Bestemmingsplannen

In Nederland leven we met elkaar op een relatief klein grondgebied. Daarom zijn er afspraken nodig tussen overheid en burgers over hoe we met de ruimte omgaan. Hoe we de ruimte in Assen willen gebruiken, is vastgelegd in ruimtelijke plannen. Wilt u weten waar gebouwd mag worden? Bent u benieuwd welke grond bedoeld is voor wegen en groen? Informatie over (digitale) bestemmingsplannen en de actualisatie ervan vindt u in onze gemeentelijke bestemmingsplannen.

Grondexploitatie

Wanneer u voor de aanvraag van een omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, een bouwplan indient, zal de gemeente de kosten op u verhalen. Het gaat om kosten die de gemeente moet maken om ontwikkelingen mogelijk te maken, zoals onderzoek, procedure, aanleg van wegen, nutsvoorzieningen. De gemeente kan eisen stellen aan de openbare inrichting.

Uitwerking

In het bestemmingsplan zijn het gebied en de uitwerkingsvoorwaarden opgenomen. De uitwerking kan niet leiden tot een ingrijpende verandering van het plan of plangedeelte.

Wijziging

In het bestemmingsplan zijn het gebied en de wijzigingsvoorwaarden opgenomen. De wijziging kan niet leiden tot een ingrijpende verandering van het plan of plangedeelte.

Als u van plan bent iets te bouwen, heeft u meestal een omgevingsvergunning, onderdeel bouwen nodig. Ook als u uw pand een andere functie wilt geven of u wilt een bedrijf aan huis beginnen, heeft u een omgevingsvergunning, onderdeel bouwen nodig. De gemeente beoordeelt dan of uw bouwplan past binnen het bestemmingsplan. Wanneer uw gewenste bouwplan of functieverandering niet voldoet aan het bestemmingsplan, dan wordt uw aanvraag gezien als: een verzoek om ontheffing van de bepalingen in het bestemmingsplan of een verzoek om een nieuw bestemmingsplan op te (laten) stellen

Inzage

U heeft de mogelijkheid om bestemmingsplannen bij de gemeente in te zien. Aan de balie 'Vergunningen en Handhaving'. U kunt zich melden bij de infobalie, die u verder verwijst. Ook kunt u onze bestemmingsplannen inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met team Bouwen, Wonen en Ondernemen.

Openingstijden

U kunt bij de balie Bouwen en Wonen alleen op afspraak terecht.

Aan het opstellen, uitwerken of wijzigen van een nieuw bestemmingsplan zijn kosten verbonden. Deze staan in de Algemene rechtenverordening. Voorafgaande aan de procedure(s) sluit de gemeente een private overeenkomst met u over de kosten van een exploitatiebijdrage. Daarnaast is het mogelijk dat uw aanvraag meegenomen wordt bij een actualisatie van het geldende bestemmingsplan dat eenmaal in de 10 jaar plaatsvindt. In een dergelijk geval kunnen de kosten voor u lager uitvallen.

Als u het niet eens bent met een genomen besluit kunt u bezwaar maken of in beroep gaan.