Afkoppelen regenwater

In Assen stroomt op veel plekken regenwater via de dakgoot en regenpijp of via de verharding en kolken rechtstreeks het riool in. Dit regenwater, wat relatief schoon is, kan ook gebruikt worden om de grond in te lopen. Doordat het regenwater naar het riool loopt, raakt het rioolstelsel overbelast bij heftige buien. Hierdoor ontstaat er wateroverlast op straat. 

Door de klimaatverandering ontstaan er vaker heftige regenbuien en lange periodes van droogte, beide vooral in de zomer. Het water op geschikte plekken met een zandbodem de grond in laten lopen is goed voor de grondwaterstand in droge perioden. Daar waar, door de aanwezigheid van een ondiepe leemlaag, de bodem niet geschikt is om regenwater de grond in te laten lopen wordt afgeraden om het regenwater rechtstreeks de bodem in te laten lopen.

Voor nieuwbouwwoningen is het afkoppelen van regenwater sinds 1 januari 2008 verplicht. Om Assen verder te verduurzamen is er een subsidie voor particulieren, bedrijven en instellingen die zelf regenwater willen laten afkoppelen. 

Voordelen van afkoppelen

 • Beter voor het milieu
 • Zuiveringsinstallaties werken beter door minder aanbod van regenwater.
 • Kan helpen om verdroging tegen te gaan doordat grondwaterstand in droge zomers minder wegzakt.
 • Ingeval de verharding wordt vervangen door groen:
  - Vergroot de biodiversiteit 
  - Draagt bij aan verkoeling 

Hoe werkt de subsidie?

Voor het afkoppelen kunt u een subsidie aanvragen als particulier, bedrijf of instelling. 
Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de grootte van het afgekoppelde of verwijderde verharde oppervlak, zie tabel hieronder. Wie in het beheergebied van het waterschap Hunze en Aa’s woont kan per aanvraag € 25,- aanvulling krijgen op de bijdrage van de gemeente Assen. Dit kunt u aangeven op het aanvraagformulier. 

Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de grootte van het afgekoppelde of verwijderde verharde oppervlak
Grootte afgekoppeld oppervlak per aanvrager   Basisbedrag subsidie
De eerste 150 m2     € 2,67 per m2
Van 150 tot 1000 m2     € 2,50 per m2
Boven 1000 m2      € 2,00 per m2 

U kunt de subsidie direct aanvragen via dit formulier:

PDFAanvraagformulier Subsidieregeling Hemelwater 2021-2022.pdf - 161 kB

Als u niet over print- en scanmogelijkheden beschikt, kunt u via subsidies@assen.nl een papieren formulier aanvragen.

Afkoppelen verhard oppervlak 

Naast de subsidie voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van het dak of verharding is het ook mogelijk om een subsidie te krijgen voor het verwijderen van een verhard oppervlak. Dit noemen we het vergroenen van de tuin. 

Voorwaarden

 1. De aanvrager woont in de gemeente Assen; 
 2. U bent eigenaar van de woning of bijgebouw. Bent u de huurder? Dan heeft u toestemming van de eigenaar; 
 3. U doet de aanvraag via het Aanvraagformulier Subsidieregeling Hemelwater 2021-2022;
 4. Het college kan u vragen om aanvullende stukken aan te leveren, wanneer dit noodzakelijk blijkt voor het beoordelen van de aanvraag. 
 5. Nadat de subsidie is toegekend, moeten de werkzaamheden binnen 3 maanden starten
 6. Nadat de subsidie is toegekend, moeten de werkzaamheden binnen 6 maanden gereed zijn. 
 7. De subsidieontvanger stelt de subsidieverstrekker in kennis als hij start met de uitvoering. De subsidieverstrekker heeft de mogelijkheid om de locatie vooraf aan de werkzaamheden te bezoeken en de werkzaamheden bij open sleuf te controleren. Dit bezoek en controle gebeurt tijdens kantooruren. De controle wordt minimaal drie werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aangevraagd. 
 8. De regenpijp is nu nog aangesloten op het openbaar gemengd (of vuilwater)riool en niet al eerder afgekoppeld. 
 9. Het af te koppelen oppervlak waar het om gaat is minimaal 40 m2. U berekent het oppervlak aan de hand van de plattegrond (dus niet een schuin dak). Het af te koppelen oppervlak wordt duidelijk aangegeven op een plattegrond. 
 10. Het moet duidelijk zijn wat er met het regenwater gebeurt na afkoppeling van de regenpijp. Het moet bijvoorbeeld kunnen infiltreren in uw eigen tuin en het mag geen negatief effect hebben op de omgeving. Bij een bui die gemiddeld eens per twee jaar voorkomt, is dat zo’n 20 liter per m2. Bij een oppervlakte van 40 m2, moet er dan dus ruimte zijn voor het regenwater van 800 liter. En bij het afkoppelen van bijvoorbeeld 100m2, is dat al 2000 liter! Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.riool.info/regen-opvangen-in-de-tuin 
 11. Alleen bestaande panden komen in aanmerking voor subsidie. 

Subsidieregeling

Besluit “Subsidieregeling Afkoppelen Hemelwater 2021 en 2022” door het college van B&W.