Ecologisch bermbeheer

Elke lente en zomer kunnen we in Assen genieten van bloemrijke bermen in de wijken en langs de wegen in het buitengebied.

Paarse bloemen in de berm

Ecologisch bermbeheer houdt in:

  • er wordt 1 of 2 keer per jaar gemaaid (meestal in juni en oktober). Voedselarme bermen hoeven alleen maar in september gemaaid te worden.
  • het maaisel wordt afgevoerd, zodat de voedselrijkdom van de berm minder wordt. Hierdoor krijgt de berm meer soorten bloemen en krijgen bijzondere soorten de kans om zich te vestigen
  • door op verschillende plaatsen verschillend te maaien ontstaat er meer variatie aan natuur in de stad. Dit geeft kruiden en bloemen de kans om zich uit te zaaien.
  • dieren zoals vlinders en insecten, vogels en kleine zoogdieren profiteren van de verschillende plantensoorten voor voedsel, schuilmogelijkheid en voortplanting. Maar ook als een verbinding tussen verschillende leefgebieden.

Oevers

Veel oevers worden ecologisch beheerd, vergelijkbaar met de bermen. Doordat oevers bij watergangen overgaan van droog (boven aan de helling) naar nat (bij de waterspiegel) is hier veel variatie aan plantensoorten te verwachten. Voor watergebonden dieren, zoals salamanders en kikkers is de oever een belangrijk leefgebied.

Langs de oevers in Assen komen onder andere de volgende plantensoorten voor: zwanenbloem, waterweegbree, dotterbloem, valeriaan.

Oevers