Subsidies en stimuleringsmaatregelen

Nationale en regionale subsidiemogelijkheden kunnen u bij uw ondernemingsplannen ondersteunen.

Bent u starter of ondernemer en bent u van plan te investeren? Bijvoorbeeld in nieuwe bedrijfsgebouwen, extra arbeidsplaatsen of aanpassingen in het kader van duurzaamheid? Of wilt u extern advies voor het opstellen van een marketingplan of haalbaarheidsonderzoek? In sommige situaties bestaan de mogelijkheden dat er een deel van de investering subsidiabel is.

Op de site 123subsidie.nl van SNN, Samenwerkingsverband Noord Nederland vindt u bij welke investeringen een regeling of subsidie toepasbaar is. Ook kunt u voor mogelijkheden voor subsidies naar Ikbendrentsondernemer.nl. Ook voor binnenstad ondernemers is er een speciale stimuleringsregeling.

PDFStimuleringsregeling Binnenstad Assen (pdf - 387 kB)

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de accountmanager.

Verplaatsingssubsidie

Wanneer kun je hiervoor in aanmerking komen?

Als je als winkelier een al bestaande winkel vanuit het transformatiegebied naar het kernwinkelgebied verplaatst. Op dit kaartje zie je wat het transformatiegebied (binnen de rode lijn, maar buiten het kernwinkelgebied) en het kernwinkelgebied is.

Om welke kosten gaat het?

 • Aanpassingskosten van het pand op de nieuwe locatie
 • Inbouwkosten voor winkelinventaris en – installaties
 • Verhuis- en herinrichtingskosten

Wat is het de subsidiebedrag?

De subsidie bedraagt per verhuisbeweging € 250 per m² winkeloppervlak van het te verlaten winkelpand met een maximum van € 37.500 (tot 150 m² van vloeroppervlak van de te verlaten locatie).

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

 • Voor een vastgoedobject kun je maar eenmaal verplaatsingssubsidie krijgen
 • Zodra de onderneming is verplaatst naar het kernwinkelgebied ben je verplicht de onderneming op de verlaten locatie te beëindigen en beëindigd te houden
 • Na de verplaatsing van je onderneming mag je niet een detailhandels- of horecaonderneming starten in het transformatiegebied. Doe je dat wel, dan moet je het verstrekte subsidiebedrag terugbetalen.
 • De onderneming moet minimaal 2 jaar na de verplaatsing (gerekend vanaf de heropening van de zaak), gevestigd te blijven binnen het kernwinkelgebied. Is dit niet he geval, dan moet je het subsidiebedrag (naar rato) terugbetalen.

Hoe vraag je de verplaatsingssubsidie aan?

 1. Vul het aanvraagformulier volledig in PDFAANVRAAGFORMULIER VERPLAATSINGSSUBSIDIE (pdf - 257 kB)
 2. Voeg een verhuisplan toe dat tenminste bestaat uit een NEN2580 meetrapport waaruit het winkeloppervlakte blijkt
 3. Stuur deze twee documenten naar

Gemeente Assen
afdeling ASUB
t.a.v. Front Office Subsidies (FOS)
Postbus 30018
9400 RA ASSEN
Email: subsidies@assen.nl

De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Als het subsidieplafond voor het betreffende subsidieonderdeel is bereikt worden geen aanvragen meer in behandeling genomen.

Planontwikkelingssubsidie

Waar gaat het om?

 • Een vergoeding aan de eigenaar voor het maken van een voorlopig ontwerp voor de herontwikkeling van leegstaand vastgoed in het transformatiegebied naar een andere functie  dan detailhandel, wonen en/of horeca. De vergoeding bedraagt 70% van de kosten van het plan met een maximum van € 5.000
 • Een vergoeding aan de eigenaar voor het vervaardigen van een voorlopig ontwerp voor de herontwikkeling van leegstaand vastgoed in het kernwinkelgebied met als doel de gebruiksmogelijkheden van het vastgoedobject te verbeteren en de verhuurbaarheid te vergroten. De vergoeding bedraagt 70% van de kosten van het schetsplan met een maximum van € 2.000

Op dit kaartje zie je wat het transformatiegebied (binnen de rode lijn, maar buiten het kernwinkelgebied) en het kernwinkelgebied is.

Wat is de belangrijkste voorwaarde?

 • Voor een vastgoedobject kun je maar eenmaal plantonwikkelingssubsidie krijgen

Hoe vraag je subsidie aan?

 1. Vul het aanvraagformulier volledig in PDFAANVRAAGFORMULIER PLANONTWIKKELINGSSUBSIDIE (pdf - 254 kB)
 2. Voeg een offerte – inclusief een beknopt plan van aanpak - toe
 3. Stuur deze documenten naar

Gemeente Assen
afdeling ASUB
t.a.v. Front Office Subsidies (FOS)
Postbus 30018
9400 RA ASSEN
Email: subsidies@assen.nl

De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Als het subsidieplafond voor het betreffende subsidieonderdeel is bereikt worden geen aanvragen meer in behandeling genomen.

Transformatiesubsidie

Waar gaat het om?

Een transformatiesubsidie kan worden toegekend als vastgoed met bestemming detailhandel  in het transformatiegebied verbouwd/aangepast wordt naar een andere bestemming. Deze nieuwe bestemming moet passen binnen de binnenstadsvisie en mag geen wonen of horeca zijn.

Op dit kaartje zie je wat het transformatiegebied (binnen de rode lijn, maar buiten het kernwinkelgebied) en het kernwinkelgebied is.

Wat is het de subsidiebedrag?

De vergoeding voor het transformeren van het vastgoed bedraagt 1/3 deel van de fysieke verbouwingskosten tot een maximum van € 50.000 .

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

 • Voor een vastgoedobject kun je maar eenmaal transformatiesubsidie krijgen
 • De transformatie leidt tot een verbetering van de (ruimtelijke) kwaliteit van het transformatiegebied en moet zichtbaar een kwaliteitsverbetering zijn van het (ruimtelijk) beeld dat bij de nieuwe functie past. De plannen worden beoordeeld in verhouding tot de aangrenzende bebouwing en de (stedenbouwkundige) impact voor de omgeving.
 • Als de transformatiesubsidie wordt toegekend, stemt de eigenaar in met het opheffen van de detailhandelsbestemming in het bestemmingsplan en met de nieuwe bestemming die het pand krijg.
 • De eigenaar zal bij zijn eventuele rechtsopvolgers bedingen dat de locatie tot aan de aanpassing van het bestemmingsplan niet opnieuw in gebruik wordt genomen voor de bestemming detailhandel en alleen gebruikt wordt voor doeleinden die passen binnen de toekomstige bestemming en dat ook de rechtsopvolgers, zolang de nieuwe bestemming niet onherroepelijk van kracht is, dit bij hun opvolgers bedingen.
 • Het transformatieplan moet voldoen aan de door de commissie Ruimtelijke Kwaliteit te stellen randvoorwaarden.
 • Als het gaat om  parkeren moet een adequate oplossing worden geboden die ook past binnen het gemeentelijke beleid en de geldende wet- en regelgeving.

Hoe vraag je subsidie aan?

 1. Vul het aanvraagformulier volledig in PDFAANVRAAGFORMULIER TRANSFORMATIESUBSIDIE (pdf - 241 kB)
 2. Voeg een transformatieplan toe, dat tenminste bestaat uit een voorlopig ontwerp en een gedetailleerde investeringsraming.
 3. Stuur deze documenten naar

Gemeente Assen
afdeling ASUB
t.a.v. Front Office Subsidies (FOS)
Postbus 30018
9400 RA ASSEN
Email: subsidies@assen.nl

De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Als het subsidieplafond voor het betreffende subsidieonderdeel is bereikt worden geen aanvragen meer in behandeling genomen.

Gevelverbeteringssubsidie

Waar gaat het om?

Aan de ondernemer of vastgoedeigenaar kan een gevelverbeteringssubsidie worden toegekend voor het verbeteren, dan wel in historische staat reconstrueren, van de gevel (luifel/pui/entree) van een pand gelegen in het kernwinkelgebied, dan wel, naar oordeel van het college, in het transformatiegebied.

Op dit kaartje zie je wat het transformatiegebied (binnen de rode lijn, maar buiten het kernwinkelgebied) en het kernwinkelgebied is.

Wat is het de subsidiebedrag?

De gevelverbeteringssubsidie bedraagt 40% van de investering, tot een maximum van € 15.000 .

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

 • Voor een vastgoedobject kan maximaal éénmaal gevelverbeteringssubsidie worden toegekend.
 • Het voorlopig ontwerp moet voldoen aan de door de commissie Ruimtelijke Kwaliteit te stellen randvoorwaarden.

Hoe vraag je subsidie aan?

 1. Vul het aanvraagformulier volledig in PDFAANVRAAGFORMULIER GEVELVERBETERINGSSUBSIDIE (pdf - 253 kB)
 2. Voeg een gevelverbeteringsplan toe, dat tenminste bestaat uit een voorlopig ontwerp en een gedetailleerde investeringsraming.
 3. Stuur deze documenten naar

Gemeente Assen
afdeling ASUB
t.a.v. Front Office Subsidies (FOS)
Postbus 30018
9400 RA ASSEN
Email: subsidies@assen.nl 

De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Als het subsidieplafond voor het betreffende subsidieonderdeel is bereikt worden geen aanvragen meer in behandeling genomen.