Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Registratie nieuwe politieke partijen

Op 21 maart 2018 vindt de verkiezing plaats van de leden van de gemeenteraad van Assen. Politieke partijen die hun aanduiding (naam politieke groepering) willen registreren, kunnen  vóór 27 december 2017 hiertoe een verzoek indienen bij het centraal stembureau in het stadhuis van Assen.
De geregistreerde aanduiding komt dan boven de kandidatenlijst te staan en op het stembiljet. Partijen die al zijn geregistreerd bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Provinciale Staten of bij de Kiesraad, hoeven zich niet opnieuw aan te melden.

Waarborgsom

De waarborgsom voor de registratie bedraagt € 112,50. Dit bedrag moet worden gestort op rekeningnummer NL28BNGH0285000497 t.n.v. gemeente Assen, ovv waarborgsom registratie en de naam van de politieke groepering.

In te leveren stukken

Bij het verzoek tot registratie moet u het volgende overleggen:

  • een kopie van de notariële akte met de statuten van de vereniging;  (De Kieswet eist een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid)
  • een bewijs van inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel; 
  • betalingsbewijs van de waarborgsom; 
  • een verklaring van de politieke partij, waarin de aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangende gemachtigde is vermeld.

 

Vragen over de registratie? Dan kunt u terecht bij het team Burgerzaken in het Stadhuis,
Noordersingel 33 te Assen, telefoon 14 0592.