Bestuursakkoord Sterke wijken in een sterke stad

Halverwege deze bestuursperiode presenteren we u een nieuw bestuursakkoord. Helemaal nieuw? Nee dat niet. Want veel vraagstukken zoals op het gebied van energie, sociaal domein en levendigheid zijn nog net zo actueel als in 2018. Daar waar de eerste resultaten veelbelovend zijn, gaan we door met waar we aan begonnen zijn. Wel verleggen we als nieuw bestuur op onderdelen de koers. Zo geven we extra aandacht aan onze wijken. Wij gaan voor sterke wijken. Want daar vinden we onze inwoners!

Dit nieuwe bestuursakkoord is geen blauwdruk. Het is een open uitnodiging aan de stad en de gemeenteraad om samen met ons Assen mooier, sterker, gezonder en toekomstbestendig te maken. Wij zien in de samenleving voldoende energie en initiatieven om daar aan te werken.

Dit bestuursakkoord starten we met een gedeeld beeld van de stad. Hoe staan we ervoor? Waarin onderscheiden we ons? Daarna schetsen we onze ambitie en de opgaven waar we voor staan. Tot slot beschrijven we wat inwoners van ons kunnen verwachten. Want bij onze uitnodiging hoort helderheid over verwachtingen en een open bestuursstijl.

Hoofdstad van Drenthe

Wij zijn trots op onze stad. Assen is als Drentse hoofdstad een belangrijk regionaal centrum. We vervullen een belangrijke functie in de regio. Daarin hebben we met name op het gebied van wonen en economie aanvullende kwaliteiten op de stad Groningen. Gevarieerde wijken en een compleet woningaanbod maken Assen tot een aantrekkelijke woonstad voor uiteenlopende groepen. Die aantrekkelijkheid ligt ook in de uitgebreide stedelijke voorzieningen op het gebied van werk, zorg, cultuur, sport en recreatie. Assen zit duidelijk in de lift. Dat vertaalt zich in een voortdurend stijgend aantal inwoners.

Wijken als pijlers van de stad

Dat groeiend aantal inwoners vindt een prettig woonklimaat in bestaande en nieuwe buurten, die met name in Kloosterveen en het Centrum ontwikkeld worden. Wijken in Assen zijn veilig, compact en overzichtelijk. Speel- en ontmoetingsplekken nodigen uit tot dagelijks contact en betrokkenheid met de directe omgeving. Assenaren kijken naar elkaar om en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor welzijn, leefbaarheid en levendigheid in hun buurt. De voorzieningen in de wijk bieden inwoners ruime mogelijkheden tot zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling. Voor alle generaties met daarbij speciaal oog voor de behoeften van ouderen en kinderen. De wijken zijn de pijlers die de stad haar kracht en vitaliteit geven. De wijk is daarmee de schaal van de toekomst. 

Menselijke maat

Assen is een stad van de menselijke maat. Iedereen doet mee. Door te werken en actief te zijn als vrijwilliger. Een rijk verenigingsleven stelt hen in staat om in hun vrije tijd mee te doen aan activiteiten op het gebied van sport, bewegen, cultuur en welzijn. Voor een aantal inwoners is meedoen nog geen vanzelfsprekendheid. Door beperkingen, schulden of armoede hebben ze moeite hun plek te vinden. Zij kunnen rekenen op een stevig vangnet. Financieel en in de vorm van passende voorzieningen. Dat zorgt ervoor dat ook kwetsbare inwoners hun plek kunnen vinden in de samenleving.  

De menselijke maat vertaalt zich ook in de wijze waarop we in Assen met elkaar omgaan. Er is oog en ruimte voor verschillen tussen mensen. Onder andere met onze aanpak van de dienstverlening en communicatie geven we daarin als gemeente het goede voorbeeld.

Dynamische binnenstad

De binnenstad is vol dynamiek en daarmee voor inwoners en bezoekers een aantrekkelijke plek om te verblijven. Zij vinden hun weg naar het uitgebreide aanbod aan stedelijke voorzieningen zoals De Nieuwe Kolk, Drents Museum en het complete aanbod aan winkels en horeca.  Aansprekende sport- en cultuurevenementen zetten Assen op de kaart.

Scoren met onderwijs

De onderwijsvoorzieningen in Assen trekken scholieren en studenten uit de wijde omgeving. Zij kunnen er terecht voor voortgezet onderwijs en MBO. Met onderwijs scoort Assen goed. Het speelt in op nieuwe ontwikkelingen. Met name tussen MBO en bedrijven zijn nauwe contacten om het onderwijs beter te laten aansluiten bij de eisen van de arbeidsmarkt. De aanwezigheid en nabijheid van HBO en universiteit stimuleert innovatie. De TechHub is hiervan een sprekend voorbeeld.

Zorgstad

Assen is van oudsher een zorgstad. Inwoners uit stad en regio kunnen gebruik maken van een breed aanbod aan voorzieningen voor eerste en tweedelijnszorg. Het WZA krijgt daarbij een steeds prominentere rol in de regio. De zorgsector zorgt voor een substantieel deel van de werkgelegenheid in Assen. De hoogwaardige zorgvoorzieningen bieden kansen voor scholen en innovatieve bedrijven. Dankzij nieuwe technologie is het mogelijk om kwalitatief goede zorg thuis en in de wijk te bieden. 

Ambitie

Als gemeentebestuur zetten we ons de komende twee jaar voor Assen in. Dat doen we in de overtuiging dat we vanuit onze gezamenlijke visie en ambitie verschillen en tegenstellingen kunnen overbruggen. Samen met onze inwoners gaan we Assen mooier, sterker, gezonder en toekomstbestendig maken.

Oog voor elkaar

Assen is en blijft een sociale stad. Wijkbewoners hebben oog voor elkaar, doen vrijwilligerswerk en mantelzorg. Soms hebben ze daarbij een steuntje in de rug nodig. Daarvoor kunnen ze een beroep doen op de gemeente. Bijvoorbeeld via de buurtteams. Inwoners benutten hun eigen kracht. Iedereen is welkom, telt mee, doet mee en voelt zich gezien. Wij bieden daarbij de ondersteuning als inwoners die echt nodig hebben. Licht waar mogelijk. Intensief als het moet. Met de blijvende inzet van het Preventiefonds stimuleren we inwoners actief te worden en betrekken hen bij de samenleving. We werken aan de vernieuwing van de toegang tot ondersteuning. Ook hierbij stellen we met een versterking van de buurtteams de wijk centraal. Zo willen we bereiken dat inwoners de juiste ondersteuning krijgen op het juiste moment en de juiste plek.

Opgaven verbinden in de wijk

De komende jaren zetten we verdere stappen naar het toekomstbestendig maken van Assen. Duurzaamheid is daarom een belangrijk onderdeel in al onze activiteiten. Als pilotgemeente voor een aardgasvrije wijk leggen we de basis voor een wijkgerichte aanpak van het energievraagstuk. Een stevige betrokkenheid in de wijk draagt bij aan een succesvolle stedelijke energietransitie. Die willen we bereiken door sociale, fysieke en energieopgaven met elkaar te verbinden. Inwoners beslissen mee over de wijze waarop dit plaatsvindt. Belangrijk aandachtspunt is de betaalbaarheid van de transities. Ook hiervoor geldt: iedereen doet mee.

Met energie aan de slag

De energietransitie staat de komende periode boven aan  de agenda. Samen met inwoners en ondernemers gaan we met deze opgave aan de slag. Dat vraagt om extra inzet van communicatie en het stimuleren en organiseren van innovatiekracht. Voor de opwekking van hernieuwbare energie nemen we onze verantwoordelijkheid. Energie is een van de functies die een belangrijke plaats krijgt in de omgevingsvisie. Hierover gaan we in gesprek met inwoners en andere betrokkenen.

Wonen voor iedereen

Een gevarieerd woningaanbod is van oudsher een van de sterke punten van onze stad. Dat zorgt voor gevarieerde wijken en biedt kansen aan alle woningzoekenden.  Voor nieuwe woongebieden streven we naar 30% sociale woningbouw. In de nieuwbouw is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. De nieuwe buurt Het Havenkwartier biedt ruimte aan experimenten met onder andere circulair bouwen.

Levendig en leefbaar

De binnenstad krijgt een compacter karakter met een passend en aantrekkelijk kernwinkelgebied. Wonen en werken in de binnenstad krijgen meer ruimte. Daarmee vergroten we de levendigheid en leefbaarheid van het centrum. We onderzoeken mogelijkheden om leegstand verder te voorkomen. Met de herinrichting van het Koopmansplein ontstaat een aantrekkelijk gebied voor ontspanning en ontmoeting.
Levendigheid vinden inwoners ook in onze wijken. Met slimme combinaties van cultuur, kunst en sport stimuleren we hier vernieuwing van het aanbod aan voorzieningen en activiteiten. Jong en oud hebben daardoor volop mogelijkheden voor ontmoeting en ontdekking.  

Uitnodigend groen

We werken aan het behoud en het versterken van ecologische waarden en het groene karakter. Ook dat vergroot de aantrekkelijkheid van de stad. Een groene omgeving nodigt bovendien uit tot ontmoeting en een gezonde leefstijl. Asserbos en Duurzaamheidscentrum met straks de nieuwe stadsboerderij nemen hier een belangrijke plek in. We zien groene, veilige en snelle verbindingen in en tussen wijken inclusief binnenstad en met de regio via onder andere de doorfietsroute. Dat maakt vervoer met de fiets steeds meer tot een vanzelfsprekende keuze.

Aan het werk

Betaald werk voor iedereen is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Dat vraagt om een sterke economische infrastructuur met kansen voor nieuwe en bestaande bedrijven. Een breed aanbod aan werkgelegenheid biedt kansen aan de gehele beroepsbevolking. Samenwerking en afstemming in de Regio Groningen Assen is cruciaal voor zo’n evenwichtige economische ontwikkeling. Toerisme en recreatie is daarin een sector die we stimuleren en meer ruimte willen geven.

Sommige inwoners hebben moeite op eigen kracht aan werk te komen. Vanuit de participatiewet ondersteunen wij hen actief daarbij en slaan we zo nodig ook nieuwe wegen in. Om extra kansen te kunnen bieden, starten we een pilot met basisbanen.

Opgaven

We hebben niet veel geld in kas. Zo krijgen we minder geld van het Rijk. Komen er nieuwe taken bij zonder voldoende bijbehorende middelen. Inwoners doen een groter beroep op zorg en ondersteuning. En we zien ons geconfronteerd met diverse kostenstijgingen. Dat alles plaatst ons voor een grote financiële opgave en scherpe inhoudelijke keuzes. Het is onvermijdelijk dat dat hier en daar gaat wringen. Maar we streven ernaar de lasten zo evenwichtig mogelijk te verdelen en de maatschappelijke impact te beperken. Want de financiële krapte is wat ons betreft tijdelijk.

Daar waar we forse kostenstijgingen zien, onderzoeken we hoe we de uitgaven kunnen terugdringen. We zoeken dat onder andere in regionale samenwerking en efficiënter werken. Meer doen met minder middelen is een andere opgave waar wij en onze samenwerkingspartners voor staan. Waar mogelijk benutten we deze beweging voor het aangaan of intensiveren van samenwerkingsrelaties en het realiseren van vernieuwingen en innovaties. We blijven oog houden voor kansen die zich daardoor voordoen.

We willen de komende twee jaar benutten om de gemeentelijke financiën op orde te brengen. Inkomsten en uitgaven moeten structureel in balans zijn. En de reservepositie moet het mogelijk maken om ook in de toekomst tegenvallers op te vangen en voldoende flexibiliteit bieden om te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen. We starten met voorrang een herstelplan voor de gemeentelijke financiën. Daarmee willen we voor volgende colleges een stevig en toekomstbestendig financieel fundament leggen. De totstandkoming hiervan staat noodgedwongen onder hoge tijdsdruk.

Met inwoners en gemeenteraad

Als nieuw bestuur gaan we verder met vijf wethouders. Dit brede college stelt ons in staat volop te investeren in de ontmoeting met onze inwoners. U komt ons vaker tegen in uw wijk. Door het gesprek met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties krijgen wij een beter beeld van de energie in de samenleving maar ook van de zorgen die er leven. Daarbij gaan we ook op zoek naar het geluid van de minderheid. Ook daar willen we oor voor hebben. Iedereen doet mee. In onze dienstverlening willen we de inwoner meer centraal stellen. Dat past ook bij de omgevingswet die de initiatieven van inwoners en ondernemers als uitgangspunt neemt. We werken aan een omgevingsvisie die uitnodigt en zo min mogelijk beperkt.

Het open gesprek is ook wat we nastreven in het contact met de gemeenteraad. Wanneer we echt meters willen maken, zullen we af en toe over onze schaduw en onderlinge verschillen heen moeten springen. In het belang van onze inwoners en stad.  

Gesprekken voeren we ook elders in het land. Daar waar belangrijke besluitvorming en ideeontwikkeling plaatsvindt, komen we op voor de belangen van Assen. Het is belangrijk dat ons Asser geluid luid en duidelijk doorklinkt in plaatsen als Den Haag en Brussel. Waar nodig trekken we daarbij samen op met de regio of de andere grote Nederlandse gemeenten.