Coronasteun cultuursector voor instellingen, zzp’ers en amateurs

PERSBERICHT

Om de culturele sector zo goed mogelijk te ondersteunen laat de gemeente Assen de € 1,132 miljoen aan coronamiddelen van het Rijk voor cultuur geheel ten goede komen aan culturele instellingen, zzp’ers en amateurorganisaties. Het meeste geld gaat naar de instellingen, die in het geval van het Drents Museum en DNK tonnen aan inkomsten zijn misgelopen in de eerste helft van 2021. Verder vindt de gemeente het belangrijk om culturele zzp’ers en amateurorganisaties te ondersteunen. Zij zijn een cruciaal onderdeel van de lokale culturele infrastructuur. 

Uit het tweede noodsteunpakket voor de cultuursector van het Rijk ontving de gemeente Assen 
€ 1,132 miljoen  voor de eerste helft van 2021. Anders dan bij het eerste steunpakket dat het Rijk voor de tweede helft van 2020 beschikbaar stelde, is dit bedrag niet voldoende om alle geleden schade te compenseren. Deze bedraagt ongeveer € 1,6 miljoen. Dit blijkt uit een inventarisatie onder de culturele instellingen in Assen. Daarom is het beschikbare budget naar rato verdeeld. De hoogte van de geleden schade was daarbij leidend. 

Opdrachten en projecten voor zzp’ers 

Uit eigen onderzoek blijkt dat ook de amateursector en zzp'ers volop te maken hebben met de gevolgen van corona. Met name zzp’ers hebben tot nu weinig gebruik kunnen maken van coronasteun maatregelen vanuit het Rijk. Terwijl het onderzoek laat zien dat vele van hen voor een groot deel wel afhankelijk zijn van inkomsten uit culturele activiteiten. De gemeente bestemt nu dan ook € 150.000,- voor deze groep. Het is daarbij niet mogelijk om directe inkomenssteun te verschaffen aan zzp’ers. Daarom worden de middelen beschikbaar gesteld aan culturele organisaties voor opdrachten en projecten, waarin zzp’ers uit verschillende disciplines aan de slag kunnen. Dit zal variëren van beeldende kunstenaars tot uitvoerende musici. Zo worden zo veel mogelijk zzp’ers in staat gesteld om  weer inkomsten te genereren en aan het werk te kunnen op het moment dat de corona maatregelen dit toelaten. Een deel van het budget wordt ingezet voor ondersteuning op korte termijn. De gemeente vertaalt hierbij de uitkomsten van het onderzoek naar de situatie van zzp’ers in concrete acties.

Werving nieuwe leden en aandacht voor cultureel aanbod

Daarnaast wordt € 25.000,-  van het geld gereserveerd voor de amateursector. Het geld is onder andere bedoeld voor activiteiten die de ‘herstart van de cultuursector’ mogelijk maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het ondersteunen van de werving van nieuwe leden en cursisten en het breed onder de aandacht brengen van het culturele aanbod in Assen. Behalve voor de amateursector is dit ook in het belang van zzp’ers. Uitgangspunt daarbij is dat we met name organisaties die in hun voortbestaan worden bedreigd ondersteunen