Kaderbrief aangeboden aan gemeenteraad

PERSBERICHT

Het college van B&W heeft de concept Kaderbrief 2020 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin staan de hoofdpunten uit het beleid en worden de financiële kaders voor het komende jaar gegeven. Wethouder Harmke Vlieg: “Als gemeente hebben we steeds meer taken en krijgen minder geld. Daarom moeten we keuzes maken. Dat doen we door vast te houden aan onze koers: samen werken aan een duurzame, sociale en economisch sterke stad. De opgaven waar we komende jaren voor staan zijn groot. Dat maakt het belangrijk om samenwerking te zoeken. Met onze partners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en natuurlijk de inwoners van Assen.”

De gemeenteraad behandelt de Kaderbrief op donderdag 11 juli. Het is de eerste stap om te komen tot een begroting. In de Kaderbrief worden de ambities van het college en nieuwe ontwikkelingen omgezet in financiële uitgangspunten. Dit vormt de basis voor de begroting van 2020 en voor een op termijn sluitende meerjarenbegroting. In november beslist de raad definitief over de begroting voor 2020.

Duurzaam

Assen moet verduurzamen. De omschakeling van fossiele energie naar duurzame vormen van energie betekent een grote verandering. Daarnaast moeten we ook minder energie gaan gebruiken. In 2040 moet Assen energieneutraal zijn. Het college doet het voorstel om hiervoor komende jaren jaarlijks een half miljoen euro beschikbaar te stellen.

Preventie

In de kaderbrief is ook duidelijk aandacht voor preventie. Per 1 juli 2019 start het Preventiefonds, dat jaarlijks gevuld wordt met 1 miljoen euro. Een plek waar inwoners met eigen initiatieven zelf een aanvraag kunnen doen. Hiermee wil de gemeente nieuwe, laagdrempelige activiteiten van haar eigen inwoners ondersteunen. Door samen met haar inwoners problemen vroeg te signaleren, wil het college de uitgaven binnen het sociaal domein omlaag brengen.

Ook sport is een manier om invulling te geven aan preventie. Het college wil graag investeren in  diverse sportaccommodaties.

Aantrekkelijke stad

Een gezonde lokale economie die werkgelegenheid biedt aan zoveel mogelijk Assenaren. Door te werken aan de economische doorontwikkeling van de stad blijft Assen aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe bedrijven. Aantrekkelijke bedrijventerreinen in combinatie met actieve acquisitie en een gunstig vestigingsklimaat moeten hiervoor zorgen. In het bestuursakkoord legde het college al eerder vast extra in te zetten op de binnenstad en evenementen.

Sluitende begroting

Het gaat beter met de economie. Toch hebben veel gemeenten het financieel zwaar. Dat heeft grotendeels maken met de tekorten in het sociaal domein. Die lopen voor de gemeente Assen in 2019 op tot een bedrag van bijna 8 miljoen euro. Daarnaast leggen verschillende maatregelen vanuit het Rijk beslag op gemeentelijke middelen. 

Om de begroting sluitend te krijgen wordt er bezuinigd, een beroep gedaan op de reserves en inkomst verhogende maatregelen als de onroerend zaak – en toeristenbelasting.

PDFKaderbrief 2020 (pdf - 552 kB)