Assen te kunnen stemmen wordt u een stempas toegezonden. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.

Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u schriftelijk, uiterlijk 16 maart 2018, een vervangende stempas aanvragen. Mondeling aanvragen kan door bij team Burgerzaken in persoon te verschijnen. Het mondeling aanvragen kan tot en met 20 maart 2018, 12.00 uur.

Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze stemming geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.


Nadere inlichtingen worden verstrekt door het team Burgerzaken, Noordersingel 33.


Plaats: Assen
Datum: 5 februari 2018


De burgemeester voornoemd,

 

M.L.J. Out
 

 

U kunt bij vragen contact opnemen met het team burgerzaken/verkiezingen.
Tel. 14 0592. E-mail: publieksbalie@assen.nl