Explosieven

Een explosieven-risico kaart met mogelijke locaties van Niet Gesprongen Explosieven.

De komende jaren wordt er vanwege het programma FlorijnAs op verschillende plekken flink gegraven in de stad. Dat is de reden dat de gemeente een onderzoek doet naar Niet Gesprongen Explosieven en verdachte plekken in een explosieven-risicokaart vastlegt. Op deze kaart staan mogelijke locaties van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Steeds meer gemeenten laten een explosieven risicokaart maken. Inwoners, aannemers en andere belanghebbenden kunnen op deze webpagina’s lezen wat ze moeten doen als ze een NGE aantreffen.

Wat kan ik wel en moet ik niet doen?

Het kaartje geeft locaties aan met mogelijke locaties van Niet Gesprongen Explosieven. Hierbij hoeft u niet meteen te denken aan grote explosieven. Het gaat met name om (lege) granaten of kleine munitie. De kans op een fikse vliegtuigbom zoals is aangetroffen op vliegveld Eelde is klein.

Woont u in een gebied dat verdacht is dan is er niets aan de hand zolang u geen grote grondwerkzaamheden verricht. U kunt gerust tuinieren. Wilt u in zo’n gebied bijvoorbeeld een diepere vijver aanleggen of een aanbouw plaatsen, dan is het verstandig om even contact op te nemen met de gemeente en uw aannemer of uitvoerder van de kaart op de hoogte te stellen. Wij adviseren u ook om de bijgevoegde vragen en antwoorden te lezen.

Wat zie ik op de ‘Risicokaart niet gesprongen explosieven Assen?

U ziet op de Risicokaart een plattegrond van Assen met informatie over gebieden waar mogelijk explosieven in de bodem aanwezig zijn. Op de risicokaart wordt een aantal zones met een verschillend risiconiveau onderscheiden:

 • Rode gebieden: mogelijke kans op NGE;
 • Groene gebieden: niet verdacht;
 • Roze gebieden: Verdacht, hebben al werkzaamheden plaatsgevonden.

NB: In de roze gebieden worden geen NGE’s verwacht maar ze zijn niet officieel vrijgegeven.

Veel gestelde vragen over de Explosieven-Risicokaart NGE

Kaart met mogelijke locaties.

1. Wat zijn Conventionele Explosieven?
Conventionele explosieven worden in de volksmond ook wel aangeduid als ‘Niet Gesprongen Explosieven (NGE)’, verder NGE te noemen. Deze explosieven stammen nog uit de Tweede Wereldoorlog. Te denken valt aan lege hulzen, munitie, granaten en dergelijke. De kans op een grote vliegtuigbom zoals bij vliegveld Eelde is aangetroffen is klein.

2. Waarom is er een Risicokaart Niet Gesprongen Explosieven voor Assen gemaakt?
In de gemeente Assen wordt veel gebouwd en gegraven, met name vanwege het programma FlorijnAs. De gemeente Assen wilde graag zicht krijgen op Niet Gesprongen Explosieven en de gevolgen van de aanwezigheid daarvan. Daarom heeft de gemeente in kaart laten brengen op welke locaties binnen Assen zich mogelijk Niet Gesprongen Explosieven in de bodem bevinden. De risicokaart is samengesteld op basis van onderzoek door een gespecialiseerd opsporingsbedrijf.

3. Waarom is deze kaart nu gemaakt?
Iedereen die grond gaat bewerken is verplicht om zijn werknemers een veilige werkplek te geven. Deze verplichting geldt voor de opdrachtgever en de aannemer die dit gaat uitvoeren. Dit is vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Een gemeente heeft de taak om de inwoners en opdrachtnemers te informeren waar mogelijk Niet Gesprongen Explosieven liggen. De kaart biedt inzicht waar mogelijk sprake is van een verdacht gebied.

4. Hoe is de Risicokaart tot stand gekomen?
De gemeente heeft een gecertificeerd en gespecialiseerd onderzoeksbedrijf verzocht om een (historisch) vooronderzoek uit te voeren. Het doel van dit vooronderzoek is het verzamelen van historisch bronnenmateriaal en het beperkt analyseren van deze gegevens. Het eindproduct van dit vooronderzoek is een risicokaart, waarop de grenzen van mogelijke gebieden zijn aangegeven. Het verzamelde historische bronnenmateriaal bestaat onder andere uit literatuur, archiefstukken, luchtverkenning foto’s uit de Tweede Wereldoorlog, militaire dagrapporten, getuigenverklaringen en rapporten van eerder uitgevoerde explosieven opsporingswerkzaamheden.

5. Wat zie ik op de ‘Risicokaart niet gesprongen explosieven Assen?
U ziet op de Risicokaart een plattegrond van Assen met informatie over gebieden waar mogelijk explosieven in de bodem aanwezig zijn. Op de risicokaart wordt een aantal zones met een verschillend risiconiveau onderscheiden:

 • Rode gebieden: mogelijke kans op NGE;
 • Groene gebieden: niet verdacht;
 • Roze gebieden: Verdacht, hebben al werkzaamheden plaatsgevonden.

NB: In de roze gebieden worden geen NGE’s verwacht maar ze zijn niet officieel vrijgegeven.

6. Is het mogelijk dat er in de bodem bij of onder mijn huis / bedrijf ook een NGE aanwezig is, ook al is dit geen verdacht gebied?
Als uw grond niet op de kaart is aangegeven als verdacht gebied, is het hoogst onwaarschijnlijk dat er NGE liggen.

7. In welke gemeente is er al eerder een risicokaart gemaakt?
Er zijn in heel Nederland diverse risicokaarten gemaakt. De weergave ervan is niet identiek. De gemeenten Rotterdam, Hoek van Holland, Dordrecht, Nijmegen en Enschede zijn voorbeelden van gemeenten die ook een dergelijke kaart hebben laten maken.

8. Wat moet ik doen als ik in een verdacht gebied woon?
Zolang u geen grondwerkzaamheden verricht, hoeft u niets te doen. Explosieven die in de bodem liggen en niet aangeraakt worden, leveren in beginsel geen gevaar op. U kunt gerust tuinieren.

9. Wat wordt verstaan onder grondwerkzaamheden?
We praten over grondwerkzaamheden als u bijvoorbeeld gaat graven in de grond voor de aanleg van een diepere vijver of voor het plaatsen van een aanbouw aan uw woning of bedrijf. Tuinieren wordt niet onder grondwerkzaamheden verstaan.

10. Wat moet ik doen als ik in een verdacht gebied zit en grondwerkzaamheden wil verrichten?
Tot en met 30 centimeter diep kunt u alles doen. Ook graafwerkzaamheden die zich beperken tot het graven in een naoorlogse ophoog laag kunt u gewoon uitvoeren. Als u dieper de grond in wilt en echt grondwerkzaamheden gaat verrichten, is het verstandig om eerst de risicokaart te raadplegen. U kijkt of u in een verdacht gebied zit. Zit u in een verdacht gebied, dan is het verstandig om contact op te nemen met de gemeente en uw uitvoerder of aannemer op de hoogte te stellen.

11. Wat moet ik doen als ik een NGE aantref?
Er is geen wettelijke verplichting om een handleiding op te stellen wat te doen bij het aantreffen van een NGE. De gemeente heeft wel een geadviseerde handelswijze:

 • Stop het werk, stop graven of roeren in de grond
 • Houdt afstand en houdt anderen op afstand
 • Bel 112
 • Wacht op nadere instructies van de politie en volg deze op
 • Indien nodig belt de politie de EOD (explosieven opsporingsdienst).