Kamers verhuren

U mag niet zomaar kamers verhuren. Hiervoor heeft u een kamerverhuurvergunning nodig. Regel de vergunning voordat u kamers gaat verhuren.De gemeente wil met de kamerverhuurvergunning de overlast laag houden. Daarnaast verspreidt de gemeente zo de kamerverhuurpanden binnen de gemeente.Verhuurt u kamers aan meer dan 10 personen in 1 pand? Dan heeft u naast de kamerverhuurvergunning ook een omgevingsvergunning nodig.

Zo vraagt u een vergunning voor kamerverhuur aan:

  • Neem contact op met de gemeente.

De gemeente Assen heeft een facetbeheerserordening Woningsplitsing en woningomzetting en facetbestemmingsplan Woningsplitsing en woningomzetting.

In deze plannen is een verbod op woningsplitsing en/of woningomzetting opgenomen. Tevens is daarbij opgenomen dat onder voorwaarden met een omgevingsvergunning mag worden afgeweken van deze verbodsbepalingen. Dit geldt zowel voor bouwen als gebruik. Deze voorwaarden zijn opgenomen omdat een ruimtelijk relevant verschil bestaat tussen het gebruik van een pand voor bv. kamerverhuur en bewoning van een pand door één huishouden. Hierbij zijn in relatie tot het woon- en leefklimaat onder meer parkeerdruk en (geluid) overlast van belang. Overmatige concentratie van kamerverhuurpanden kan ook gevolgen hebben voor het woon- en leefklimaat.

 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag omgevingsvergunning. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Een gebruiksmelding moet ten minste 4 weken voor de voorgenomen aanvang van het gebruik worden ingediend.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag omgevingsvergunning. Doe dit binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.