Coalitiepartijen Assen presenteren nieuw Bestuursakkoord 

PERSBERICHT

‘Dichtbij en daadkrachtig.’ Dat is hoe het nieuw beoogde college de komende vier jaar de stad gaat besturen. Door de wijken in te gaan en elkaar te ontmoeten. Vanmiddag presenteerden Stadspartij PLOP, ChristenUnie, ASSEN CENTRAAL, VVD en de SP hun plannen. In het nieuwe Bestuursakkoord zijn wijken en bewoners de basis. Zorg en dienstverlening worden zo dichtbij mogelijk georganiseerd. Er wordt flink geïnvesteerd in wonen en werkgelegenheid. Inwoners en ondernemers bouwen actief mee aan hun eigen stad. Ook jongeren krijgen hierin alle ruimte. Het nieuwe college maakt 1 miljoen euro vrij voor jongereninitiatieven en jongerenbeleid.

In het nieuwe Bestuursakkoord staat ontmoeting centraal. Het college investeert in een aantrekkelijke binnenstad waar iedereen met open armen wordt ontvangen. Assen is een groeiende stad en het college zet zich dan ook in voor het behoud en de groei van krachtige werkgelegenheid. Ondernemers krijgen daarbij een warm welkom en worden actief uitgenodigd om de samenwerking met het onderwijs te zoeken. 

Preventie 

Ook in de wijken kiest het college voor de menselijke maat waarbij ontmoeting centraal staat en iedereen mee kan doen. Zorg moet beschikbaar zijn voor hen die dat nodig hebben. Nu, maar ook in de toekomst. In totaal maakt het college 4 miljoen euro vrij voor preventie. Een gedeelte daarvan is voor het al bestaande Preventiefonds. Een ander deel wordt besteed via een wijkgerichte aanpak. Bijvoorbeeld aan voorzieningen in de wijk die de sociale infrastructuur versterken. De slagkracht van Mijn Buurt Assen wordt daarbij vergroot. Ontmoeten vraagt ook om een veilige omgeving. Inwoners en bezoekers durven zichzelf te zijn en kunnen veilig over straat. Daarom investeert het college extra in het team Handhaving en toezicht. 

Wonen

Er zijn betaalbare huizen nodig. Naast de bouw van woningen in de bestaande stad, wil het college ook minimaal 500 woningen in Kloosterveen laten bouwen. Daarnaast wordt er stevig ingezet op sociale en betaalbare koopwoningen. Ook in duurzaamheid wordt extra geïnvesteerd. Het college wil meters maken met de Energietransitie. Belangrijkste focus daarbij is het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Ook hiervoor gaat het college de wijken in. Iedereen moet namelijk mee kunnen doen en de mogelijkheid krijgen om het huis betaalbaar te verduurzamen.

Portefeuilleverdeling

Bij de presentatie van het bestuursakkoord werd ook de portefeuilleverdeling bekendgemaakt. De verschillende portefeuilles zijn verdeeld over de vijf wethouders. Ook vervult elke wethouder de rol van wijkwethouder voor twee wijken: 

Bert Jan ten Oever (Stadspartij PLOP) 
Economie en werkgelegenheid • Binnenstad • Stadsmarketing • Cultuur • Groen, grijs en afval • Milieu (RUD) • Wijkwethouder van Kloosterveen en de Lariks

Cor Staal (ChristenUnie)
Wonen • Stadskwartier • Omgevingswet (Ruimtelijke ordening) • Participatie, meedoen, schuldhulpverlening en armoede • Inburgering • Bestuurlijke netwerken en lobby • Regio Groningen-Assen • Drenthe 4.0 • Wijkwethouder van Centrum en Peelo

Albert Smit (ASSEN CENTRAAL) 
Financiën • Vastgoed en Grondbedrijf • Sport • Uitbreiding Kloosterveen • Gezondheid (GGD), GGZ en Verslavingszorg • Wijkwethouder van Assen-Oost en de buitendorpen

Martin Rasker (VVD) 
Duurzaamheid en energietransitie • Wijken (coördinerend) • Digitalisering • Onderwijs en arbeidsmarkt • Verkeer en vervoer • Recreatie en toerisme • Evenementen • TRZ en TT • Rijksdiensten • Wijkwethouder van Assen-West en Marsdijk

Jan Broekema (SP)
WMO en Jeugdzorg • Jongeren • Welzijn • Inwoners en participatie • Diversiteit • Preventie • Wijkgericht werken • Personeel en organisatie • Bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing • Publieke dienstverlening • Dierenwelzijn • Wijkwethouder van Noorderpark en Pittelo

PDFGA Bestuursakkoord.pdf - 3 MB