Begroting 2019

PERSBERICHT

Inzetten op realisering ambities bestuursakkoord, zorgen over sterke kostenstijging sociaal domein

Voortvarend aan de slag met het realiseren van de ambities in het bestuursakkoord “Samen duurzaam verder”. Maar tegelijkertijd ook zoeken naar oplossingen voor de sterke stijging van kosten binnen het sociaal domein.
Het zijn uitgangspunten die voor het College leidend zijn geweest bij het opstellen van de programmabegroting 2019. Die is inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad, die zich op maandag 5 november en donderdag 8 november over de (financiële) plannen van de gemeente Assen zal buigen.

Voor het realiseren van de ambities in het bestuursakkoord stelt het college de raad voor om de komende vier jaar in totaal 19,8 miljoen euro in de stad te investeren. Daarnaast is op jaarbasis gemiddeld 3,5 miljoen euro nodig voor realisatie van de andere ambities uit het bestuursprogramma.

Geld dat onder meer wordt besteed aan het samen met bewoners verder verduurzamen van de stad. Bijvoorbeeld door het realiseren van aardgasvrije wijken, het beschikbaar stellen van zonneleningen en de aanleg van zonneparken. Het Duurzaamheidscentrum blijft een voorname rol spelen als het gaat om natuureducatie voor Assenaren van alle leeftijden.

Het College gaat ook verder aan de slag met de binnenstad. Samen met de binnenstadsorganisatie Vaart in Assen (VIA) wordt uitvoering gegeven aan de binnenstadsvisie. Met een nieuw evenementenbeleid wordt aansluiting gezocht bij de sterke punten van Assen.

De economische agenda die samen met de partners wordt opgesteld en een groeiende economie geven samen een goede strategische basis voor het verder versterken van de stedelijke economische structuur. Het College zet in op behoud en groei van werkgelegenheid in de stad.
Er vindt een herijking plaats van de kaders voor de participatiewet en het streven is er op gericht dat iedereen bijdraagt aan de Asser samenleving.

Samen met de Assenaren wil het College inzetten op een veilige stad. De criminaliteit neemt af, maar er is sprake van een stijging van overlast. Een te ontwikkelen pakket aan maatregelen moet er voor zorgen dat het ervaren van overlast door Assenaren vermindert.

Maar ook het verbeteren van de fietsinfrastructuur in de stad, de aanleg van een fietssnelweg, het revitaliseren van woonbuurten onder de vlag van “Mijn Buurt Assen” en een effectieve inzet van buurtteams zijn ontwikkelingen die het College in deze collegeperiode wil voortzetten.

Kostenstijgingen sociaal domein

Zorgen baart het oplopen van de kosten binnen het sociaal domein. Het kabinet voorziet onvoldoende in het beschikbaar stellen van toereikende financiële middelen met name voor jeugdhulpverlening en WMO. Net als bij andere gemeenten zorgt dat ook bij de gemeente Assen voor een zorgelijke financiële situatie. Samen met de raad wordt inmiddels gezocht naar structurele oplossingen om de stijgende kosten binnen het sociaal domein tegen te gaan. Daarover heeft met de gemeenteraad inmiddels een eerste verkenning plaats gevonden. 

Dat laat onverlet dat het College voorziet dat ook in 2019 de reserves aangewend dienen te worden om de toenemende kosten op te vangen. Overigens is het College van B& W van mening dat het kabinet tot een meer reële handelswijze zal moeten komen als het gaat om het beschikbaar stellen van gelden voor het sociaal domein. Onder meer in G40-verband is dat thema in Den Haag nadrukkelijk geagendeerd.

Vrije ruimte reserves

Het College stelt aan de raad voor om specifiek met het oog op de realisatie van de ambities uit het  bestuursakkoord eenmalig 10 miljoen euro te onttrekken uit de vrije ruimtes in de reserves. In te zetten om de ambities in het sociaal domein, op het terrein van duurzaamheid en in de binnenstad financieel tot uitvoering te kunnen brengen. Het College is van mening dat daarmee duurzaam geïnvesteerd wordt in de Asser samenleving en de inzet van reserves daarom verantwoord is.
Het meerjarenperspectief 2020-2022 laat een positief beeld zien. Ook daarom is het volgens het College van B&W verantwoord om in 2019 eenmalig gebruik te maken van de inzet van de vrije ruimte in de algemene reserve.

PDFProgrammabegroting gemeente assen 2019.pdf

PDFRaadsvoorstel programmabegroting 2019.pdf