Publicatiedatum 12-01-2021

Aanvragen

Tot en met 6 januari 2021 zijn bij de Eenheid Klant - team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om omgevingsvergunning ingediend:

 • Beilerstraat, naast nr 92, het bouwen van een woning;
 • Brunelstraat 32, het plaatsen van een dakkapel;
 • Duitslandlaan 1, het veranderen van een inrichting (milieu);
 • Elbestraat 36, het plaatsen van een bijgebouw;
 • Herodotuslaan 19, het kappen van 1 dennenboom en 1 acacia;
 • Koekoekstraat, op de voormalige locatie 'vrije school Assen’, het bouwen van 12 woningen en het kappen van 2 bomen;
 • Marnepad 10, het uitbreiden van de woning;
 • Mosklok 2, het bouwen van een woning;
 • Plan Diepstroeten, kavel 9 (Klein Scandinavië), het bouwen van een woning;
 • Veemarktstraat 27, het uitbreiden van de woning.

Deze publicatie betekent niet dat inzage en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is, maken wij te zijner tijd bekend onder de kop 'Ontwerpbeschikkingen' of 'Verleende omgevingsvergunningen'.

Verleende omgevingsvergunningen 


Tot en met 6 januari 2021 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden: 

Verleende vergunningen (reguliere procedure)

 • Amelte, kad. bekend, sectie V, nr 328, het restaureren en renoveren van de entree (landgoed Valkenstijn) (30/12); 
 • Herodotuslaan 19, het kappen van 1 dennenboom en 1 acacia (04/01). 

 Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 30018, 9400 RA Assen. Als belanghebbenden een bezwaarschift hebben ingediend kunnen zij ook de Voorzieningenrechter rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.  

Verleende vergunningen (uitgebreide procedure)

 • Anreep 16, het wijzigen van het gebruik en het brandveilig in gebruik nemen van een gebouw (08/01).

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd beroepsschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De termijn van zes weken begint de dag na deze publicatie. Een beroepsschrift kan ook digitaal ingediend worden bij het digitale loket van de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx
Als belanghebbenden een beroepsschrift hebben ingediend, kunnen zij ook de Voorzieningenrechter rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.