Assen zet volgende stappen in de energietransitie 

PERSBERICHT

Werken aan een CO2-neutrale en nog mooiere stad

Assen heeft de afgelopen jaren flinke stappen gezet in de energietransitie. Zo wekken inwoners en bedrijven steeds meer hernieuwbare energie op en zijn de eerste zonneparken in Assen een feit. Ook stimuleert de gemeente energiebesparende maatregelen en worden andere manieren van verwarmen onderzocht, zoals in de Lariks en Kloosterveen. Toch is er meer nodig als Assen in 2050 een CO2-neutrale stad wil zijn. Assen sluit zich daarom aan bij de landelijk aangescherpte klimaatdoelen voor 2030. Dit betekent 55% CO2-reductie ten opzichte van 1990. 

Wethouder Karin Dekker: “Als we deze doelen willen halen, moeten we nu gaan versnellen. Daarom zetten we nu de volgende stappen in het besparen van energie, het verduurzamen van onze gebouwen en ons vervoer en in de opwek van hernieuwbare energie.”

Onlangs zijn de Regionale Energie Strategie Drenthe (RES 1.0) en de Transitievisie Warmte  vastgesteld. In de actualisatie van de Visie Energietransitie Assen 2030 zijn deze plannen gebundeld, samen met nieuwe plannen op het gebied van bijvoorbeeld het energiesysteem. Er zijn duidelijke energiedoelen opgesteld die zijn uitgewerkt in concrete acties. De gemeenteraad bespreekt de plannen op 10 en 17 februari.

Iedereen doet mee

De energietransitie heeft gevolgen voor iedereen in Assen. Ook hebben inwoners en bedrijven innovatieve ideeën die de energietransitie verder kunnen brengen. Assen wil deze positieve energie benutten door samen met inwoners, bedrijven en overheden met de energietransitie aan de slag te gaan.

Wethouder Dekker: ”Met wijkgerichte aanpakken kijken we samen met de inwoners naar andere manieren van verwarmen en energie besparen. We zoeken daarbij naar haalbare en betaalbare oplossingen. Als iedereen in Assen meedoet is dat een enorme impuls voor het vergroten van de leefbaarheid in de wijken.” 

Minder energieverbruik en verduurzaming

Een belangrijk doel voor de komende jaren blijft het energieverbruik te verminderen. De gemeente gaat buurtinitiatieven ondersteunen en inzetten op grootschalige opwek van zonne-energie op bedrijfsdaken. Daarnaast stimuleert Assen duurzame en gezonde alternatieven van vervoer zoals de fiets en elektrisch vervoer en gaat Assen de komende jaren meer laadpalen installeren. Ook wil Assen dat in 2025 de bevoorrading van de binnenstad emissieloos plaatsvindt. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door haar eigen gebouwen en voertuigen de komende jaren te verduurzamen. Het is de verwachting dat de impuls aan de energietransitie zorgt voor nieuwe banen: goed voor de Asser economie.

Opgaven voor de toekomst

De actualisatie benoemt zes opgaven, namelijk:

  • veruurzamen van de Asser woningvoorraad, 
  • verduurzamen van de Asser economie, 
  • verduurzamen van mobiliteit, 
  • vergroten van (grootschalige) opwek van hernieuwbare energie, 
  • verduurzamen van de eigen organisatie 
  • systeemintegratie en energie-infrastructuur. 

Wethouder Dekker: ”een nieuwe opgave is het werken aan systeemintegratie. Ons huidige energiesysteem is overzichtelijk met een gasnet en een elektriciteitsnet en één netbeheerder. Dit verandert in de toekomst. Er komen meerdere duurzame bronnen, zoals aquathermie, geothermie en zonne-energie, er komen meerdere partijen die energie aanbieden en we willen al deze vormen van energie aan elkaar kunnen koppelen en opslaan. Ik vind het daarbij belangrijk dat de infrastructuur onder publieke regie blijft vallen. “