Deelname aan Europees Interreg onderzoek I2I: From Isolation to Inclusion

Spelen, Bewegen en Ontmoeten als manier om maatschappelijke vraagstukken te kunnen aanpakken In het vorige collegeprogramma is aangegeven dat er onderzoek/planvorming moet plaatsvinden voor nieuwe speel- en ontmoetingsplekken, om ontmoeting in de wijk te stimuleren. In het huidige bestuursakkoord “Sterke wijken, sterke stad" is spelen, bewegen en ontmoeten in wijken opnieuw een belangrijk speerpunt. We zien dit als een basis voor behoud en versteviging van een sterke stad. En als een manier waarop we maatschappelijke vraagstukken random leefbaarheid en gezondheid effectief kunnen aanpakken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het versterken van sociale inclusie, (positieve) gezondheid, en het tegengaan van eenzaamheid.

Aanpak langs twee sporen

In de uitvoering ligt onze focus op het bevorderen van ontmoeting in de wijk via speel- en ontmoetingsplekken. Dit willen we bereiken langs twee sporen:

Lange termijn:
Ontwikkelen van een visie op spelen, bewegen en ontmoeten, door deelname aan het Europees Interreg project I2I- From Isolation to Inclusion.

Korte termijn:
Ondersteunen, faciliteren en versterken van initiatieven uit de samenleving voor het (gezamenlijk) realiseren van speel- en ontmoetingsplekken.

Spoor voor de lange termijn: ontwikkelen van een visie

Assen heeft relatief veel speeltoestellen. Maar het is de vraag of deze nog aansluiten bij de behoeften van de inwoners. We willen weten hoe en of deze speelplekken kunnen bijdragen aan onze beleidsdoelstellingen. Daarom ontwikkelen we een visie op spelen, bewegen en ontmoeten. Op basis daarvan kunnen we vervolgens doelmatig en efficiënt inzetten op het verbeteren van de gezondheid en leefbaarheid van de Assenaren in de Asser wijken.
Voor de totstandkoming van deze visie maken we een analyse van de huidige speel- en ontmoetingsplekken. Ook gaan we in gesprek met de inwoners over ervaringen en behoeften rondom bewegen, spelen en ontmoeten. Dit doen we binnen het kader van een internationaal onderzoek naar het versterken van sociale inclusie: het lnterreg project from Isolation to Inclusion- I2I. Als onderdeel van dit project gaan we drie pilots ontwikkelen en toepassen in een nog nader te bepalen wijk in Assen. Het project loopt tot en met 2023. Het project geeft inzicht in wat werkt in het tegengaan van eenzaamheid en resulteert in Assen in een visie, die is gestoeld op analyses en op ervaringen uit de praktijk.

Toelichting op het Europees Interreg project 121- From Isolation to Inclusion

Het versterken van sociale inclusie wordt Europabreed ingezet als basis om complexe problemen zoals eenzaamheid te bestrijden. In dit kader kregen wij in 2019 de kans om samen met Europese partners onderzoek gaan doen in het Interreg-project 121. In dit project participeert Assen met 11 partners uit 7 verschillende landen. (Nederland, Belgie, Engeland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen). Meer informatie over I2I vindt u op de speciale Interreg website.

Werkwijze en resultaat

Binnen het project werken we vanuit de zogenaamde 'Quadruple helix'. Dit houdt in dat we steeds vanuit vier invalshoeken samenwerken. We maken een co-creatie tussen overheid, onderzoek, bedrijfsleven en eindgebruikers. Het beoogde resultaat van het project is tweeledig.

  1. Minder eenzaamheid door meer ontmoeting, door de realisatie van een ontmoetingsplek of -vorm in een wijk in Assen.
  2. Het creëren van bewustwording van problemen rond sociale inclusie/eenzaamheid in de publieke sector, en het vergroten van de efficiëntie en innovatiecapaciteit van de bestaande publieke dienstverlening.

De resultaten van het I2I project in Assen worden vastgelegd in een eindrapport inclusief onze ontwikkelde visie op spelen, bewegen en ontmoeten . Deze gegevens worden in Europees verband verzameld. Daarmee leveren we een bijdrage aan effectieve werkwijzen om eenzaamheid en inclusie in Europa aan te pakken.

Uitwerking van het project in Assen

In Assen onderzoeken we in welke wijk(en) de problematiek rond inclusie en/of eenzaamheid het grootst is. Voor deze wijk(en) brengen we vervolgens de risicogroepen, de huidige sociale infrastructuur/dienstverlening en het aantal en waardering van de huidige ontmoetingsplekken in beeld. Dit leggen we vast in de vorm van een nulmeting. Vervolgens werken we in ontwerpbijeenkomsten met alle betrokken stakeholders drie oplossingen uit. Voor Assen ligt de focus daarbij op het realiseren van vernieuwing/ontwikkeling van speel- en ontmoetingsplekken in de wijk. Ook onderzoeken we de rol van technologie, apps en games ter ondersteuning van het bevorderen van ontmoeting. De drie oplossingen worden in 2021 uitgewerkt tot pilots. Deze gaan we uitvoeren in 2022 en dan worden ze in 2023 geëvalueerd. Dit geeft inzicht in de effectiviteit van de veranderingen.

De drie ontwerpbijeenkomsten moeten ook bijdragen aan het tweede doel: meer bewustwording voor innovatieve oplossingen (cross-overs, technologie), zodat we tot een meer integrale publieke dienstverlening kunnen komen. In de aanpak sluiten we aan bij de bestaande werkwijze in Assen met de sociaal-fysieke wijkaanpak van Mijn Buurt Assen (MBA) en de ambitie om de leefbaarheid in de wijken te vergroten. Want een gezonde wijk draagt bij aan de kansen die inwoners hebben om zichzelf te ontwikkelen en te participeren in de maatschappij.

Waar staan we nu?

Het project I2I is in maart 2020 gestart met een bureaustudie en wijkanalyses. Hiermee is inzicht verkregen in de wijken waar eenzaamheid relatief hoog is en welke risicofactoren hierbij een rol spelen. Vervolgens is een stakeholderanalyse uitgevoerd. Op basis daarvan is een projectgroep samengesteld met interne en externe partners. De projectgroep gaat binnenkort van start met de voorbereidingen voor de eerste ontwerpbijeenkomsten. Voordat deze kunnen plaatsvinden, legt de projectgroep een advies voor aan het college voor de keuze van de wijk en/of doelgroep met en voor wie we de drie pilots gaan ontwikkelen.

Spoor voor de korte termijn: ondersteunen, faciliteren en versterken van initiatieven uit de samenleving. Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek is er behoefte aan snelle en concrete acties, die spelen, bewegen en ontmoeten stimuleren. Daarom zetten we in op het faciliteren en versterken van initiatieven uit de samenleving voor het (gezamenlijk) realiseren van speel- en ontmoetingsplekken. In de uitvoering van dit spoor bewegen we zoveel mogelijk mee met de bestaande energie bij bewoners. We ondersteunen bottom-up, concrete initiatieven of behoeften uit de stad, die relatief snel opgepakt kunnen worden. Zo hebben we inmiddels de Pump Track in Assen-Oost en de ontwikkeling van een speeltuin in Kloosterveen mede mogelijk kunnen maken. Ook gaan we samen met jongeren aan de slag om met hen ontmoetingsplekken te realiseren. Daarbij nemen we inzichten die er nu al zijn vanuit het I2I project mee.