Bomen kappen

U kunt de vergunning direct online aanvragen. U heeft hier uw DigiD voor nodig.

Vergunning aanvragen

Als u een grote boom wilt omhakken of rooien, dan heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor stevig snoeien. Kleine bomen of struiken op uw eigen terrein mag u wel zonder vergunning verwijderen.

U heeft een omgevingsvergunning nodig als een van de volgende zaken van toepassing is op de boom:

 1. De boom komt voor op de lijst van monumentale bomen.
 2. Het beplantingsoppervlak van de houtopstand bedraagt meer dan 100m2, ook als de (grootste) stamdoorsnede/diameter minder dan 45cm is.
 3. De houtwal/houtsingel of bomenrij of bomenlaan is langer dan 10 meter, ongeacht de stamdoorsnede van de boom of struiken.
 4. De stamdoorsnede/diameter van de boom is meer dan 45 centimeter, of de omtrek is meer dan 140 centimeter gemeten op 130 centimeter hoogte.

De details van de regels vindt u in de APV van Assen (Afdeling 3, Artikel 4:10 t/m 4:12:8).

 

Soms krijgt u de vergunning alleen als u een nieuwe boom plant met dezelfde waarde als de gekapte boom. Voor het berekenen van de waarde van de boom gebruikt u de waarderingsmethode van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).

De gemeente kan uw verzoek afwijzen als de gemeente vindt dat de boom:

 • geen hinder oplevert
 • bijzonder is voor een straat of buurt
 • onderdeel uitmaakt van een rij bij elkaar horende bomen
 • een monumentale status heeft

Om een kapvergunning aan te vragen, geeft u door:

 • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)
 • hoe groot de boom is
 • waar de boom staat (adres)
 • uw reden om te willen kappen
 • eventueel schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van uw buren.

De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Heeft het kappen een groot risico voor de omgeving? Of zijn er schadelijke gevolgen te verwachten voor beschermde planten- en dierensoorten of natuurgebieden? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

Bij de omgevingsvergunning die de gemeente verleent zijn 2 procedures: een gewone (reguliere) en een uitgebreide procedure.

Bij de gewone procedure maakt u eerst bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. U kunt tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep gaan. Dit doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het OLO (Omgevingsloket Online). Hier kunt u ook checken of u een omgevingsvergunning nodig heeft.