Kadernota kunst & cultuur: kansen benutten voor iedereen

Assen heeft een rijk aanbod aan cultuur en kan meer kansen benutten voor iedereen.

Bijvoorbeeld voor opgroeiende kinderen en jeugd. Dat staat onder andere te lezen in de nieuwe kadernota kunst & cultuur “Assen cultuurt!” die het College van Burgemeester & Wethouders heeft vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.  Onder kunst en cultuur verstaan we: toneel, dans, muziek, film, beeldende kunst, literatuur. Aangevuld met cultureel erfgoed en media.

PDFKadernota Kunst & Cultuur gemeente Assen 2021-2024.pdf

Ambities cultuurbeleid Assen

  • Spraakmakende provinciehoofdstad van Drenthe zijn
  • Kinderen en jongeren groeien op met cultuur
  • Kunst & cultuur voor door iedereen in Assen
  • Bijdrage leveren aan maatschappelijke en economische doelen

Participatie

De inhoud van de kadernota kwam tot stand door diverse bijeenkomsten met culturele instellingen, cultuuraanbieders en inwoners.  In oktober organiseerde de gemeente een openbare discussieavond waar onder andere een 'analyse' is gemaakt van de actuele stand van zaken. Daarna zijn met vertegenwoordigers van de culturele instellingen, kunstenaars en jongeren verdiepende gesprekken gevoerd. In januari is een conceptversie van de kadernota op een tweede openbare bijeenkomst besproken. De meeste aanwezigen konden zich goed vinden in de voorgestelde koers.

Samen op weg naar een cultuurbeleid 2021-2024

Samen met de genoemde partijen wordt de komende tijd verder gewerkt aan de concrete invulling zodat het nieuwe cultuurbeleid in 2021 in kan gaan.

Budget

Er is geen extra gemeentelijk budget voor het kunst- en cultuurbeleid. Het streven is om beter gebruik te maken van (landelijke en provinciale) subsidies en fondsen. Daarnaast is er het gezamenlijke besef dat met meer betrokkenheid en inzet veel winst kan worden behaald.