De Omgevingswet

De Omgevingswet is een Nederlandse wet die gaat over de fysieke leefomgeving. Met de fysieke leefomgeving bedoelen we alles wat we nodig hebben om hier te leven, wonen, werken en recreëren. Dan hebben we het over water, lucht, bodem, natuur, wegen, energie en gebouwen. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt alle wetten en regels hierover. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking. Op deze pagina leest u hoe wij ons hierop voorbereiden.

Waarom een Omgevingswet?

Er zijn nu nog veel verschillende wetten en regels voor de omgeving waarin u woont en leeft. Deze wetten en regels zijn soms erg ingewikkeld. De regels zijn niet meer geschikt voor de complexe maatschappelijke opgaven van nu, zoals bijvoorbeeld het aardgasvrij maken van een woonwijk. Voor inwoners zijn de regels en wetten moeilijk te begrijpen en niet overzichtelijk. Hierdoor komen goede initiatieven niet goed van de grond. Daarom komt er nu in Nederland een Omgevingswet één wet die alle wetten voor de leefomgeving vereenvoudigt, bundelt en moderniseert. De wetswijziging moet ervoor zorgen dat er duidelijkere regels en eenvoudigere procedures komen voor inwoners, bedrijven en organisaties die iets willen ontwikkelen in de gemeente.

Wat verandert er voor u?

Wilt u straks een boom kappen, een aanbouw aan uw woning, een schuur plaatsen of een inrit aanleggen? Dan kunt u vanaf 1 januari 2024 terecht bij het nieuwe Omgevingsloket. In het Omgevingsloket zijn alle regels van de overheid samengevoegd. U kunt daar direct zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft. U vraagt uw omgevingsvergunning straks aan via één loket. Hierdoor hoeft u straks niet ook nog naar andere organisaties, zoals de provincie of het Waterschap.

Voor het aanvragen van een vergunning bij het nieuwe Omgevingsloket is het volgende belangrijk:

  • Voor sommige vergunningen (bijvoorbeeld voor ingewikkelde zaken of grote bouwontwikkelingen) is vooraf overleg met de gemeente nodig. Dit overleg kunt u via het Omgevingsloket aanvragen.
  • U informeert uw omgeving over uw plannen. Wilt u bijvoorbeeld een aanbouw of schuur plaatsen dan informeert u uw directe buren. Wilt u een bedrijf beginnen in uw pand dan informeert u de bewoners uit uw straat. U moet bij uw aanvraag van de vergunning aangeven dat u aan ‘participatie’ hebt gedaan (u heeft uw omgeving betrokken) en wat de uitkomst daarvan is.

De termijn waarop u hoort of u een vergunning krijgt wordt ook korter. Bij eenvoudige aanvragen geldt dat u binnen acht weken hoort of u de vergunning krijgt. De gemeente kan dit een keer verlengen met maximaal zes weken. Als een besluit is genomen dan hoort u dit van ons en u kunt het terugvinden op www.officielebekendmakingen.nl. Een verleende vergunning is geldig na de dag waarop het besluit over de aanvraag bekend is gemaakt. Met uitzondering voor vergunningen voor activiteiten die u niet kunt herstellen zoals het kappen van een boom of het slopen van een gebouw. Deze is vier weken na de bekendmaking geldig.

Voor ingewikkelder vergunningaanvragen (bijvoorbeeld het wijzigen van een rijksmonument, een groot bouwplan of bij het starten van een complex bedrijf) is er een uitgebreidere procedure die ook langer duurt. De gemeente beslist dan binnen 6 maanden over de vergunningsaanvraag.

Omgevingsvisie en Omgevingsplan

De Omgevingswet vraagt van alle gemeenten en provincies om een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan te maken. In de omgevingsvisie staat hoe we nu en in de toekomst omgaan met ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. In onze Omgevingsvisie ‘Assen nog mooier’ leest u hoe Assen er in 2040 uit moet zien en wat  Assen een aantrekkelijke stad maakt. 

Op dit moment worden alle regels voor de inrichting van de fysieke omgeving vastgelegd in bestemmingsplannen. Dit gebeurt nu nog per wijk. Vanaf 2029 moeten alle bestemmingsplannen vervangen worden door één Omgevingsplan voor de hele gemeente Assen. In het Omgevingsplan staat alle informatie over bestemmingsplan-, milieu-, beleidsregels en verordeningen over de fysieke leefomgeving. Dit Omgevingsplan is belangrijk om bijvoorbeeld te checken welke regels er gelden als u een schuur wilt bouwen in de tuin. Al deze omgevingsplanregels komen in het nieuwe digitale Omgevingsloket te staan.