Privacyverklaring gemeente Assen/AVG

Als gemeente ontvangen en beschikken we over een grote hoeveelheid persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van allerlei wettelijke taken. Onder deze wettelijke taken valt bijvoorbeeld het bijhouden van de Basisregistratie Personen, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. We zijn verplicht om zorgvuldig met deze gevoelige informatie om te gaan. 
In deze privacyverklaring geven wij u inzicht in de uitgangspunten die wij hanteren bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en biometrische gegevens zoals vingerafdrukken. Dit soort gegevens krijgen wij van u als u zich bijvoorbeeld inschrijft bij de gemeente, een paspoort aanvraagt of een vergunning nodig heeft. Ook als u een van de websites van de gemeente bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of via een cookie waarmee bepaalde voorkeuren worden geregistreerd.

Waarom verzamelen we persoonsgegevens?

Wij hebben persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

  • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag of wanneer u zich meldt voor zorg of ondersteuning
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om iets bij u af te leveren
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Meestal geeft u zelf uw gegevens aan ons bijvoorbeeld via een formulier op deze website of telefonisch. Daarnaast is in de wet geregeld is dat wij hiervoor systemen mogen raadplegen, bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen of andere informatiesystemen.

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens verwerken we op een behoorlijke en zorgvuldige manier. Dat betekent dat wij uw gegevens alleen gebruiken wanneer wij hier een goede reden voor hebben.
Al onze medewerkers hebben een ambtseed of -gelofte afgelegd en zijn verplicht tot geheimhouding. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met derden

Bepaalde gegevens van u delen wij met andere organisaties wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan wetgeving. Soms besteden wij het verwerken van uw gegevens uit aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens. Wij blijven in deze gevallen verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Beveiligen van persoonsgegevens

Gemeenten in Nederland hebben zich verplicht te houden aan een minimaal niveau van informatiebeveiliging. Deze regels zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over de bescherming van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Ook hebben we een Functionaris Gegevensbescherming, onze interne toezichthouder.
Naast de AVG zijn wij ook gehouden aan andere regelgeving, denk hierbij aan:

  • de Wet basisregistratie personen
  • de Wet SUWI
  • de Archiefwet

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen wanneer wij ze niet meer nodig hebben. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen door een e-mail te sturen naar info@assen.nl Wij maken dan met u een afspraak. Om te voorkomen dat iemand anders uw persoonsgegevens opvraagt hebben we hiervoor een bevestiging nodig van uw identiteit. Wilt u daarom uw  identiteitsbewijs meenemen? 

Bezoek aan de website

Wanneer u onze website bezoekt, worden algemene bezoekgegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Wij gebruiken persoonsgegevens die via de website worden verzameld alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag te reageren.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand met gegevens dat op uw computer wordt opgeslagen als u een website voor het eerst bezoekt. Dankzij cookies hoeft u sommige informatie niet steeds opnieuw in te voeren als u een website opnieuw bezoekt.

Waarom gebruiken wij cookies?

Onze website gebruikt cookies om te meten welke pagina’s van onze website worden bezocht. De gegevens gebruiken wij voor het optimaliseren van de website. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van de authenticatie van een bezoeker, bijvoorbeeld tijdens het gebruik van DigiD. Cookies van deze website worden verwijderd bij het afsluiten van de browser.

Kunt u uw cookies blokkeren?

U kunt cookies op uw computer blokkeren. Dat kan via de privacy-instellingen van de browser die u gebruikt. Dan worden alle cookies van alle websites die u bezoekt geblokkeerd. Websites kunnen hierdoor trager werken of soms zelfs helemaal niet. Ook worden uw inloggegevens niet onthouden.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de gemeente te allen tijde gewijzigd worden, zonder dat we dat  vooraf bekend maken. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente gepubliceerd zijn.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens in een specifieke casus kunt u allereerst bij uw contactpersoon om informatie vragen. Wilt u dit niet of heeft u een algemene vraag? Dan kunt u ook direct onze Functionaris Gegevensbescherming benaderen, Jelmar de Vries. Dit kan via info@assen.nl of telefonisch via 14 0592.
Voor meer informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.