Beleidsnotitie Werk, inkomen, meedoen ligt er inzage op stadhuis

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen maakt bekend dat de herziene beleidsnotitie met betrekking tot werk, inkomen, meedoen – Participatie en Participatiewet in de Drentsche Aa ter inzage is gelegd.

Inhoud

In de herziene beleidsnotitie Werken, Inkomen, Meedoen ligt de nadruk op de uitvoering van de Participatiewet en de manier waarop deze eraan kan bijdragen dat zoveel mogelijk inwoners betaald aan het werk kunnen, kunnen meedoen en/of kunnen beschikken over voldoende inkomen. De uitvoering van deze wet is onderdeel van ons bredere beleid voor zelfredzaamheid, hulp en ondersteuning van onze inwoners.

Inzien van de stukken

Voordat de gemeenteraad het nieuwe beleid gaat vaststellen, ligt het concept ervan van woensdag 18 september 2019 tot en met woensdag 30 oktober 2019 ter inzage in het stadhuis van Assen.

Wilt u reageren?

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken, kunnen inwoners en belanghebbenden een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen, Postbus 30018, RA Assen of via info@assen.nl graag met duidelijke verwijzing naar het onderwerp werk, inkomen, meedoen.

Na afloop van de inspraaktermijn wordt een eindverslag opgesteld met daarin een weergave van de zienswijzen en een gemotiveerde reactie op de zienswijzen. Het college stemt vervolgens in met de notitie, waarna de gemeenteraad een besluit neemt over de vaststelling van het beleid.

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op via info@assen.nl of via telefoonnummer 14 0592. De betrokken ambtenaar is Manon van der Gouw, strategisch adviseur sociaal domein/ accounthouder van Werkplein Drentse Aa voor de gemeente Assen.