College Assen wil pacht landbouwgronden verduurzamen

PERSBERICHT

Het college van B&W van Assen stelt de gemeenteraad voor om de verpachting van landbouwgronden te verduurzamen. Dit betekent dat de pachters maatregelen moeten nemen om duurzamer te gaan werken. Hierbij kunnen ze kiezen uit een pakket met opties zoals het toepassen van mechanische onkruidbestrijding in plaats van chemische bestrijding en het gebruiken van ruwe mest of compost. Daarnaast zijn er een aantal zaken niet meer toegestaan. Zo mogen er vanwege de milieubelasting geen bloembollen, lelies en uien worden geteeld op gemeentelijke gronden.

De gemeente heeft zo’n 500 hectare landbouwgrond die ze verpacht. Het grootste deel van de gronden wordt telkens voor 1 jaar verpacht. De raad vroeg eerder in een motie om een voorstel voor een duurzamer gebruik van de gronden zodat de milieubelasting afneemt.

Het college heeft hierop opdracht gegeven aan een adviesbureau om met een advies te komen. Het adviesbureau heeft gesproken met zowel de pachters als met vertegenwoordigers uit de water- en milieuhoek. Dit heeft geleid tot een advies waarbij de pachters die jaarlijks pachten, zelf kunnen kiezen uit een pakket maatregelen. Van dit pakket moeten ze minimaal drie maatregelen uitvoeren om te kunnen blijven pachten. Voeren ze meer maatregelen uit dan gaat de pachtprijs naar beneden. Op deze manier wordt duurzamer werken beloond. Kan een pachter na een jaar niet voldoen aan het minimum van drie eisen, dan wordt de pacht beëindigd. 

Het college neemt het advies van CLM over. Belangrijk hierbij is dat op deze manier de bestaande pachters die soms al meer dan 20 jaar dezelfde gronden jaarlijks pachten in principe kunnen blijven pachten.

Het is de bedoeling om de verpachting volgens een groeimodel verder te verduurzamen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bestuurscommunicatie- 06-30290005
Voor informatie van het adviesbureau CLM dat het onderzoek heeft uitgevoerd, kunt u contact opnemen met Wim Dijkman 06 55696320