Nieuwbouwplan Pelikaanstraat

Hieronder vindt u een overzicht van antwoorden op vragen over de woningbouwplannen aan de Pelikaanstraat. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via info@assen.nl of bel naar ons algemene telefoonnummer: 14 0592. 

Woningbouwplannen

Hoe ziet het plan er uit?

Het plan bestaat uit dertien rijwoningen. Een rij van zeven woningen en een rij van zes woningen. In de bijlage vindt u een ontwerpschets van het plan en een impressie van de woningen. De woningen zijn bereikbaar via de Pelikaanstraat.

Hoe hoog wordt er gebouwd?

De maximale bouwhoogte is negen meter. De goot is maximaal zes meter hoog. De woningen hebben allemaal een kap in de vorm van een puntdak. 

Waar moeten de toekomstige bewoners parkeren?

In de noordwesthoek worden vijftien parkeerplaatsen gemaakt. Hier kunnen de bewoners hun auto parkeren. Eén hoekwoning krijgt een parkeerplaats op eigen terrein. In totaal komen er dus zestien parkeerplaatsen voor dertien woningen. 

Wanneer start de bouw?

De exacte startdatum is nog niet bekend. Eerst moet het wijzigingsplan worden beoordeeld en vastgesteld. Vervolgens zal, voordat de bouw staat, de bodem schoongemaakt worden (bodemsanering). Zodra er een datum bekend is, infomeren wij u hierover.

Wie gaat er bouwen?

Geveke Bouw uit Haren gaat de woningen bouwen.

Moet er geheid worden?

Als er geheid moet worden gebeurt dat met schroefpalen. Deze methode veroorzaakt de minste overlast.

Moeten er bomen wijken voor het woningbouwplan?

Bij het maken van de plannen is er zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanwezige groenstructuur. Zoals het nu lijkt, zal er één boom op het terrein gekapt moeten worden. Hiervoor wordt een kapvergunning aangevraagd. Er geldt dan een herplantplicht. Op het moment dat deze vergunning wordt aangevraagd publiceren wij dat o.a. in de Berichten van de Brink in de AsserCourant en kan er eventueel een zienswijze (bezwaar) worden ingediend.

Waar rijdt het bouwverkeer langs?

De bedoeling is dat het bouwverkeer  via de Overcingellaan naar de Pelikaanstraat rijdt. Er vinden ook werkzaamheden plaat tussen de Vredeveldse weg en Rolderhoofdweg. De route van het (bouw)verkeer zal goed afgestemd moeten worden. Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden, zullen we u hier nog uitgebreider over informeren.

Bodemsanering

Waarom moet de grond aan de Pelikaanstraat gesaneerd worden?

Tot 1945 lag op deze plek een vijver. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog is deze vijver dichtgegooid met grond, puin en huishoudelijk afval. Uit bodemonderzoek blijkt dat de eerste meter van de locatie licht verontreinigd is met glas, puin, aardewerkresten en kolengruis houdende grond.  Om de grond geschikt te maken voor  ‘wonen met tuin’, zal de eerste meter van de grond gesaneerd worden.
 
De bodemlaag van 1 tot 4 m diep is licht tot sterk verontreinigd. Deze verontreinigingen verplaatsen zich niet in de grond of in de lucht. Daarmee vormen ze geen risico’s vormen voor de gezondheid. Met andere woorden, er wordt een gezond woonklimaat gegarandeerd. Voor de zekerheid heeft de gemeente Assen de GGD verzocht om naar de verontreinigingssituatie te kijken. De GGD heeft bevestigd dat er na het uitvoeren van de bodemsanering zonder gezondheidsrisico’s op deze locatie gewoond kan worden.

Hoe gaat de gemeente de grond saneren?

Om te zorgen dat de nieuwbouwlocatie geschikt is voor “wonen met tuin” zal de gemeente Assen de eerste meter grond saneren. Deze eerste meter grond wordt afgegraven en afgevoerd. Er komt schone grond voor in de plaats. Tussen de schone laag en de achterblijvende verontreinigde grond wordt een worteldoek / wegenbouwfolie aangebracht.

Waarom saneert de gemeente Assen niet de totale gedempte vijver?

Om de vijver compleet te saneren (tot 4 meter diep) moeten grote technische ingrepen genomen worden. Dat heeft invloed heeft op de bestaande woningen. Dit zou bijvoorbeeld tot verzakkingen kunnen leiden. Er is een afweging gemaakt tussen kosten en risico’s. Daarbij is de variant om de eerste meter te saneren als beste optie naar voren gekomen. Na het uitvoeren van de bodemsanering kan er zonder gezondheidsrisico’s gewoond worden. Deze variant wordt in Nederland op heel veel plaatsen toegepast.

Zorgt het achterblijven van bodemverontreiniging in de ondergrond voor gebruiksbeperkingen?

Ja die zijn er. Dit geldt echter alleen voor de nieuwe bewoners. Deze kunnen bijvoorbeeld niet zomaar een diepe vijver (> 1 meter) in de tuin aanleggen.  Een grondwaterbron om de tuin te besproeien is niet toegestaan.