Kamers verhuren

U mag niet zomaar kamers verhuren. Hiervoor heeft u een omgevingsvergunning (handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening)  nodig. Regel de vergunning voordat u kamers gaat verhuren.

De gemeente wil met de omngevingsvergunning de overlast laag houden. Daarnaast verspreidt de gemeente zo de kamerverhuurpanden binnen de gemeente.

Verhuurt u kamers aan meer dan 4 personen in 1 pand? Dan heeft u naast de omgevingsvergunning ook een gebruiksmelding brandveilig gebruik nodig.

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

Ga naar Omgevingsloket online

Log in:

  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

De gemeente Assen heeft een facetbeheerserordening Woningsplitsing en woningomzetting en facetbestemmingsplan Woningsplitsing en woningomzetting.

In deze plannen is een verbod op woningsplitsing en/of woningomzetting opgenomen. Tevens is daarbij opgenomen dat onder voorwaarden met een omgevingsvergunning mag worden afgeweken van deze verbodsbepalingen. Dit geldt zowel voor bouwen als gebruik. Deze voorwaarden zijn opgenomen omdat een ruimtelijk relevant verschil bestaat tussen het gebruik van een pand voor bv. kamerverhuur en bewoning van een pand door één huishouden. Hierbij zijn in relatie tot het woon- en leefklimaat onder meer parkeerdruk en (geluid) overlast van belang. Overmatige concentratie van kamerverhuurpanden kan ook gevolgen hebben voor het woon- en leefklimaat.

 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag omgevingsvergunning. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Een gebruiksmelding moet ten minste 4 weken voor de voorgenomen aanvang van het gebruik  worden ingediend.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag omgevingsvergunning. Doe dit binnen 6 weken  na de dag van verzending van dit besluit. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.