Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Op woensdag 21 maart 2018 vindt de verkiezing voor de gemeenteraad van Assen plaats. Hieronder vindt u informatie over deze verkiezing.

Inwoners van Assen met de Nederlandse nationaliteit die:

 • op de verkiezingsdag, 21 maart 2018, 18 jaar of ouder zijn;
 • voor 5 februari 2018 staan ingeschreven bij de gemeente Assen.

Inwoners met de nationaliteit van een van de EU-lidstaten
Inwoners van Assen met de Europese nationaliteit (van de EU-lidstaten) die:

 • op de verkiezingsdag, 21 maart 2018, 18 jaar of ouder zijn;
 • voor 5 februari 2018 staan ingeschreven bij de gemeente Assen.

Inwoners met een andere nationaliteit
Inwoners van Assen met een andere dan EU-nationaliteit die 5 jaar onafgebroken in Nederland wonen en ingeschreven stonden die:

 • op de verkiezingsdag, 21 maart 2018, 18 jaar of ouder zijn;
 • voor 5 februari 2018 staan ingeschreven bij de gemeente Assen.

Inwoners die op grond van een verdrag tussen een internationale organisatie en de Nederlandse staat in Den Haag verblijven.
Inwoners die in Nederland verblijven op grond van een verdrag tussen een internationale organisatie en de Nederlandse staat die:

 • 5 jaar onafgebroken in Assen wonen;
 • op de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn.

I.  Zelf stemmen

U ontvangt in de laatste week van februari 2018 op uw woonadres een stempas. Met deze pas kunt u zelf in een willekeurig stembureau in Assen uw stem uitbrengen.

Let op: u dient zich in het stembureau te identificeren!
U kunt hiervoor uw paspoort, identiteitsbewijs, of rijbewijs gebruiken. Deze documenten mogen voor deze verkiezing maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Voor de gemeenteraadsverkiezing kunt u niet stemmen in een stembureau buiten Assen. U kunt dus voor deze verkiezing geen kiezerspas aanvragen.
 

II. Stemmen bij volmacht

U kunt iemand anders voor u laten stemmen. Dit kan op twee manieren:

1. Onderhandse volmacht
Om een volmacht te geven voor de gemeenteraadsverkiezing moeten u en de gemachtigde beiden in Assen wonen en ieder een stempas hebben ontvangen. U kunt iemand anders voor u laten stemmen door de achterkant van uw stempas in te vullen en te ondertekenen. Dit kan nog op de verkiezingsdag zelf. Let er op dat u degene die voor u stemt een kopie van uw identiteitsbewijs meegeeft naar het stembureau.

2. Schriftelijke volmacht
In welke situaties kunt u een schriftelijke volmacht verlenen?

 •  U wilt iemand machtigen nog voordat u uw stempas heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u voor vakantie in het buitenland verblijft;
 • U heeft geen identiteitsbewijs of uw identiteitsbewijs is op 21 maart 2018 langer dan 5 jaar verlopen.

Voorwaarden:

 • U kunt alleen een volmachtbewijs aanvragen in de gemeente waar u staat geregistreerd. De gemachtigde moet ook in dezelfde gemeente wonen; 
 • De gemachtigde moet als kiezer zijn geregistreerd; 
 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem;
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen;   
 • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als iemand een andere persoon machtigt, mag hij vervolgens zelf niet meer stemmen.

Het is bij de aanvraag van een schriftelijke volmacht niet nodig om een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen.

Aanvragen schriftelijke volmacht

Met het aanvraagformulier dat u hieronder kunt downloaden kunt u een volmachtbewijs aanvragen.
U en de persoon die voor u gaat stemmen vullen hiervoor allebei een deel van het aanvraagformulier in.

Het ingevulde formulier stuurt u daarna per post naar:

Gemeente Assen
Eenheid Klant, team Burgerzaken/verkiezingen
Postbus 30018
9400 RA  Assen

of ingescand per e-mail naar: publieksbalie@assen.nl 

Uw schriftelijke verzoek moet uiterlijk 16 maart 2018 bij de gemeente binnen zijn. Als het verzoek is goedgekeurd, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen op de dag van de stemming. Uw stempas is daarmee niet meer geldig.

U kunt uiterlijk 20 maart 2018, 12.00 uur, bij het team burgerzaken van de gemeente Assen een vervangende stempas aanvragen. Wanneer u uw oude stempas toch terugvindt, mag u daarmee niet meer stemmen, dat kan alleen met uw nieuwe stempas.

De kandidatenlijsten zullen op 8 maart 2018 huis-aan-huis worden verspreid.

Op donderdag 15 februari is door de lijsttrekkers van de politieke partijen de stemhulp voor Assen gelanceerd. Ze deden dit door het gezamenlijk invullen van de stemhulp.

Weet u nog niet op wie u wilt stemmen? Bezoek onze online stemhulp dan via https://assen.mijnstem.nl of zoek de stemhulp op via de algemene website www.mijnstem.nl

VERKIEZING  GEMEENTERAAD 21 MAART 2018

Ter inzage proces-verbaal  I 4

Het proces-verbaal  I 4 waarin het centraal stembureau voor de verkiezing van de gemeenteraad op 9 februari 2018 heeft besloten tot:

 • de geldigheid van de kandidatenlijsten;
 • de handhaving van de kandidaten;
 • de nummering van de kandidatenlijsten,

ligt voor een ieder ter inzage bij het team Burgerzaken van de gemeente Assen.

Assen, 9 februari 2018.


De voorzitter van het centraal stembureau
voor de verkiezing van de gemeenteraad,
M.L.J. Out

 

Verkiezing Gemeenteraad

STEMMEN BIJ VOLMACHT

De burgermeester van de gemeente Assen maakt bekend dat het bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. MACHTIGING DOOR SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij het team Burgerzaken van de gemeente Assen zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
Het formulier kunt u ook downloaden: www.assen.nl 
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 16 maart 2018 door de kiezer worden ingediend bij de het team Burgerzaken van de gemeente waar hij/zij op 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd.
Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op 5 februari 2018 als kiezer zijn geregistreerd.
3. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
4. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen.
De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door het team Burgerzakenvan de gemeente Assen, Noordersingel 33. 


Plaats: Assen
Datum: 5 februari 2018


De burgemeester voornoemd,
M.L.J. Out


Referendum Inlichtingen- en veligheidsdiensten

HET AANVRAGEN VAN EEN VERVANGENDE STEMPAS


De burgemeester van Assen maakt bekend, dat voor het op woensdag 21 maart 2018 te houden referendum over de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten het volgende van toepassing is:

Om overal in Nederland te kunnen stemmen wordt u een stempas toegezonden. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.

Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u schriftelijk, uiterlijk 16 maart 2018, een vervangende stempas aanvragen. Mondeling aanvragen kan door bij team Burgerzaken in persoon te verschijnen. Het mondeling aanvragen van een vervangende stempas kan tot en met 20 maart 2018, 12.00 uur.

Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze stemming geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.


Nadere inlichtingen worden verstrekt door het team Burgerzaken, Noordersingel 33.


Plaats: Assen
Datum: 5 februari 2018


De burgemeester voornoemd,

M.L.J. Out