B en W presenteren sluitende begroting voor 2021

PERSBERICHT

B en W van Assen presenteren een sluitende begroting voor 2021. Ook de meerjarenprognose voor 2022-2024 is sluitend. Dat stemt het college tot tevredenheid. B en W schrijven dit in de aanbiedingsbrief die behoort bij de begroting voor volgend jaar. De begroting 2021 wordt op 2 en 5 november behandeld in de gemeenteraad.

Volgens B en W is het college er in geslaagd de lijn uit het herstelplan voort te zetten en de begroting in balans te houden. “Daarmee houden we autonomie over onze uitgaven en zijn we in staat om middelen te reserveren voor nieuw beleid, omdat wij in de toekomst van onze stad willen blijven investeren.” Extra geld komt er bijvoorbeeld voor de integrale wijkaanpak, een rode draad in het bestuursakkoord.

Het college formuleert in de begroting een aantal duidelijke uitgangspunten. Assen moet een sociale stad zijn waar kwetsbare inwoners op de gemeente kunnen rekenen. Wie de weg weet, krijgt de ruimte, wie een steuntje in de rug nodig heeft, krijgt begeleiding. Daarnaast spreken B en W de ambitie uit een inclusieve stad te zijn waar iedereen kan deelnemen aan de samenleving.

Centrumgemeente

Voor de inwoners moet Assen bovenal een plezierige woonstad zijn met een hoog voorzieningenniveau. In Assen is het prettig wonen, werken en recreëren. Natuur is altijd dichtbij. Het college wil ondernemers de ruimte bieden om dat te doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Als centrumgemeente wil het college een sterke en economische motor zijn voor een grotere regio.

In de ogen van B en W staat Assen voor een belangrijk jaar. In 2021 worden de Woonvisie, de Omgevingsvisie en de Binnenstadvisie verder tot uitvoering gebracht.
Daarnaast geeft het college in 2021 uitvoering aan zijn beleid op het gebied van laaggeletterdheid, onderwijsachterstanden, armoede en schulden en inclusie. “We willen de zelfredzaamheid van onze inwoners vergroten én hen blijven helpen die het echt nodig hebben. Zo verstevigen we onze aanpak in het sociaal domein steeds verder.” 

Sportakkoord en uitvoeringsagenda Cultuur

Ook gaan B en W verder met de uitvoering van de EZ-agenda, het sportakkoord en de uitvoeringsagenda cultuur. “Dat doen we vol enthousiasme verder samen met betrokken partijen in de stad. We kijken samen met hen hoe we het aanbod completer en aantrekkelijker kunnen maken.”

Geheel zorgenvrij is het college niet. Zo krijgt de gemeente structureel te weinig geld om alle uitgaven te betalen. Daarnaast wordt Assen in allerlei circulaires voortdurend geconfronteerd met financiële plussen en minnen. “Het voelt soms als het sturen op dagkoersen. Dat vormt een wankele basis voor het opstellen van sluitende begrotingen.” 

PDFprogrammabegroting_assen_2021 (pdf - 15 MB)

PDFaanbiedingsbriefbegroting 2021 (pdf - 342kB)